Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vlasta a zajtra Lívia
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

pdfNávrh VZN č.2/2018 zo dňa 22.11.2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Zborov /zverejnený dňa 22.11.2018

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov Záväzná časť územného plánu /zverejnené dňa 22.11.2018

pdfInformácia o realizácii projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov/zverejnená dňa 21.09.2018

pdfOznám o schválení zámeru obce na predaj pozemku/zverejnený dňa 28.8.2018

pdfDobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov - informácia o projekte

pdfVýsledok vybavenia petície - Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "Svidník - ropa a horľavý zemný plyn"/zverejnené dňa 6.7.2018

pdfOznám schválení zámeru obce na predaj pozemku EKN 5465 a časti parcely CKN 393/27/zverejnený dňa 04.05.2018

pdfPozvánka pre všetkých posytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfPozvánka pre verejnosť k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov /zverejnené 20.04.2018

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov

pdfOznám o schválení zámeru obce na predaj pozemku CKN 641/3 /zverejnené dňa 26.3.2018

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve obce Zborov

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov

pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018

pdfZámer obce na zámenu pozemkov/zverejnený dňa 30.11.2017

pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte

pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6

pdfOznámenie o schválení zámeru predaja pozemku CKN 334/3

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov - predaj CKN 784-50/zverejnené 09.05.2017

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov - predaj CKN 784-51/zverejnené 09.05.2017

pdfZámer na predaj pozemku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže/zverejnený dňa 05.05.2017

pdfZámer na predaj pozemku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže/zverejnený dňa 05.05.2017

pdfZámer prenájmu časti nehnuteľnosti nachadzajúcej sa na ul. Lesná 412 vopred určenému zaujemcovi/zverejnený dňa 05.05.2017

pdfZámer prenájmu časti nehnuteľnosti na ul. Obrancov mieru 454 vopred určenému záujemcovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa/zverejnený dňa 15.12.2016

pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove domu na ul. Osloboditeľov 164/zverejnené dňa 7.11.2016

pdfZámer obce na prenájom nebytových priestorovv budove domu na ul.Osloboditeľov 164/1 /zverejnený 21.10.2016

pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022

pdfZámer o prenájom časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Lesná 10 vopred určenému záujemcovi/zverejnený dňa 21.09.2016

pdfElektronické podania

pdfEvidencia štandardov kvality za vodu - odpadová

pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfZámer obce na zámenu pozemku obce Zborov/zverejnený dňa 22.04.2016

pdfZámer na odpredaj nehnuteľnosti - pozemku CKN 935/1/zverejnený dňa 9.2.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfOznámenie o prerokovaní Návrhu " Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Zborov " - vyhláška

pdfUpovedomenie a pozvánka na prerokovanie návrhu " Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zborov "

pdfOznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Zborov

pdfZmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Zborov - návrh k prerokovaniu

pdfZmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Zborov - návrh k prerokovaniu - vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 1

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 2

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 3

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 4

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 5

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 6

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf8. 2. 2012 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta - VZOR

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť