Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Oldrich a zajtra Barbora
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

pdfVerejná vyhláška: Rozhodnutie o využívaní územia "Včelia záhrada v parku svätého Floriána"/zverejnené dňa 02.12.2021

pdfGrafická príloha k Rozhodnutiu o využívaní územia "Včelia záhrada v parku svätého Floriána"/zverejnená dňa 01.12.2021

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1x Smrek obyčajný rastúci na pozemku parc. č. C-KN 1347 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada, na ulici SNP v Zborove/zverejnené dňa 29.11.2021

pdfNávrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnené dňa 25.11.2021

pdfZverejnenie zámeru zámeny pozemkov C KN C KN 360, 361, 362, a C KN 357, 358, 359, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené 22.11.2021

pdfZverejnenie zámeru predaja parcely C KN 234/7, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené 22.11.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Služby expertného tímu pre projekt Zabudnutá krajina Lemków a Rusnákov" / zverejnené dňa 16.11.2021

pdfPozvánka na XXXX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 18.11.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Vybavenie kostola sv. Žofie v obci Zborov (pódiová, zvuková, svetelná technika a ďalšie príslušenstvo)" pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 09.11.2021

pdfZverejnenie zámeru zámeny pozemkov C KN 1557/3, 1142/1 a 1143/1, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej parcely C KN 1674/5 o celkovej výmere 504 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfPozvánka na XXXIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 28.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Ladislav Bruszi/zverejnené dňa 28.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Anna Kováčová/zverejnené dňa 28.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Marcel Geci/zverejnené dňa 06.10.2021

pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta - PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA v Spojenej škole v rámci NP POP II. /zverejnené dňa 06.10.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - František Sivák/zverejnené dňa 30.09.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu Kultúrneho domu v obci Zborov“ / zverejnené 24.09.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Stavebno-rekonštrukčné práce na obnove Zborovského hradu v roku 2021 (objekty č. 12 a 21)“ / zverejnené 16.09.2021

pdfPozvánka na XXXVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 16.09.2021

pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej parcely C KN 406/2 o celkovej výmere 61 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru predaja novo rozšírenej parcely C KN 784/51 o celkovej výmere 150 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru zámeny parciel C KN 354, 355, 356 a C KN 357, 358, 359, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru výpožičky časti parcely C KN 786/1 o výmere približne 600 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru zámer prenájmu nebytových priestorov – miestností č. 1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 v budove Obecného úradu v Zborove o celkovej výmere 28,64 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfPozvánka na XXXVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 23.08.2021

pdfNávrh doplnku č.2 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 06.08.2021

pdfZáklady používania jazyka menšiny v úradnom styku (informačný materiál)

pdfDvojjazyčnosť (informačný materiál)

zipVýzva na predkladenie ponúk na zákazku "zabezpečenie organizácie úvodnej konferencie a stretnutí expertného tímu" v rámci realizácie projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov s číslom PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00 / zverejnené dňa 20.07.2021 

pdfVOS (1/2): Oznámenie o vyhlásení verejnenej obchodnej súťaže na prenájom časti parcely č. C KN 1687/2

docxVOS (2/2): Príloha č. 1 k Oznámeniu o vyhlásení verejnenej obchodnej súťaže na prenájom časti parcely č. C KN 1 687/2 - návh nájomnej zmluvy 

pdfZverejnenie zámeru predaja časti parcely C KN 393/18 o celkovej výmere 525 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZverejnenie zámeru predaja časti parcely E KN 406 o celkovej výmere 237 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfPozvánka na XXXVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 24.06.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Jozef Dičko/zverejnené dňa 26.05.2021

pdfPozvánka na XXXV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 27.05.2021

pdfPozvánka na XXXIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 21.05.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Aneta Siváková/zverejnené dňa 13.05.2021

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o doručení zásielky - Jozef Kováč/zverejnené dňa 10.05.2021

pdfVyhlásenie opakované výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy Zborov/zverejnené dňa 06.05.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "ČOV Zborov: technologická údržba ČOV E-1000 EO" zo dňa 29.04.2021 / zverejnené 29.04.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Organizácia online kultúrnych podujatí pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 28.04.2021 (aktualizované 30.04.2021)

pdfDoplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfPozvánka na XXXIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Zborove, ktoré sa uskutoční 22.04.2021

pdfNávrh Doplnku č.1 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 07.04.2021

pdfVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Dodávka osobného motorového vozidla kategórie SUV" zo dňa 26.03.2021 / zverejnené dňa 26.03.2021

docxVýzva na predloženie ponuky na zákazku Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov zo dňa 23.03.2021 / zverejnené dňa 23.03.2021

pdfPozvánka na XXXII. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.03.2021

pdfNávrh Záverečného úctu obce Zborov za rok 2020/zverejnený dňa 22.03.2021

pdfNávrh Hodnotiacej správy o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2020/zverejnený dňa 22.03.2021

pdfPoznámky individuálne účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 - tabuľky/zverejnené dňa 22.03.2021

pdfPoznámky individuálne účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020/zverejnené dňa 22.03.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu budov v rámci projektu Prestupné bývanie v obci Zborov“ zo dňa 19.03.2021 / zverejnené 19.03.2021

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 x Jedľa, 1x Smrek obyčajný rastúce na pozemku parc. č. C-KN 805/1 a 805/2 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada a zastavaná plocha, na ulici Podhradie v Zborove/zverejnené dňa 11.03.2021

docxVýzva na predloženie ponuky na zákazku Obnova Šerédyho kaštieľa v obci Zborov pre projekt “Zabudnutá krajina Lemkow a Rusnakov" zo dňa 10.03.2021 / zverejnené dňa 10.03.2021

pdfVýzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a Výzva pre vlastníkov pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom/zverejnené dňa 05.03.2021

pdfVýberové konanie na pozíciu PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - JUNIOR s uzávierkou podávanie prihlášok 16.03.2021 / zverejnené 03.03.2021

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín, druh: 2 x Smrek obyčajný, 1 x Borovica lesná, 2 x Orech kráľovský, 4 x Jabloň domáca rastúce na pozemku parc. č. C-KN 334/1 v k. ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Školskej v Zborove

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu, druh: Lipa malolistá, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 78/1 v k.ú. Zborov, druh pozemku: záhrada, na ulici Podhradie v Zborove /zverejnené dňa 26.02.2021

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Stavebný dozor pre zákazky obnovy historických pamiatok (kostol sv. Žofie a Zborovský hrad)" pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 18.02.2021

pdfPozvánka na XXXI. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 18.02.2021

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 x Lipa malolistá, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 1 v k.ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici SNP v Zborove/zverejnené dňa 12.02.2021

zipVýzva na predloženie ponuky pre zákazku s názvom „Spracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase pod Zborovským hradom“ zo dňa 02.02.2021 / zverejnené 02.02.2021

pdfPozvánka na XXX. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 28.01.2021 

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 x Smrek obyčajný, rastúce na pozemku parc. č. C-KN 39/1 v k.ú. Zborov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Úzkej v Zborove / zverejnené 20.01.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku Výkon stavebného dozoru nad zhotovením stavby s názvom Novostavba materskej školy v obci Zborov / zverejnené 30.12.2020

pdfPozvánka na XXIX. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 28.12.2020

pdfVerejná vyhláška, ktorou sa upovedomuje v spojenom územnom a stavebnom konaní stavby „Rodinný dom“ na pozemkoch parc. č. C-KN 451 a 448 k.ú. Zborov, evidovanom na liste vlastníctva č. 3984 / zverejnené dňa 22.12.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru – skladových priestorov (miestnosti č. 022 a 023 ) v pôvodnom stave bez vnútorného vybavenia o výmere 45,35 m2 v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Zborove nájomcovi registrovaného sociálnemu podniku ZBOR – STAV, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.12.2020

pdfNÁVRH: Rozpočet obce Zborov na roky 2021 - 2023/zverejnený dňa 07.12.2020

pdfPozvánka na XXVIII. zasadnutie Obecného úradu v Zborove, ktoré sa uskutoční 10.12.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov / zverejnené 04.12.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku "Dodávka traktorového samonakladacieho sypača" / zverejnené dňa 01.12.2020

pdfOznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín / zverejnené dňa 30.11.2020

pdfNávrh VZN 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov /zverejnený dňa 25.11.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 24.11.2020 / zverejnené 24.11.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie PD pre novostavbu BD na Budovateľskej ul. v obci Zborov / zverejnené dňa 24.11.2020 (aktualizované 25.11.2020)

pdfPozvánka na XXVII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 26.11.2020

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 / zverejnené dňa 09.11.2020

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku „Stavebné práce na rekonštrukčno-konzervačného charakteru na objektoch Zborovského hradu (Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I.) pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ zo dňa 04.11.2020 / zverejnené 04.11.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 28.10.2020 / zverejnené 29.10.2020

pdfPozvánka na XXVI. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.10.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - bytovej jednotky v pôvodnom stave bez vnútorného vybavenia na 1 NP rodinného domu na ulici Zákutie so súpisným číslom 150 vopred určenému záujemcovi Radoslavovi Slovíkovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 12.10.2020

pdfPozvánka na XXV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 12.10.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 06.10.2020 / zverejnené 06.10.2020

pdfOznámenie o zrušení XXV. zasadnutia OZ

pdfPozvánka na XXV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 24.09.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 23.09.2020 / zverejnené 23.09.2020

pdfOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň 2020

pdfVyhlásenie opakovaného výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Spojenej školy Zborov

pdfPozvánka na XIV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 27.08.2020

pdfOznam_o_začatí_správneho_konania: výrub drevín / zverejnené_dňa:_29.07.2020

pdfVyhlásenie výberového konania na člena/členku Miestnej občianskej poriadkovej služby v Zborove / zverejnené dňa 24.07.2020

pdfPozvánka s programom na XXIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.07.2020

pdfOznam o začatí správneho konania: výrub drevín / zverejnené dňa: 15.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 628/35 vopred určenému záujemcovi Jozefovi Sivákovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 626/33 vopred určenému záujemcovi Milanovi Mikovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 625/32 vopred určenému záujemcovi Pavlovi Mikovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (49 m2) - výzva / zverejnené dňa 01.07.2020(1/2)

docxVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (49 m2) - návrh nájomnej zmluvy / zverejnené dňa 01.07.2020 (2/2)

pdfVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (29,8 m2) - výzva / zverejnené dňa 01.07.2020 (1/2)

docxVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytových priestorov v Dome služieb (29,8 m2) - návrh nájomnej zmluvy / zverejnené dňa 01.07.2020 (2/2)

pdfVerejná vyhláška k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_BJ_ZBRV_00_ZBOROV“ / zverejnené dňa 01.07.2020

pdfVerejná obchodná súťaž: jednonápravová traktorová vlečka - výzva / zverejnené dňa 30.06.2020 (1/2)

pdfVerejná obchodná súťaž: jednonápravová traktorová vlečka - návrh kupnej zmluvy - príloha č. 1 / zverejnené dňa 30.06.2020 (2/2) 

pdfPozvánka na XXII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 26.06.2020

pdfObec Zborov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy v Zborove (15.06.2020) / zverejnené dňa 15.06.2020

pdfZverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce - pozemkov medzi účastníkmi Obec Zborov na jednej strane a Martinom Mikom na druhej strane z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 29.05.2020

pdfPozvánka na XXI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.05.2020 / zverejnené 25.05.2020

pdfKrízový plán Komunitného centra Zborov / zverejnené 06.05.2020

zipVýzva na predloženie ponuky pre zákazku "Stavebno-rekonštrukčné práce v rámci obnovy hradobného opevnenia Zborovského hradu v roku 2020" zo dňa 05.05.2020 / zverejnené dňa 05.05.2020

pdfUsmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza zo dňa 20.03.2020 / zverejnené 21.03.2020

pdfZverejnenie zámeru predaja pozemku reg. C KN č. 150/154 a časti pozemku reg. C KN č. 150/100 z dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi Jánovi Zajacovi / zverejnené 13.03.2020


pdfPozvánka na XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2020 / zverejnené 27.02.2020

pdfPozvánka na XVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 20.02.2020 / zverejnené dňa 17.02.2020

pdfOznam o výberovom konaní na 3 pracovné pozície v Komunitnom centre Zborov: a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka - garanta komunitného centra; b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra; c) jedno pracovné miesto asistenta odborného komunitného centra / zverejnené dňa 06.02.2020


pdfVýzva na predloženie ponuky: Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov (1/2) / zverejnené dňa 04.02.2020

zipVýzva na predloženie ponuky Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov - prílohy (2/2) / zverejnené dňa 04.02.2020


pdfPozvánka na XVII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 29.01.2020


pdfVýzva na predloženie ponuky - Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov / zverejnené dňa 21.01.2020, doplnené 22.01.2020, uzávierka 30.01.2020; (1/2)

docxZmluva o dielo (návrh) / zverejnené dňa 21.01.2020, uzávierka 30.01.2020 (2/2, Príloha k Výzve na predloženie ponuky - Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov)


pdfVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov / zverejnené dňa 02.01.2020; uzávierka 13.01.2020 do 13:00; stanovenie PHZ

pdfVyhlásenie výberového konania na pozíciu EKONÓM / EKONÓMKA / zverejnené dňa 19.12.2019

pdfZverejnenie zámeru predaja časti pozemku parcely E KN 4099/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 19.12.2019


pdf1/2 ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019

pdf2/2 PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfDoplnok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfPozvánka na XVI. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 13.12.2019


pdfNávrh: Rozpočet obce Zborov na rok 2020 - 2022/zverejnený dňa 28.11.2019


pdfNávrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce Zborov/ zverejnené dňa 28.11.2019

pdfNávrh VZN č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnený dňa 28.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov" pre projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 18.11.2019


pdfNávrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov/zverejnený dňa 14.11.2019


pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2020/zverejnené dňa 13.11.2019


pdf(1/3) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

doc(2/3) Návrh zmluvy o dielo k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

zip(3/3) Projektová dokumentácia k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Pozvánky pre hostí jarmokov" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 08.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie dopravy pre 50 osôb medzi Ropou a Zborovom" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 06.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie sprievodného podujatia počas jarmoku Božieho narodenia v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 05.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Prenájom drevených stánkov pre tvorivé dielne remeselníkov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Informačný plagát pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Pamätná tabuľa pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019, doplnená 24.10.2019


pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 21.10.2019


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb/zverejnené dňa 30.09.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb, Príloha č.1- Návrh nájomnej zmluvy/zverejnené dňa 30.09.2019


zipVýzva na predloženie ponuky „Poradenské služby a zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre projekt Karpatské brány medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva" / zverejnené dňa 27.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (1/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, aktualizované 10.09.2019

zip2. Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (2/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, doplnené 10.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (1/2) / zverejnené dňa 02.09.2019

docx2. Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (2/2) / zverejnené dňa 02.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (1/2) / zverejnené dňa 22.08.2019, aktualizované 23.08.2019

docx2. Prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (2/2) / zverejnené dňa 22.08.2019


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nebytové priestory v budove Obecného úradu v Zborove /zverejnené dňa 08.08.2019


pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov /zverejnené dňa 12.06.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov; Príloha č. 1 - Návrh nájomnej zmluvy /zverejnené dňa 12.06.2019


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 11.04.2019


zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Zemné práce a presun hmôt HSV v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská) /zverejnené dňa 08.04.2019

zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „Dodávka betónu pre kladenie obrubníkov v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská)” / zverejnené dňa 08.04.2019


pdfOdborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018/zverejnené dňa 29.05.2019


pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky, pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt “Kompostovisko v obci Zborov” /zverejnené dňa 19.03.2019


pdfInformácia o realizácii projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“


pdfDobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov - informácia o projekte


pdfVýsledok vybavenia petície - Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "Svidník - ropa a horľavý zemný plyn"/zverejnené dňa 6.7.2018


pdfPozvánka pre všetkých posytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti


pdfPozvánka pre verejnosť k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov /zverejnené 20.04.2018


pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018


pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte


pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6


pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016


pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022


pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť