Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Aurélia a zajtra Denis(a)
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 28.10.2020 / zverejnené 29.10.2020

pdfPozvánka na XXVI. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.10.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - bytovej jednotky v pôvodnom stave bez vnútorného vybavenia na 1 NP rodinného domu na ulici Zákutie so súpisným číslom 150 vopred určenému záujemcovi Radoslavovi Slovíkovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 12.10.2020

pdfPozvánka na XXV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 12.10.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 06.10.2020 / zverejnené 06.10.2020

pdfOznámenie o zrušení XXV. zasadnutia OZ

pdfPozvánka na XXV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 24.09.2020

pdfZáznam zo zasadnutia Krízového štábu obce zo dňa 23.09.2020 / zverejnené 23.09.2020

pdfOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň 2020

pdfVyhlásenie opakovaného výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Spojenej školy Zborov

pdfPozvánka na XIV. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 27.08.2020

pdfOznam_o_začatí_správneho_konania: výrub drevín / zverejnené_dňa:_29.07.2020

pdfVyhlásenie výberového konania na člena/členku Miestnej občianskej poriadkovej služby v Zborove / zverejnené dňa 24.07.2020

pdfPozvánka s programom na XXIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.07.2020

pdfOznam o začatí správneho konania: výrub drevín / zverejnené dňa: 15.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 628/35 vopred určenému záujemcovi Jozefovi Sivákovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 626/33 vopred určenému záujemcovi Milanovi Mikovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - pivničných priestorov v bytovke na ul. Zákutie 625/32 vopred určenému záujemcovi Pavlovi Mikovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 10.07.2020

pdfVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (49 m2) - výzva / zverejnené dňa 01.07.2020(1/2)

docxVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (49 m2) - návrh nájomnej zmluvy / zverejnené dňa 01.07.2020 (2/2)

pdfVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytového priestoru v Dome služieb (29,8 m2) - výzva / zverejnené dňa 01.07.2020 (1/2)

docxVerejná obchodná súťaž: prenájom nebytových priestorov v Dome služieb (29,8 m2) - návrh nájomnej zmluvy / zverejnené dňa 01.07.2020 (2/2)

pdfVerejná vyhláška k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_BJ_ZBRV_00_ZBOROV“ / zverejnené dňa 01.07.2020

pdfVerejná obchodná súťaž: jednonápravová traktorová vlečka - výzva / zverejnené dňa 30.06.2020 (1/2)

pdfVerejná obchodná súťaž: jednonápravová traktorová vlečka - návrh kupnej zmluvy - príloha č. 1 / zverejnené dňa 30.06.2020 (2/2) 

pdfPozvánka na XXII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 26.06.2020

pdfObec Zborov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy v Zborove (15.06.2020) / zverejnené dňa 15.06.2020

pdfZverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce - pozemkov medzi účastníkmi Obec Zborov na jednej strane a Martinom Mikom na druhej strane z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 29.05.2020

pdfPozvánka na XXI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 29.05.2020 / zverejnené 25.05.2020

pdfKrízový plán Komunitného centra Zborov / zverejnené 06.05.2020

zipVýzva na predloženie ponuky pre zákazku "Stavebno-rekonštrukčné práce v rámci obnovy hradobného opevnenia Zborovského hradu v roku 2020" zo dňa 05.05.2020 / zverejnené dňa 05.05.2020

pdfUsmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza zo dňa 20.03.2020 / zverejnené 21.03.2020

pdfZverejnenie zámeru predaja pozemku reg. C KN č. 150/154 a časti pozemku reg. C KN č. 150/100 z dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi Jánovi Zajacovi / zverejnené 13.03.2020


pdfPozvánka na XIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2020 / zverejnené 27.02.2020

pdfPozvánka na XVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 20.02.2020 / zverejnené dňa 17.02.2020

pdfOznam o výberovom konaní na 3 pracovné pozície v Komunitnom centre Zborov: a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka - garanta komunitného centra; b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra; c) jedno pracovné miesto asistenta odborného komunitného centra / zverejnené dňa 06.02.2020


pdfVýzva na predloženie ponuky: Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov (1/2) / zverejnené dňa 04.02.2020

zipVýzva na predloženie ponuky Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov - prílohy (2/2) / zverejnené dňa 04.02.2020


pdfPozvánka na XVII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 29.01.2020


pdfVýzva na predloženie ponuky - Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov / zverejnené dňa 21.01.2020, doplnené 22.01.2020, uzávierka 30.01.2020; (1/2)

docxZmluva o dielo (návrh) / zverejnené dňa 21.01.2020, uzávierka 30.01.2020 (2/2, Príloha k Výzve na predloženie ponuky - Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov)


pdfVýzva na predloženie ponuky na zákazku Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov / zverejnené dňa 02.01.2020; uzávierka 13.01.2020 do 13:00; stanovenie PHZ

pdfVyhlásenie výberového konania na pozíciu EKONÓM / EKONÓMKA / zverejnené dňa 19.12.2019

pdfZverejnenie zámeru predaja časti pozemku parcely E KN 4099/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa / zverejnené dňa 19.12.2019


pdf1/2 ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019

pdf2/2 PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022 / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfDoplnok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov / zverejnené dňa 16.12.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach / zverejnené dňa 16.12.2019


pdfPozvánka na XVI. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 13.12.2019


pdfNávrh: Rozpočet obce Zborov na rok 2020 - 2022/zverejnený dňa 28.11.2019


pdfNávrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce Zborov/ zverejnené dňa 28.11.2019

pdfNávrh VZN č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnený dňa 28.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov" pre projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 18.11.2019


pdfNávrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov/zverejnený dňa 14.11.2019


pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2020/zverejnené dňa 13.11.2019


pdf(1/3) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

doc(2/3) Návrh zmluvy o dielo k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019

zip(3/3) Projektová dokumentácia k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, školská 478" / zverejnené dňa 12.11.2019


zipVýzva na predloženie ponuky "Pozvánky pre hostí jarmokov" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 08.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie dopravy pre 50 osôb medzi Ropou a Zborovom" pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 06.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie sprievodného podujatia počas jarmoku Božieho narodenia v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 05.11.2019

zipVýzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie stravy formou cateringu počas konania jarmokov v obci Zborov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Prenájom drevených stánkov pre tvorivé dielne remeselníkov pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 04.11.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Informačný plagát pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019

zipVýzva na predloženie ponuky "Pamätná tabuľa pre projekt „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" / zverejnené dňa 23.10.2019, doplnená 24.10.2019


pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 21.10.2019


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb/zverejnené dňa 30.09.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb, Príloha č.1- Návrh nájomnej zmluvy/zverejnené dňa 30.09.2019


zipVýzva na predloženie ponuky „Poradenské služby a zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre projekt Karpatské brány medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva" / zverejnené dňa 27.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (1/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, aktualizované 10.09.2019

zip2. Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (2/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, doplnené 10.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (1/2) / zverejnené dňa 02.09.2019

docx2. Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (2/2) / zverejnené dňa 02.09.2019


pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (1/2) / zverejnené dňa 22.08.2019, aktualizované 23.08.2019

docx2. Prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (2/2) / zverejnené dňa 22.08.2019


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach /zverejnené dňa 09.08.2019/


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nebytové priestory v budove Obecného úradu v Zborove /zverejnené dňa 08.08.2019


pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach


pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov /zverejnené dňa 12.06.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov; Príloha č. 1 - Návrh nájomnej zmluvy /zverejnené dňa 12.06.2019


pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 11.04.2019


zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Zemné práce a presun hmôt HSV v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská) /zverejnené dňa 08.04.2019

zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „Dodávka betónu pre kladenie obrubníkov v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská)” / zverejnené dňa 08.04.2019


pdfOdborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018/zverejnené dňa 29.05.2019


pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky, pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt “Kompostovisko v obci Zborov” /zverejnené dňa 19.03.2019


pdfInformácia o realizácii projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“


pdfDobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov - informácia o projekte


pdfVýsledok vybavenia petície - Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "Svidník - ropa a horľavý zemný plyn"/zverejnené dňa 6.7.2018


pdfPozvánka pre všetkých posytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti


pdfPozvánka pre verejnosť k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov /zverejnené 20.04.2018


pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018


pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte


pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6


pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016


pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022


pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť