Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Henrieta a zajtra Vratko
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek pichľavý rastúci na pozemku parc. č. C-KN 150/116 v k.ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie /zverejnené dňa 16.11.2023

pdfNávrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Zborov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce/zverejnený dňa 14.11.2023

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pozície: odborný manažér KC/zverejnené dňa 13.11.2023

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pozície: Terénny sociálny pracovník/zverejnené dňa 10.11.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny, druh: Topoľ rastúce na pozemku parc. č. C-KN 97/1 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada /zverejnené dňa 02.11.2023

pdfOznam o výberovom konaní v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR

pdfPozvánka s programom na XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.10.2023/zverejnené dňa 16.10.2023

pdfZverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce C KN 784/38/zverejnené dňa 29.09.2023

pdfZverejnenie zámeru prenájmu časti parcely C KN 784/39/zverejnené dňa 29.09.2023

pdfPozvánka s programom na XI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2023/zverejnené dňa 25.09.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks dreviny, druh: (listnaté – neidentifikované) rastúce na pozemku parc. č. C-KN 888 a E-KN 351/2 v k.ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Hlavnej v Zborove/zverejnené dňa 21.09.2023

pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA v rámci národného projektu Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách)/zverejnené dňa 25.08.2023

pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II./zverejnené dňa 25.08.2023

pdfVýzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky/zverejnené dňa 23.08.2023

pdfZverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce - spoluvlastníckeho podielu 6/32 parc. C KN 1244/1 /zverejnené dňa 18.08.2023

pdfZverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce C KN 83/2, spoluvlastníckeho podielu 3/12 na parc. C KN 84/2 a spoluvlastníckeho podielu 3/12 na parc. C KN 85/1 /zverejnené dňa 18.08.2023

pdfZverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce C KN 784/59 /zverejnené dňa 18.08.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 1 x Smrek obyčajný, 1x Smrek pichľavý rastúce na pozemku parc. č. C-KN 193 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada, na ulici Pod 100 Lipami v Zborove/zverejnené dňa 15.08.2023

pdfPozvánka s programom na X. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2023/zverejnené dňa 14.08.2023

pdfZverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 16.06.2023

pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta RODIČOVSKÝ ASISTENT UČITEĽA v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách)/zverejnené dňa 13.06.2023

pdfPozvánka s programom na IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2023/zverejnené dňa 12.06.2023

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023/zverejnené dňa 01.06.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o uložení zásielky pre občana Milana Kakúra/zverejnené dňa 29.05.2023

pdfPozvánka s programom na VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2023/zverejnené dňa 25.05.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o uložení zásielky pre občana Marcel Geci/zverejnené dňa 17.05.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o uložení zásielky pre občana Bianka Bužová/zverejnené dňa 15.05.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 1 x Smrek obyčajný rastúci na pozemku parc. č. E-KN 1119 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada, na ulici Budovateľská v Zborove/zverejnené dňa 15.05.2023

pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA v rámci národného projektu Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách)/zverejnené dňa 11.05.2023

pdfVerejná vyhláška: Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia:„Návrh stabilizácie a odvodnenia svahu“/zverejnené dňa 21.04.2023

pdfDoručenie ponuky na výkon predkupného práva k nehnuteľnostiam formou verejnej vyhlášky z dôvodu neznámeho pobytu Márie Baranovej/zverejnené dňa 21.04.2023 

pdfPozvánka s programom na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 25.04.2023

pdfVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zborov/zverejnené dňa 20.04.2023

pdfPozvánka s programom na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2023

pdfNávrh VZN č.1/2023 stravovanie v SJ/zverejnené dňa 30.03.2023

pdfVerejná vyhláška: Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/zverejnené dňa 21.03.2023

pdfPozvánka s programom na V. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 23.03.2023/zverejnené dňa 20.03.2023

pdfOznámenie obce podľa § 23 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. - Objekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov - Úprava bezmenného potoka/zverejnené dňa 13.03.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o uložení zásielky pre občana Pavol Bašista/zverejnené dňa 10.03.2023

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o uložení zásielky pre občana Milan Kakúr/zverejnené dňa 03.03.2023

pdfNávrh záverečného účtu obce Zborov za rok 2022/zverejnený dňa 28.02.2023

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2022 (Príloha č.1 k Záverečnému účtu)

pdfVerejná vyhláška: Rozhodnutie o povolení na terénne úpravy: "Návrh stabilizácie a odvodnenia svahu"/zverejnené dňa 27.02.2023

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (NP POP II.)/zverejnené dňa 27.02.2023

pdfZverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce /zverejnené dňa 24.02.2023

pdfVerejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu "Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov" časť stavby (I. etapa), na pozemkoch parcelné čísla E-KN 4099/1, E-KN 4099/2, C-KN 602/1, C-KN 708, E-KN 1312/3, C-KN 1057 - (líniová stavba) v katastrálnom území Zborov, vo vlastníctve stavebníka/zverejnené dňa 01.02.2023

pdfDoplnok č. 3 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov/zverejnený dňa 28.12.2022

pdfInformácia o plánovanej realizácii pozemkových úprav v katastrálnom území Zborov/zverejnené dňa 28.12.2022 (1/3)

pdfNariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Zborov/zverejnené dňa 28.12.2022 (2/3)

pdfPríloha: Obvod pozemkových úprav v k. ú. Zborov/zverejnené dňa 28.12.2022 (3/3)

pdfPozvánka na III. zasadnutie Obecného zasadnutia v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2022

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnené dňa 16.12.2022

pdfDoplnok č. 4 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 16.12.2022

pdfPozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2022

pdfNávrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov/zverejnený dňa 13.12.2022

pdfNávrh VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnený dňa 29.11.2022

pdfNávrh doplnku č. 4 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 29.11.2022

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023/zverejnené dňa 25.11.2022

pdfPozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 24.11.2022

pdfZverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie/zverejnené dňa 16.11.2022

pdfOznámenie o zrušení výberového konania - koordinátor komunitných aktivít/zverejnené dňa 14.11.2022

pdfInformácia o podmienkach práva hlasovať v referende v slovenskom jazyku/zverejnené dňa 08.11.2022

pdfInformácia o podmienkach práva hlasovať v referende v slovenskom jazyku/zverejnené dňa 08.11.2022

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov“ časť stavby (I. etapa) a upustenie od ústneho pojednávania/zverejnené dňa 24.10.202

pdfPozvánka na LII. zasadnutie Obecného zasadnutia v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2022

pdfOznámenie o zrušení trvalého pobytu/zverejnené dňa 13.10.2022

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 2 x Smrek obyčajný rastúce na pozemku parc. č. C-KN 672 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada, na ulici Podhradie v Zborove/zverejnené dňa 12.10.2022

pdfPozvánka na LI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2022

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka / zverejnené dňa 06.10.2022

pdfVerejná vyhláška: ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Zborov – úprava VN vedenia - SOK“ - líniová stavba/zverejnené dňa 06.10.2022

pdfZámer predaja časti parcely E KN 1321/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnený dňa 20.09.2022

pdfPozvánka na L. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2022

pdfVerejná vyhláška: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: „Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov“ časť stavby (I. etapa)/zverejnené dňa 12.09.2022

pdfNávrh - VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2/2021 Územného plánu obce Zborov“/zverejnený dňa 30.08.2022

pdfZámer predaja novovytvorenej parcely C KN 334/14 z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnený dňa 16.08.2022

pdfZámer predaja novovytvorenej parcely C KN 334/13 z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 16.08.2022

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V MŠ v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II (NP PRIM II.)

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA UČITEĽA v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II (NP PRIM II.)

pdfOznámenie_o_začatí_správneho_konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2x smrek obyčajný, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 643/2 v k.ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Podhradie v Zborove/zverejnené dňa 23.08.2022.pdf

pdfVOS: Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku obce - nebytový priestor v budove na adrese Duklianska 164 /1 - zverejnené dňa 16.08.2022 (1/2)

docxVOS: prenájom nehnuteľného majetku obce - nebytový priestor v budove na adrese Duklianska 164/1 - Návrh nájomnej zmluvy /zverejnené dňa 16.08.2022 (2/2)

pdfDoplnok č.2 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov/zverejnený dňa 15.08.2022

pdfDoplnok č.3 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 15.08.2022

pdfZámer predaja novovytvorenej parcely C KN 334/14 z dôvodu hodného osobitného zreteľa /zverejnené dňa 16.08.2022

pdfZámer predaja novovytvorenej parcely C KN 334/13 z dôvodu hodného osobitného zreteľa /zverejnené dňa 16.08.2022

pdfPozvánka na XLIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 15.08.2022

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (NP POP II.)

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (NP POP II.).

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (NP POP II.)

pdfOznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka / zverejnené dňa 05.08.2022

pdfNávrh doplnku č. 2 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov / zverejnený dňa 29.07.2022

pdfNávrh doplnku č. 3 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach  / zverejnený dňa 27.07.2022

pdfVerejná obchodná súťaž: bytová budova (rodinný dom) na ul. SNP súp. č. 294 s pozemkom _ oznámenie (1/2)

docxVerejná obchodná súťaž: bytová budova (rodinný dom) na ul. SNP súp. č. 294 s pozemkom _ príloha č. 1 (2/2)

pdfVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky pre občana Milana Kakúra/zverejnené dňa 08.07.2022

pdfPozvánka na XLVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 30.06.2022

pdfVerejná vyhláška: Vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby „Úprava NN siete v obci Zborov“/zverejnené dňa 22.06.2022

pdfPozvánka na XLVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 08.06.2022

pdfPozvánka na XLVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 25.05.2022 

pdfZverejnenie zámeru výpožičky nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časť budovy so súpisným číslom 412 na ul. Lesná vo Zborove, časti parciel C KN č. 294/1-294/2

pdfPozvánka na XLV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 04.05.2022 

pdfZámer predaja pozemkov č. C KN 784/30 - 784/38, C KN 784/59 z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnení 14.04.2022

pdfZámer zriadenia bezodplatného vecného bremena a to na časti parcely C KN č. 334/1, k. ú. Zborov, obec Zborov / zverejnené 14.04.2022

pdfPozvánka na XLIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 13.04.2022 (aktualizované 05.04.2022)

pdfPozvánka na XLIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 07.04.2022

pdfNávrh záverečného účtu Obce Zborov za rok 2021/zverejnený dňa 23.03.2022

pdfZámer predaja parcely reg. C KN 784/48 o celkovej výmere 243 m2 / zverejnené dňa 11.03.2022

  pdfPozvánka na XLIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 02.03.2022

pdfOznámenie o zrušení termínu XLIII. zasadnutia OZ v Zborove (23.02.2022)

pdfÚzemnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov" - oznámenie o prerokovaní / zverejnené dňa 17.02.2022 Návrh Územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.2 UPNO sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

pdfPozvánka na XLIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 24.02.2022

pdfOznámenie o zrušení termínu XLIII. zasadnutia OZ v Zborove (15.02.2022)

pdfPozvánka na XLIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 17.02.2022

pdfOznámenie o zrušení termínu XLIII. zasadnutia OZ v Zborove (09.02.2022)

pdfPozvánka na XLIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 10.02.2022

pdfVyhlásenie opakovaného výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy Zborov/zverejnené dňa 26.01.2022

pdfPozvánka na XLII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 29.12.2021

pdfZverejnenie zámeru výpožičky časti parcely registra E KN č. 1313 / zverejnené 17.12.2021

pdfPozvánka na XLI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 16.12.2021

pdfNávrh rozpočtu obce Zborov na roky 2022-2024/zverejnený dňa 09.12.2021

pdfNávrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnené dňa 25.11.2021

pdfZverejnenie zámeru zámeny pozemkov C KN C KN 360, 361, 362, a C KN 357, 358, 359, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené 22.11.2021

pdfZverejnenie zámeru predaja parcely C KN 234/7, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené 22.11.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Služby expertného tímu pre projekt Zabudnutá krajina Lemków a Rusnákov" / zverejnené dňa 16.11.2021

pdfPozvánka na XXXX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 18.11.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Vybavenie kostola sv. Žofie v obci Zborov (pódiová, zvuková, svetelná technika a ďalšie príslušenstvo)" pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 09.11.2021

pdfZverejnenie zámeru zámeny pozemkov C KN 1557/3, 1142/1 a 1143/1, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej parcely C KN 1674/5 o celkovej výmere 504 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pdfPozvánka na XXXIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 28.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Ladislav Bruszi/zverejnené dňa 28.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Anna Kováčová/zverejnené dňa 28.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Marcel Geci/zverejnené dňa 06.10.2021

pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta - PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA v Spojenej škole v rámci NP POP II. /zverejnené dňa 06.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - František Sivák/zverejnené dňa 30.09.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu Kultúrneho domu v obci Zborov“ / zverejnené 24.09.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Stavebno-rekonštrukčné práce na obnove Zborovského hradu v roku 2021 (objekty č. 12 a 21)“ / zverejnené 16.09.2021

pdfPozvánka na XXXVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 16.09.2021

pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej parcely C KN 406/2 o celkovej výmere 61 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru predaja novo rozšírenej parcely C KN 784/51 o celkovej výmere 150 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru zámeny parciel C KN 354, 355, 356 a C KN 357, 358, 359, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru výpožičky časti parcely C KN 786/1 o výmere približne 600 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru zámer prenájmu nebytových priestorov – miestností č. 1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 v budove Obecného úradu v Zborove o celkovej výmere 28,64 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfPozvánka na XXXVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 23.08.2021

pdfNávrh doplnku č.2 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 06.08.2021

pdfZáklady používania jazyka menšiny v úradnom styku (informačný materiál)

pdfDvojjazyčnosť (informačný materiál)

zipVýzva na predkladenie ponúk na zákazku "zabezpečenie organizácie úvodnej konferencie a stretnutí expertného tímu" v rámci realizácie projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov s číslom PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00 / zverejnené dňa 20.07.2021 

pdfVOS (1/2): Oznámenie o vyhlásení verejnenej obchodnej súťaže na prenájom časti parcely č. C KN 1687/2

docxVOS (2/2): Príloha č. 1 k Oznámeniu o vyhlásení verejnenej obchodnej súťaže na prenájom časti parcely č. C KN 1 687/2 - návh nájomnej zmluvy 

pdfZverejnenie zámeru predaja časti parcely C KN 393/18 o celkovej výmere 525 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru predaja časti parcely E KN 406 o celkovej výmere 237 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfPozvánka na XXXVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 24.06.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Jozef Dičko/zverejnené dňa 26.05.2021

pdfPozvánka na XXXV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 27.05.2021

pdfPozvánka na XXXIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 21.05.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Aneta Siváková/zverejnené dňa 13.05.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Jozef Kováč/zverejnené dňa 10.05.2021

pdfVyhlásenie opakované výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy Zborov/zverejnené dňa 06.05.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "ČOV Zborov: technologická údržba ČOV E-1000 EO" zo dňa 29.04.2021 / zverejnené 29.04.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Organizácia online kultúrnych podujatí pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 28.04.2021 (aktualizované 30.04.2021)

pdfDoplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfPozvánka na XXXIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 22.04.2021

pdfNávrh Doplnku č.1 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 07.04.2021

pdfVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Dodávka osobného motorového vozidla kategórie SUV" zo dňa 26.03.2021 / zverejnené dňa 26.03.2021

docxVýzva na predloženie ponuky na zákazku Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov zo dňa 23.03.2021 / zverejnené dňa 23.03.2021

pdfPozvánka na XXXII. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.03.2021

pdfNávrh Záverečného úctu obce Zborov za rok 2020/zverejnený dňa 22.03.2021

pdfNávrh Hodnotiacej správy o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2020/zverejnený dňa 22.03.2021

pdfPoznámky individuálne účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 - tabuľky/zverejnené dňa 22.03.2021

pdfPoznámky individuálne účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020/zverejnené dňa 22.03.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu budov v rámci projektu Prestupné bývanie v obci Zborov“ zo dňa 19.03.2021 / zverejnené 19.03.2021

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 x Jedľa, 1x Smrek obyčajný rastúce na pozemku parc. č. C-KN 805/1 a 805/2 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada a zastavaná plocha, na ulici Podhradie v Zborove/zverejnené dňa 11.03.2021

docxVýzva na predloženie ponuky na zákazku Obnova Šerédyho kaštieľa v obci Zborov pre projekt “Zabudnutá krajina Lemkow a Rusnakov" zo dňa 10.03.2021 / zverejnené dňa 10.03.2021

pdfVýzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a Výzva pre vlastníkov pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom/zverejnené dňa 05.03.2021

pdfVýberové konanie na pozíciu PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - JUNIOR s uzávierkou podávanie prihlášok 16.03.2021 / zverejnené 03.03.2021

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín, druh: 2 x Smrek obyčajný, 1 x Borovica lesná, 2 x Orech kráľovský, 4 x Jabloň domáca rastúce na pozemku parc. č. C-KN 334/1 v k. ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Školskej v Zborove

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu, druh: Lipa malolistá, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 78/1 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada, na ulici Podhradie v Zborove /zverejnené dňa 26.02.2021

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Stavebný dozor pre zákazky obnovy historických pamiatok (kostol sv. Žofie a Zborovský hrad)" pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 18.02.2021

pdfPozvánka na XXXI. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 18.02.2021

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 x Lipa malolistá, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 1 v k.ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici SNP v Zborove/zverejnené dňa 12.02.2021

zipVýzva na predloženie ponuky pre zákazku s názvom „Spracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase pod Zborovským hradom“ zo dňa 02.02.2021 / zverejnené 02.02.2021

pdfPozvánka na XXX. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 28.01.2021 

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 x Smrek obyčajný, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 39/1 v k.ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Úzkej v Zborove / zverejnené 20.01.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku Výkon stavebného dozoru nad zhotovením stavby s názvom Novostavba materskej školy v obci Zborov / zverejnené 30.12.2020

pdfPozvánka na XXIX. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 28.12.2020

pdfVerejná vyhláška, ktorou sa upovedomuje v spojenom územnom a stavebnom konaní stavby „Rodinný dom“ na pozemkoch parc. č. C-KN 451 a 448 k.ú. Zborov, evidovanom na liste vlastníctva č. 3984 / zverejnené dňa 22.12.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru – skladových priestorov (miestnosti č. 022 a 023 ) v pôvodnom stave bez vnútorného vybavenia o výmere 45,35 m2 v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Zborove nájomcovi registrovaného sociálnemu podniku ZBOR – STAV, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.12.2020

pdfNÁVRH: Rozpočet obce Zborov na roky 2021 - 2023/zverejnený dňa 07.12.2020

pdfPozvánka na XXVIII. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 10.12.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov / zverejnené 04.12.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Dodávka traktorového samonakladacieho sypača" / zverejnené dňa 01.12.2020

pdfOznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín / zverejnené dňa 30.11.2020

pdfNávrh VZN 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov /zverejnený dňa 25.11.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 24.11.2020 / zverejnené 24.11.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie PD pre novostavbu BD na Budovateľskej ul. v obci Zborov / zverejnené dňa 24.11.2020 (aktualizované 25.11.2020)

pdfPozvánka na XXVII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 26.11.2020

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 / zverejnené dňa 09.11.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Stavebné práce na rekonštrukčno-konzervačného charakteru na objektoch Zborovského hradu (Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I.) pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ zo dňa 04.11.2020 / zverejnené 04.11.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 28.10.2020 / zverejnené 29.10.2020

pdfPozvánka na XXVI. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.10.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - bytovej jednotky v pôvodnom stave bez vnútorného vybavenia na 1 NP rodinného domu na ulici Zákutie so súpisným číslom 150 vopred určenému záujemcovi Radoslavovi Slovíkovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 12.10.2020

pdfPozvánka na XXV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 12.10.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 06.10.2020 / zverejnené 06.10.2020

pdfOznámenie o zrušení XXV. zasadnutia OZ

pdfPozvánka na XXV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 24.09.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 23.09.2020 / zverejnené 23.09.2020

pdfOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň 2020

pdfVyhlásenie opakovaného výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Spojenej školy Zborov

pdfPozvánka na XIV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 27.08.2020

pdfOznam_o_začatí_správneho_konania: výrub drevín / zverejnené_dňa:_29.07.2020

pdfVyhlásenie výberového konania na člena/členku Miestnej občianskej poriadkovej služby v Zborove / zverejnené dňa 24.07.2020

pdfPozvánka s programom na XXIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.07.2020

pdfOznam o začatí správneho konania: výrub drevín / zverejnené dňa: 15.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 628/35 vopred určenému záujemcovi Jozefovi Sivákovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 626/33 vopred určenému záujemcovi Milanovi Mikovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 625/32 vopred určenému záujemcovi Pavlovi Mikovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (49 m2) - výzva / zverejnené dňa 01.07.2020(1/2)

docxVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (49 m2) - návrh nájomnej zmluvy / zverejnené dňa 01.07.2020 (2/2)

pdfVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (29,8 m2) - výzva / zverejnené dňa 01.07.2020 (1/2)

docxVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytových priestorov v Dome služieb (29,8 m2) - návrh nájomnej zmluvy / zverejnené dňa 01.07.2020 (2/2)

pdfVerejná vyhláška k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_BJ_ZBRV_00_ZBOROV“ / zverejnené dňa 01.07.2020

pdfVerejná obchodná súťaž: jednonápravová traktorová vlečka - výzva / zverejnené dňa 30.06.2020 (1/2)

pdfVerejná obchodná súťaž: jednonápravová traktorová vlečka - návrh kupnej zmluvy - príloha č. 1 / zverejnené dňa 30.06.2020 (2/2) 

pdfPozvánka na XXII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 26.06.2020

pdfObec Zborov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy v Zborove (15.06.2020) / zverejnené dňa 15.06.2020

pdfZverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce - pozemkov medzi účastníkmi Obec Zborov na jednej strane a Martinom Mikom na druhej strane z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 29.05.2020

pdfPozvánka na XXI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.05.2020 / zverejnené 25.05.2020

pdfKrízový plán Komunitného centra Zborov / zverejnené 06.05.2020

zipVýzva na predloženie ponuky pre zákazku "Stavebno-rekonštrukčné práce v rámci obnovy hradobného opevnenia Zborovského hradu v roku 2020" zo dňa 05.05.2020 / zverejnené dňa 05.05.2020

pdfUsmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza zo dňa 20.03.2020 / zverejnené 21.03.2020

pdfZverejnenie zámeru predaja pozemku reg. C KN č. 150/154 a časti pozemku reg. C KN č. 150/100 z dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi Jánovi Zajacovi / zverejnené 13.03.2020


pdfPozvánka na XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2020 / zverejnené 27.02.2020

pdfPozvánka na XVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 20.02.2020 / zverejnené dňa 17.02.2020

pdfOznam o výberovom konaní na 3 pracovné pozície v Komunitnom centre Zborov: a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka - garanta komunitného centra; b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra; c) jedno pracovné miesto asistenta odborného komunitného centra / zverejnené dňa 06.02.2020


pdfVýzva na predloženie ponuky: Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov (1/2) / zverejnené dňa 04.02.2020

zipVýzva na predloženie ponuky Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov - prílohy (2/2) / zverejnené dňa 04.02.2020


pdfPozvánka na XVII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 29.01.2020


pdfVýzva na predloženie ponuky - Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov / zverejnené dňa 21.01.2020, doplnené 22.01.2020, uzávierka 30.01.2020; (1/2)

docxZmluva o dielo (návrh) / zverejnené dňa 21.01.2020, uzávierka 30.01.2020 (2/2, Príloha k Výzve na predloženie ponuky - Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov)


pdfVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov / zverejnené dňa 02.01.2020; uzávierka 13.01.2020 do 13:00; stanovenie PHZ

pdfVyhlásenie výberového konania na pozíciu EKONÓM / EKONÓMKA / zverejnené dňa 19.12.2019

pdfZverejnenie zámeru predaja časti pozemku parcely E KN 4099/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 19.12.2019


pdf1/2 ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019

pdf2/2 PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfDoplnok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfPozvánka na XVI. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 13.12.2019


pdfNávrh: Rozpočet obce Zborov na rok 2020 - 2022/zverejnený dňa 28.11.2019


pdfNávrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce Zborov/ zverejnené dňa 28.11.2019

pdfNávrh VZN č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnený dňa 28.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov" pre projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 18.11.2019


pdfNávrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov/zverejnený dňa 14.11.2019


pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2020/zverejnené dňa 13.11.2019


pdf(1/3) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

doc(2/3) Návrh zmluvy o dielo k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

zip(3/3) Projektová dokumentácia k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Pozvánky pre hostí jarmokov" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 08.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie dopravy pre 50 osôb medzi Ropou a Zborovom" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 06.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie sprievodného podujatia počas jarmoku Božieho narodenia v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 05.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Prenájom drevených stánkov pre tvorivé dielne remeselníkov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Informačný plagát pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Pamätná tabuľa pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019, doplnená 24.10.2019


pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 21.10.2019


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb/zverejnené dňa 30.09.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb, Príloha č.1- Návrh nájomnej zmluvy/zverejnené dňa 30.09.2019


zipVýzva na predloženie ponuky „Poradenské služby a zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre projekt Karpatské brány medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva" / zverejnené dňa 27.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (1/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, aktualizované 10.09.2019

zip2. Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (2/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, doplnené 10.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (1/2) / zverejnené dňa 02.09.2019

docx2. Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (2/2) / zverejnené dňa 02.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (1/2) / zverejnené dňa 22.08.2019, aktualizované 23.08.2019

docx2. Prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (2/2) / zverejnené dňa 22.08.2019


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nebytové priestory v budove Obecného úradu v Zborove /zverejnené dňa 08.08.2019


pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov /zverejnené dňa 12.06.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov; Príloha č. 1 - Návrh nájomnej zmluvy /zverejnené dňa 12.06.2019


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 11.04.2019


zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Zemné práce a presun hmôt HSV v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská) /zverejnené dňa 08.04.2019

zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „Dodávka betónu pre kladenie obrubníkov v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská)” / zverejnené dňa 08.04.2019


pdfOdborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018/zverejnené dňa 29.05.2019


pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky, pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt “Kompostovisko v obci Zborov” /zverejnené dňa 19.03.2019


pdfInformácia o realizácii projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“


pdfDobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov - informácia o projekte


pdfVýsledok vybavenia petície - Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "Svidník - ropa a horľavý zemný plyn"/zverejnené dňa 6.7.2018


pdfPozvánka pre všetkých posytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti


pdfPozvánka pre verejnosť k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov /zverejnené 20.04.2018


pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018


pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte


pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6


pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016


pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022


pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.