Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Bohdana a zajtra Mário,Drahomíra
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

pdfVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov / zverejnené dňa 02.01.2020

pdfVyhlásenie výberového konania na pozíciu EKONÓM / EKONÓMKA / zverejnené dňa 19.12.2019

pdfZverejnenie zámeru predaja časti pozemku parcely E KN 4099/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 19.12.2019


pdf1/2 ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019

pdf2/2 PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfDoplnok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfPozvánka na XVI. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 13.12.2019


pdfNávrh: Rozpočet obce Zborov na rok 2020 - 2022/zverejnený dňa 28.11.2019


pdfNávrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce Zborov/ zverejnené dňa 28.11.2019

pdfNávrh VZN č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnený dňa 28.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov" pre projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 18.11.2019


pdfNávrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov/zverejnený dňa 14.11.2019


pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2020/zverejnené dňa 13.11.2019


pdf(1/3) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

doc(2/3) Návrh zmluvy o dielo k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

zip(3/3) Projektová dokumentácia k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Pozvánky pre hostí jarmokov" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 08.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie dopravy pre 50 osôb medzi Ropou a Zborovom" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 06.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie sprievodného podujatia počas jarmoku Božieho narodenia v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 05.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Prenájom drevených stánkov pre tvorivé dielne remeselníkov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Informačný plagát pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Pamätná tabuľa pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019, doplnená 24.10.2019


pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 21.10.2019


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb/zverejnené dňa 30.09.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb, Príloha č.1- Návrh nájomnej zmluvy/zverejnené dňa 30.09.2019


zipVýzva na predloženie ponuky „Poradenské služby a zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre projekt Karpatské brány medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva" / zverejnené dňa 27.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (1/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, aktualizované 10.09.2019

zip2. Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (2/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, doplnené 10.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (1/2) / zverejnené dňa 02.09.2019

docx2. Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (2/2) / zverejnené dňa 02.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (1/2) / zverejnené dňa 22.08.2019, aktualizované 23.08.2019

docx2. Prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (2/2) / zverejnené dňa 22.08.2019


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nebytové priestory v budove Obecného úradu v Zborove /zverejnené dňa 08.08.2019


pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov /zverejnené dňa 12.06.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov; Príloha č. 1 - Návrh nájomnej zmluvy /zverejnené dňa 12.06.2019


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 11.04.2019


zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Zemné práce a presun hmôt HSV v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská) /zverejnené dňa 08.04.2019

zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „Dodávka betónu pre kladenie obrubníkov v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská)” / zverejnené dňa 08.04.2019


pdfOdborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018/zverejnené dňa 29.05.2019


pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky, pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt “Kompostovisko v obci Zborov” /zverejnené dňa 19.03.2019


pdfInformácia o realizácii projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“


pdfDobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov - informácia o projekte


pdfVýsledok vybavenia petície - Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "Svidník - ropa a horľavý zemný plyn"/zverejnené dňa 6.7.2018


pdfPozvánka pre všetkých posytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti


pdfPozvánka pre verejnosť k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov /zverejnené 20.04.2018


pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018


pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte


pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6


pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016


pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022


pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť