Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zmluvy

 

logo-digitalnemesto new

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

 

ROK 2022

pdfDodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 21.04.2021 (Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie) uzatvorený medzi Obcou Zborov a Dopravným staviteľstvom Bardejov s.r.o. uzatvorený 30.03.2022 / zverejnené dňa 30.03.2022

pdfDodatok č. 4 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 22.03.2022 / zverejnené dňa 22.03.2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a MO MS Zborov, Spevokol Zborovčan/zverejnená dňa 21.03.2022

pdfZmluva o dielo ("Výstavba pozemnej komunikácie ku vzdelávacím a komunitným inštitúciám v obci Zborov") uzatvorená medzi obcou Zborov a registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 09.03.2022 pre projekt „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa“, výzva: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, ITMS kód projektu: 312061Z985 / zverejnené 09.03.2022

pdfZmluva o reklame uzatvorená medzi spoločnosťou AHOJ MEDIA s.r.o. a obcou Zborov zo dňa 09.03.2022 / zverejnené 10.03.2022

pdfHromadná licenčná zmluva uzatvorená medzi obcou Zborov a SOZA - Slovenským ochranným zväzom autorských práv pre práva k hudobným dielam zo dňa 14.02.2022 / zverejnené 09.03.2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov/zverejnená dňa 08.03.2022

pdfDodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb na kontrolu a čistenie komínov a dymovodov uzavretý medzi Obcou Zborov a Mgr. Pavlom Demjanovičom - KOMINÁR BJ a Mgr. Martinom Krukárom - KOMINÁR BJ/zverejnené dňa 08.03.2022

pdfZmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 07.03.2022 / zverejnené dňa 07.03.2022

pdfZmluva o pripojení do distribučnej sústavy ("NN prípojka pre Šerediovský kaštieľ") medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. a obcou Zborov zo dňa 16.02.2022 / zverejnené dňa 16.02.2022

pdfDohoda o podmienkach odpojenia/zrušenia plynárenského zariadenia a úhrade ceny za plynárenské zariadenie ("STL 2 pripojovací plynovod PE 32 PN 280 kPa, par. č. C KN 359) uzatvorená medzi  SPP - distribúcia, a.s. a obcou Zborov zo dňa 04.02.2022 / zverejnené dňa 11.02.2022

pdfDodatok č. 8 zo dňa 03.02.2022 k Poistnej zmluve č.: 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. / zverejnený dňa 04.02.2022

pdfDodatok č. 7 zo dňa 31.01.2022 k Poistnej zmluve č.: 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. / zverejnený dňa 31.01.2022

pdfZmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR na projekt Miestna občianska poriadková služba - Zborov, III. etapa zo dňa 18.1.2022 / zverejnená 25.1.2022

pdfZmluva o pripojení do distribučnej sústavy (objekt novostavby Materskej školy v obci Zborov, Školská ul.) uzatvorená medzi spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. a obcou Zborov zo dňa 21.01.2022 / zverejnené dňa 24.01.2022

pdfDodatok č.1/4/2022 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a SZČO uzatvorená medzi obcou Zborov a Marekom Marcinom-Humeníkom - Pohostinstvo/zverejnená dňa 17.01.2022

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a CESTY KOŠICE s.r.o na stavebné práce "Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov" zo dňa 4.01.2022 / zverejnená 7.01.2022

pdfZmluva o poskytnutí služieb ("činnosť expertov na oblasť turisticko-kultúrneho priemyslu" spojených s realizáciou projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov uzatvorený medzi obcou Kružlov, obcou Zborov a Ing. Ivetou Niňajovou zo dňa 03.01.2022 / zverejnené dňa 03.01.2022

 

ROK 2021

pdfNájomná zmluva (drobný vodný tok) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p./zverejnený dňa 22.12.2021

pdfZmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Zborov č. 42/05 uzatvorená medzi obcou Zborov a W-Control/zverejnená dňa 22.12.2021

pdfDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202119053_Z medzi obcou Zborov a Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. zo dňa 21.12.2021 / zverejnený dňa 22.12.2021

pdfKúpna zmluva (pozemok: parcela C KN 234/7) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mariannou Magdovou zo dňa 20.12.2021 /zverejnená dňa 20.12.2021

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.10.2021 ("Kostol sv. Žofie – obnova exteriérových a interiérových celkov") uzatvorený medzi obcou Zborov a spoločnosťou RestArt s. r. o. zo dňa 14.12.2021 / zverejnené dňa 14.12.2021

pdfZmluva o združenej dodávke plynu uzatvorená medzi obcou Zborov a innogy Slovensko s.r.o./zverejnená dňa 13.12.2021

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete uzatvorená medzi SPP - distribúcia, a.s. a obcou Zborov - administratívna budova "Šerédiovsky kaštieľ" zo dňa 07.12.2021 / zverejnené 08.12.2021

pdfZmluva o udelení grantu č. 1/2/2021 DaM medzi Obcou Zborov a Komunitnou nadáciou v Bardejove pre realizáciu projektu "Komunitné sviatky", zo dňa 6.12.2021 / zverejnená dňa 7.12.2021

pdfDodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 21.04.2021 (Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie) uzatvorený medzi Obcou Zborov a Dopravným staviteľstvom Bardejov s.r.o. uzatvorený 06.12.2021 / zverejnené dňa 06.12.2021

pdfDohoda o ukončení Zmluvy o dielo ("BD na Budovateľskej ulici") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.11.2021 / zverejnené dňa 30.11.2021

pdfZmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021/004722 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR, názov projektu "Prestupné bývanie v obci Zborov", zo dňa 19.11.2021 / zverejnená 26.11.2021

pdfZmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004276 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR, názov projektu: "Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov", zo dňa 5.11.2021 / zverejnená 22.11.2021

pdfZámenná zmluva (pozemky: parcela C KN 1151/3, C KN 1151/4, 1557/5 ) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Jánom Hanekom a Annou Hanekovou/zverejnená dňa 19.11.2021

pdfKúpna zmluva (pozemok: parcela E KN 4271) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Reginou Haluškovou a Matejom Haluškom/zverejnená dňa 19.11.2021

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 3.12.2021 / zverejnená 10.12.2021

 pdfZámenná zmluva (pozemky: parcela C KN 354, C KN 355, C KN 356, C KN 357, C KN 358, C KN 359 ) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Máriou Slosarčíkovou a Boženou Slosarčíkovou/zverejnená dňa 13.11.2021

pdfKúpna zmluva (pozemok: parcela C KN 406/2) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Simonou Varešinskou/zverejnená dňa 09.11.2021

pdfZmluva o grantovom účte pre projekt "Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov - II. etapa" uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Prima banka Slovensko, a. s. zo dňa 08.11.2021 / zverejnené 08.11.2021

pdfDohoda č. 21/34/010/83 (realizácia aktivačnej činnosti v rozsahu min. 32 hod.) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov/zverejnená dňa 04.11.2021

pdfDohoda č. 21/34/012/37 (realizácia aktivačnej činnosti v rozsahu min. 64 hod.) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov/zverejnená dňa 04.11.2021

pdfDodatok č. 1 zo dňa 29.10.2021 k Zmluve o dielo uzatvorený medzi obcou Zborov a TIMEO s.r.o. pre projekt Kultúrny dom - rekonštrukcia kuchyne v obci Zborov zo dňa 12.09.2019  / zverejnené dňa 03.11.2021

pdfDodatok č. 1 zo dňa 02.11.2021 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom Obnova kostola sv. Žofie Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou PROFI STAV BARDEJOV s. r. o. zo dňa 18.02.2021, ktorá je realizovaná v rámci projektu "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" a je financovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 / zverejnené dňa 02.11.2021

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov ("gynekologicko-pôrodnícka ambulancia v CIZS Zborov") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MUDr. Dušanom Macalom zo dňa 29.10.2021 /zverejnená 29.10.2021

pdfZmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 29.10.2021 / zverejnené dňa 29.10.2021

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov ("miestností v budove Obecného úradu v Zborove na zabezpečenie podmienok pre vykonávanie odborného výcviku pre žiakov / žiačky učebných odborov") uzatvorená medzi obcou Zborov a Spojenou školou zo dňa 29.10.2021 / zverejnené dňa 29.10.2021

pdfZmluva o dielo ("Kostol sv. Žofie – obnova exteriérových a interiérových celkov") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou RestArt s. r. o. zo dňa 28.10.2021 / zverejnené 28.10.2021

pdfDodatok č. 2 k Zmluve č. 1114/2019/DPR o poskytnutí dotácie Dofinancovanie projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko - slovenskom pohraničí) uzatvorený medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov zo dňa 25.10.2021 / zverejnené dňa 26.10.2021

pdfZmluva o poskytnutí NFP č. 309070Y637 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou zo dňa 2.9.2021 / zverejnená dňa 12.10.2021

pdfZmluva o grantovom účte pre projekt "Prestupné bývanie" uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Prima banka Slovensko, a. s. zo dňa 15.10.2021 / zverejnené 15.10.2021

pdfKúpna zmluva (Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov), uzatvorená medzi obcou Zborov a Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 7.10.2021 / zverejnená dňa 11.10.2021

pdfKúpna zmluva (Materiálno-technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov) uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEPIS HEALTHCARE s.r.o. zo dňa 8.10.2021 / zverejnená dňa 08.10.2021

pdfZmluva o dielo ("projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu pre modernizáciu Kultúrneho domu v obci Zborov") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou TM Sound, s. r. o. zo dňa 06.10.2021 / zverejnené dňa 06.10.2021

pdfDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 číslo MK-27382021-423 zo dňa 28.9.2021 / zverejnený dňa 5.10.2021

pdfZmluva o dielo ("Kostol sv. Žofie Zborov – sanácia vlhkosti objektu") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 01.10.2021 / zverejnené 01.10.2021

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva o vytvorení diela (publikácia Zborov – Dejiny obce a makovického panstva 2. doplnené vydanie) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mgr. Jozefom Petrovičom/zverejnená dňa 01.10.2021

pdfZmluva o dielo ("Stavebno-rekonštrukčné práce na obnove Zborovského hradu v roku 2021 (objekty č. 12 a 21)" uzatvorená medzi obcou Zborov a Združením na záchranu zborovského hradu zo dňa 28.09.2021 / zverejnené dňa 28.09.2021

pdfDodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002990 zo dňa 4. októbra 2019, názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Zborov, kód projektu v ITMS2014+: 312061V760 / zverejnené dňa 24.9.2021

pdfZmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2021/2022 uzavretá medzi obcou Zborov a Spojenou školou zo dňa 06.09.2021 / zverejnené 22.09.2021

pdfZmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená medzi obcou Zborov a CEEV Živica pre projekt Klíma nás spája 3 zo dňa 20.9.2021 / zverejnená dňa 21.9.2021

pdfZmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s. (plynárenské zariadnie na parc. č. E KN 1305/2, 1308, 1309, C KN 1510/2) zo dňa 16.09.2021 / zverejnené 17.09.2021

pdfZmluva o dielo (stavebné práce - Šerédiovský kaštieľ v obci Zborov) uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV s.r.o. r.s.p. zo dňa 8.9.2021 / zverejnené dňa 08.09.2021

pdfZmluva o dielo (stavebné práce - Šerédiovský kaštieľ v obci Zborov) uzatvorená medzi obcou Zborov a PROFI STAV BARDEJOV s.r.o. zo dňa 8.9.2021 / zverejnené dňa 08.09.2021

pdfZmluva č. 1624/2021/OPR o poskytnutí dodáticie na projekt Rekonštrukcia hradu Zborov uzatvorená medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov zo dňa 10.08.2021 / zverejnené dňa 07.09.2021

pdfZmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie (maľba na fasádu Zdravotného strediska v obci Zborov) uzatvorená medzi obcou Zborov a Mgr. Martin Grega - Duke - ateliér / zverejnená 02.09.2021

pdfKúpna zmluva (pozemok: parcela C KN 233/2) uzatvorená medzi Jozefom Buffom a Silviou Buffovou a obcou Zborov zo dňa 31.08.2021 / zverejnené 31.08.2021

pdfKúpna zmluva (pozemok: parcela E KN 4271) uzatvorená medzi Ing. Jozefom Priputenom a obcou Zborov zo dňa 30.08.2021 / zverejnené 30.08.2021

pdfKúpna zmluva (pozemok: časť parcely C KN 393/18) uzatvorená medzi obcou Zborov a Ján Zajac a Mária Zajacová zo dňa 30.08.2021 / zverejnené 30.08.2021

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2008 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce uzatvorená medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov / zverejnená dňa 30.08.2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2021 (práce, ktoré vznikli pri rekonštrukcii ČOV v Zborove: technologická údržba ČOV E-1000 EO) uzatvorená medzi Obcou Zborov a W-Control, s.r.o. / zverejnená dňa 27.08.2021

pdfDodatok č. 1/2021 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-112 (projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ kód ITMS2014+: 312051ARK3) zo dňa 27.10.2020  uzatvorený medzi Úradom vlády SR a obcou Zborov zo dňa 18.08.2021 / zverejnené 25.08.2021

pdfKúpna zmluva (pozemok: parcela C KN 406/1) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Bc. Vlastimilom Bakalárom a Bc. Emíliou Bakalárovou/zverejnená dňa 24.08.2021 

pdfZmluva o spolupráci (pri riešení projektu „Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách“)uzatvorená medzi Obcou Zborov a Spojenou školou Zborov/zverejnená dňa 16.08.2021

pdfZmluva č. 1165/2021/OPR o poskytnutí dodáticie na projekt Včelia záhrada v obci Zborov - 2. etapa uzatvorená medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov zo dňa 21.07.2021 / zverejnené dňa 16.08.2021

pdfZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05052 (projekt Akvizícia nových knižničných fondov v Obecnej knižnici v Zborove) uzatvorená medzi Fondom na podporu umenia a obcou Zborov zo dňa 10.08.2021 / zverejnené dňa 12.08.2021

pdfZmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021 ("inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách") uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a obcou Zborov zo dňa 02.08.2021 / zverejnené dňa 12.08.2021

pdfDodatok č. 3 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478 uzatvorená medzi obcou Zborov a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 05.08.2021 / zverejnená dňa 10.08.2021

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.08.2021 ( Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie) uzatvorený medzi Obcou Zborov a Dopravným staviteľstvom Bardejov s.r.o . / zverejnená dňa 10.08.2021

pdfZmluva o dielo ("software na správu bytového fondu") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou IFOsoft s.r.o. zo dňa 02.08.2021 / zverejnená dňa 02.08.2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.07.2021 na výstavbu pozemnej komunikácie ku vzdelávacím a komunitným inštitúciám v obci Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 05.03.2021 / zverejnené dňa 29.07.2021

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 č. MK-2738/2021-423 (pre projekt "Kostol sv. Žofie Zborov - obnova západnej fasády lode - archeologický výskum, obnova strechy, sanácia vlhkosti" uzatvorená medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republikyobcou Zborov a obcou Zborov zo dňa 13.07.2021 / zverejnené dňa 27.07.2021

pdfZmluva o grantovom účte pre projekt "Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov" uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Prima banka Slovensko, a. s. zo dňa 27.07.2021 / zverejnené 27.07.2021

pdfZmluva č. 1473/2021/OPR o poskytnutí dodáticie na projekt Reedícia knihy "Zborov: Dejiny obce a Makovického panstva" uzatvorená medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov zo dňa 14.07.2021 / zverejnené dňa 20.07.2021

pdfDohoda č. 21/34/054/142 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ("Podpora zamestnanosti Aktivita č. 1 - podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov / zverejnená dňa 19.07.2021

pdfPoistná zmluva č. 9059804035 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ("PZP poistenie - flotila") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a.s. zo dňa 09.07.2021 / zverejnená dňa 14.07.2021

pdfPoistná zmluva č.2408124868 ("havarijná poistka na vozidlo Dacia Duster") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a.s. zo dňa 13.07.2021 / zverejnená dňa 14.07.2021

pdfDohoda o preložke plynárenského zariadenia na pozemku reg. C KN č. 987/1 ("mostné teleso na ul. Zákutie) uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP - distribúcia, a.s. / zverejnená dňa 07.07.2021

pdfZmluva o inzercii ("zverejnenie oznamu o VOS") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou REGIONPRESS, s.r.o. zo dňa 07.07.2021 / zverejnené 07.07.2021

pdfKúpno-predajná zmluva ("vozidlo Dacia Duster") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ALD MOBIL s.r.o. zo dňa 06.07.2021 / zverejnené dňa 06.07.2021

pdfMandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávanie pre projekt "Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov" uzatvorenej medzi obcami Kružlov a Zborov a živnostníkom Ing. Andrejom Gajdošom zo dňa 29.06.2021 / zverejnené dňa 29.06.2021

pdfDodatok č. 2 zo dňa 23.06.2021 k Zmluve č. 0117-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti („13 b. j., BD Vároš I.“) uzatvorenej medzi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a obcou Zborov zo dňa 16.09.2020 / zverejnené 24.06.2021

pdfDodatok č. 2 zo dňa 23.06.2021 k Zmluve č. 0116-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov („BD 13 b.j., Prestavba a nadstavba, súp. č. 152, Vároš I.“) uzatvorenej medzi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a obcou Zborov zo dňa 16.09.2020 / zverejnené 24.06.2021

pdfDodatok č. 6 zo dňa 17.06.2021 k Poistnej zmluve č.: 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. /zverejnený dňa 17.06.2021

pdfDodatok č. 1 zo dňa 17.06.2021 k MZ na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbách Obnova kostola sv. Žofie a Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I. uzatvorenej medzi Obcou Zborov a registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. dňa 02.03.2021 / zverejnené dňa 17.06.2021

pdfZmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-013/2021 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR/zverejnená dňa 14.06.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX s.r.o./zverejnená dňa 10.06.2021

pdfDodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí grantu č. SB-P-2021-06 (výsadba líp) uzatvorený medzi Obcou Zborov a Nadáciou Ekopolis/zverejnená dňa 09.06.2021

pdfDohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní (pre projekt Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov") uzatvorená medzi obcou Zborov a obcou Kružlov zo dňa 08.06.2021 / zverejnené 09.06.2021

pdfZmluva o poskytnutí grantu ("Letné hry pre deti a mládež z MRK Poštárka a Zborov") uzatvorená medzi obcou Zborov a Komunitnou nadáciou Bardejov zo dňa 01.06.2021 / zverejnené 07.06.2021

pdfDohoda o poskytnutí grantu (Obnova Rákociho lipovej aleje) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Nadáciou Ekopolis/zverejnená dňa 02.06.2021

pdfMandátna zmluva 3/2021 (stavebný dozor pre stavbu bytový dom na Budovateľskej ulici) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Milanom Kapcom/zverejnená dňa 28.05.2021

pdfZmluva o dielo ("Bytový dom na Budovateľskej ulici") uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. uzatvorená dňa 27.05.2021 / zverejnené dňa 27.05.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX s.r.o./zverejnená dňa 27.05.2021

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Máriou Kmeťovou/zverejnená dňa 26.05.2021

pdfDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny čť. 5100260028C/2021 ("OM kostol sv. Žofie") uzatvorená medzi Východoslovenskou energetikou a.s. a obcou Zborov zo dňa 24.05.2021 / zverejnené dňa 24.05.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb (diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19) uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX, s.r.o./zverejnená dňa 20.05.2021

pdfZmluva o dielo ("ČOV Zborov: technologická údržba ČOV E-1000 EO") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou W-Control, s.r.o. zo dňa 18.05.2021 / zverejnené dňa 18.05.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX s.r.o./zverejnená dňa 13.05.2021

pdfZmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu uzatvorená medzi Obcou Zborov a KOSIT, a.s./zverejnená dňa 12.05.2021

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete ("kostol sv. Žofie") uzatvorená medzi obcou Zborov a Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, a. s. zo dňa 11.05.2021 / zverejnená dňa 12.05.2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve č. 1114/2019/DPR o poskytnutí dotácie ("projekt Dofinancovanie projektu Karpatské brány...") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Prešovským samosprávnym krajom zo dňa 07.05.2021 /zverejnená dňa 07.05.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX s.r.o./zverejnená dňa 06.05.2021

pdfZmluva o dielo ("Systém prestupného bývania") uzatvorená medzi obcou Zborov a neziskovou organizáciou Projekt DOM.OV zo dňa 03.05.2021 / zverejnené dňa 03.05.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX s.r.o./zverejnená dňa 29.04.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX, s.r.o./zverejnené dňa 22.04.2021

pdfZmluva o dielo ( Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Dopravným staviteľstvom Bardejov s.r.o./zverejnená dňa 21.04.2021

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8014400321 ("priemyselná prevádzka - kotolňa, Zborov, par. č. 234/5") uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP distribúcia a.s. zo dňa 06,04.2021 /zverejnená dňa 19.04.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX, s.r.o./zverejnené dňa 15.04.2021

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4000200421 ("bytový dom, Zborov, par. č. 926/1") uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP distribúcia a.s. zo dňa 12.04.2021 /zverejnená dňa 14.04.2021 

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4000200421 ("bytový dom, Zborov, par.č. 926/6") uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP distribúcia a.s. zo dňa 12.04.2021 /zverejnená dňa 14.04.2021

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4000200421 ("bytový dom". Zborov, par. č. 926/4) uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP distribúcia a.s zo dňa 12.04.2021 /zverejnená dňa 14.04.2021

pdfDodatok č. 3 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 13.04.2021 / zverejnené dňa 13.04.2021

pdfDodatok č. 1/2021 k Licenčnej zmluve, Zmluve o poskytovaní služieb č.036/2007 a Dodatku č.1/2019 v znení ich doplnení a dodatkov účinných ku dňu nadobudnutia účinnosti toho dodatku uzatvorené medzi Obcou Zborov a Datalan a.s./zverejnené dňa 12.04.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX, s.r.o./zverejnené dňa 08.04.2021

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete (Budovateľská , p.č. 234/5) uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP distribúcia a.s./zverejnená dňa 07.04.2021

 pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou MEMORIX, s.r.o. zo dňa 01.04.2021 / zverejnená dňa 01.04.2021

pdfZmluva o dielo ("vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu budov v rámci projektu Prestupné bývanie v obci Zborov") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou OLEJAR architektri, s. r. o. zo dňa 31.03.2021 / zverejnené 31.03.2021

pdfZmluva o dielo (spracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase pod Zborovským hradom) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Cykloprojekt s.r.o./zverejnená dňa 30.03.2021

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov s ITMS kódom 312061Y826 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Zborov zo dňa 25.03.2021 / zverejnené 30.03.2021

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby - II. fáza rekonštrukcie pohostinstva zo dňa 25.03.2021 / zverejnené dňa 25.03.2021

pdfDohoda o ukončení Dohody o započítaní investícií a nájomného na nebytový priestor v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 25.03.2021 / zverejnené dňa 25.03.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou MEMORIX, s.r.o. zo dňa 25.03.2021 / zverejnená dňa 25.03.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEMORIX, s.r.o./zverejnené dňa 18.03.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou MEMORIX, s.r.o. / zverejnená dňa 12.03.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou osobnyudaj.sk zo dňa 10.03.2021 / zverejnené dňa 11.03.2021

pdfKúpna zmluva na kachľový pec uzatvorená medzi obcou Zborov a Štefanom Džambom zo dňa 09.03.2021 / zverejnené dňa 10.03.2021

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č.1/2008 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce uzatvorená medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov/zverejnená dňa 09.03.2021

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č.1/2008 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce uzatvorená medzi Obcou Zborov a MO MS Zborov, Spevokol Zborovčan/zverejnená dňa 09.03.2021

pdfZmluva o dielo na výstavbu pozemnej komunikácie ku vzdelávacím a komunitným inštitúciám v obci Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 05.03.2021 / zverejnené dňa 08.03.2021

pdfDodatok č. 1 zo dňa 02.03.2021 k mandátnej zmluve medzi Obcou Zborov a Milanom Kapcom na stavebný dozor pre stavbu Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. uzatvorená dňa 27.02.2020 / zverejnené dňa 05.03.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou MEMORIX, s.r.o. zo dňa 05.03.2021 / zverejnená dňa 05.03.2021

pdfMandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbách Obnova kostola sv. Žofie a Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I. uzatvorená medzi Obcou Zborov a registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 02.03.2021 / zverejnené dňa 02.03.2021

pdfZmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom Novostavba Materskej školy v obci Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik zo dňa 26.02.2021, ktorá je realizovaná v rámci projektu "Novostavba Materskej školy v obci Zborov" s ITMS kódom 312061V760 financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje (výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít) / zverejnené dňa 28.02.2021

pdfDodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov uzatvorená medzi Obcou Zborov a NATUR-PACK, a.s./zverejnená dňa 26.02.2021

pdfZmluva o grantovom účte uzatvorená medzi Obcou Zborov a Prima bankou Slovensko, a.s./zverejnená dňa 25.02.2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení do distribučnej siete č. 8005140219 ("novostavba MŠ") zo dňa 21.02.2019 uzatvorený medzi obcou Zborov a SPP - distribúcia, a.s. zo dňa 18.02.2021/ zverejnené dňa 19.02.2021

pdfZmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom Obnova kostola sv. Žofie Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou PROFI STAV BARDEJOV s. r. o. zo dňa 18.02.2021, ktorá je realizovaná v rámci projektu "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" a je financovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 / zverejnené dňa 18.02.2021

pdfZmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená medzi Obcou Zborov a živnostníkom Ľubomírom Ludvikom WINDOORS zo dňa 12.02.2021 / zverejnené dňa 17.02.2021

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb na kontrolu a čistenie komínov a dymovodov uzatvorený medzi Obcou Zborov a Mgr. Pavlom Demjanovičom - KOMINÁR-BJ a Mgr. Martinom Krukárom- KOMINÁR-BJ/zverejnený dňa 17.02.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("pôsobnosť MOM") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Obcou Koprivnica zo dňa 12.02.2021 / zverejnené dňa 12.02.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("pôsobnosť MOM") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Obcou Koprivnica zo dňa 05.02.2021 / zverejnené dňa 05.02.2021

pdfZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – zber jedlých olejov a tukov č. ZM-KO-OD-21-0056_ZoD 2021/JOT uzatvorená medzi Obcou Zborov a KOSIT a.s./zverejnená dňa 05.02.2021

pdfNájomná zmluva na bytovú jednotku na 1. podlaží rodinného domu uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mgr. et. Bc. Radoslavom Slovíkom, MBA. zo dňa 29.01.2021 / zverejnené dňa 29.01.2021

pdfDodatok č. 1 zo dňa 12.01.2021 k Zmluve č. 0117-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti („13 b. j., BD Vároš I.“) uzatvorenej medzi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a obcou Zborov zo dňa 16.09.2020 / zverejnené 28.01.2021

pdfDodatok č. 1 zo dňa 12.01.2021 k Zmluve č. 0116-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov („BD 13 b.j., Prestavba a nadstavba, súp. č. 152, Vároš I.“) uzatvorenej medzi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a obcou Zborov zo dňa 16.09.2020 / zverejnené 28.01.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb ("pôsobnosť MOM") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Obcou Koprivnica zo dňa 22.01.2021 / zverejnené dňa 22.01.2021

pdfDarovacia zmluva ("zabezpečenie a vykonanie deratizácie a dezinsekcie v bytových a nebytových priestoroch na mieste osídlenia MRK") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Mgr. Andreou Bučkovou zo dňa 22.01.2021 / zverejnené dňa 22.01.2021

pdfDodatok č. 5 zo dňa 21.01.2021 k Poistnej zmluve č.: 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. /zverejnený dňa 21.01.2021

pdfMandátna zmluva na výkon stavebného dozoru na stavbu Novostavba Materskej školy v obci Zborov (NFP "Novostavba Materskej školy v obci Zborov") uzatvorená medzi obcou Zborov a Ing. Jaroslavom Kvokačkom - PROJEKTING zo dňa 21.01.2021 / zverejnené dňa 21.01.2021

pdfZmluva o združenej dodávke plynu ("budova Zberného dvora") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou innogy Slovensko s. r. o. zo dňa 18.01.2021 / zverejnené dňa 18.01.2021

pdfZmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy ("parcela registra C KN č. 888, stavba – domu, súp. č. 122") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Milanom Babejom / zverejnená dňa 13.01.2021

pdfDohoda č. 20/34/010/105 (vykonávanie aktivačnej činnosti - v rozsahu 32 hod.)uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov/zverejnená dňa 05.01.2021

 

ROK 2020

pdfDohoda č. 20/34/012/189 (realizácia aktivačnej činnosti) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov/zverejnená dňa 31.12.2020

pdfDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 ("Zborovský hrad") uzatvorený medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu / zverejnené dňa 31.12.2020

pdfDodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestrorov č. 04/2019 ("detská ambulancia v CIZS Zborov") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou Elimed s.r.o. zo dňa 31.12.2020 /zverejnená 31.12.2020

pdfDodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestrorov č. 11/2019 ("lekáreň v CIZS Zborov") uzatvorená medzi Obcou Zborov a živnostníkom Pharm. Dr. Viliam FEDORKO - MAKOVICA zo dňa 31.12.2020 /zverejnená 31.12.2020

pdfDohoda o započítaní investícií a nájomného na nebytový priestor v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r.. s. p. zo dňa 29.12.2020 / zverejnené dňa 29.12.2020

pdfNájomná zmluva na nebytový priestor v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r.. s. p. zo dňa 29.12.2020 / zverejnené dňa 29.12.2020

pdfZmluva o prevádzke nápojových a predajných automatov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou Dallmayr Vending & Office k. s. zo dňa 11.12.2020 / zverejnená dňa 22.12.2020

pdfKúpna zmluva ("traktorový samonakladací sypač") uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s. r.o. zo dňa 16.12.2020 / zverejnená dňa 21.12.2020

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o dielo na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov zo dňa 10.01.2020 uzatvorený medzi Obcou Zborov a GMT projekt, spol. s.r.o. zo dňa 18.11.2020 / zverejnená dňa 16.12.2020

pdfZmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii uzatvorená medzi Obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a.s./zverejnená dňa 15.12.2020

pdfZmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre novostavbu bytového domu na Budovateľskej ulici v obci Zborov uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou FOTTA s.r.o. zo dňa 15.12.2020 / zverejnené 15.12.2020

pdfZmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou TURY spol. s r. o. zo dňa 14.12.2020 / zverejnené 14.12.2020

pdfZmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-21-0003_SZ uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Kosit a.s. zo dňa 14.12.2020 / zverejnené 14.12.2020

pdfZmluva o poskytovaní služieb (komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi skupiny č. 20 Komunálne odpady") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Kosit a.s. zo dňa 14.12.2020 / zverejnené 14.12.2020

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby - I. fáza rekonštrukcie pohostinstva zo dňa 14.12.2020 / zverejnené dňa 14.12.2020

pdfZmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ kód ITMS2014+: 312051ARK3 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Zborov zo dňa 27.10.2020 / zverejnené 09.12.2020

pdfDodatok č. 4 zo dňa 04.12.2020 k Poistnej zmluve č.: 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. /zverejnený dňa 04.12.2020

pdfDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (balík hlasových služieb na t. č. 054/4798306) uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. zo dňa 30.11.2020 / zverejnené 30.11.2020

pdfDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (balík hlasových služieb na t. č. 054/4798432) uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. zo dňa 30.11.2020 / zverejnené 30.11.2020

pdfZmluva o výpožičke (zariadenie a SIM karta - Sčítanie obyvateľov) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Slovenská republika - Štatistický úrad SR / zverejnená dňa 30.11.2020

pdfPristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Šariš“/zverejnené dňa 27.11.2020

pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve v rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy - ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“, Časť 1: Didaktické pomôcky" uzatvorenej dňa 06.11.2019 medzi obcou Zborov a spoločnosťou MONASTER, s. r. o. zo dňa 27.11.2020 / Zverejnené dňa 27.11.2020

pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy - ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“, Časť 2: Technické a technologické vybavenie – IKT" uzatvorenej dňa 06.11.2019 medzi obcou Zborov a spoločnosťou MONASTER, s. r. o. zo dňa 27.11.2020 / Zverejnené dňa 27.11.2020

pdfZmluva o dielo uzavretá medzi obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Stavebné práce rekonštrukčno-konzervačného charakteru na objektoch Zborovského hradu (Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I.) pre projekt Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ zo dňa 25.11.2020 / zverejnené dňa 25.11.2020

pdfDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestoric č. 3/2015 uzatvorený medzi Obcou Zborov a Magdaléna Hricová zo dňa 25.11.2020 / zverejnené dňa 25.11.2020

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a Kim Balajovou na prípravu projektovej žiadosti v rámci grantov EHP a Nórska zo dňa 24.11.2020 / zverejnené dňa 24.11.2020

pdfZmluva o návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi obcou Zborov a Ministerstvom financií SR zo dňa 13.11.2020 / zverejnená 24.11.2020

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a Katarínou Hudáčkovou na prípravu projektovej žiadosti v rámci grantov EHP a Nórska zo dňa 18.11.2020 / zverejnené dňa 18.11.2020

pdfZámenná zmluva na nehnuteľnosti (- pozemky) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Martinom Mikom/zverejnená dňa 11.11.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.11.2020 na rekonštrukciu nebytových priestorov (bývalé pohostinstvo) v Dome služieb v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 06.10.2020 / zverejnené dňa 07.11.2020

pdfZmluva o dielo na servis dvíhacích zariadení (výťah v CIZS Zborov) uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou OTIS Výťahy, s. r. o. zo dňa 06.11.2020 / zverejnená 06.11.2020

pdfZmluva o dielo - výmena strechy na bytovom dome s 9 bytovými jednotkami na ul. Zákutie č. 656/61 - č. 656/59, 086 33 Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.10.2020 / zverejnené dňa 05.11.2020

pdfZmluva č. 920/2020/DPR o poskytnutí dodáticie na projekt Spracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase pod Zborovským hrad uzatvorená medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov zo dňa 06.10.2020 / zverejnené dňa 02.11.2020

pdfZmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-112 ( NP PRIM II) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky/zverejnená dňa 27.10.2020

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a Miroslavou Tribulovou na prípravu projektovej žiadosti v rámci grantov EHP a Nórska zo dňa 26.10.2020 / zverejnené dňa 26.10.2020

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 05.10.2020 / zverejnené dňa 21.10.2020

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov zo dňa 10.01.2020 uzatvorený medzi Obcou Zborov a GMT projekt, spol. s.r.o. zo dňa 09.10.2020 / zverejnená dňa 09.10.2020

pdfPartnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00 s názvom Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov zo dňa 08.10.2020 /zverejnené dňa 08.10.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu nebytových priestorov (bývalé pohostinstvo) v Dome služieb v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 06.10.2020 / zverejnené dňa 06.10.2020

pdfZmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mgr. Martin Grega - Duke - ateliér zo dňa 05.10.2020 /zverejnená dňa 05.10.2020

pdfNájomná zmluva na nebytový priestor v Dome služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Richardom Mizerákom zo dňa 16.09.2020 / zverejnené dňa 16.09.2020

pdfZmluva č. 0117-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti („13 b. j., BD Vároš I.“) uzatvorená medzi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a obcou Zborov zo dňa 16.09.2020 / zverejnené 16.09.2020

pdfZmluva č. 0116-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov („BD 13 b.j., Prestavba a nadstavba, súp. č. 152, Vároš I.“) uzatvorená medzi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a obcou Zborov zo dňa 16.09.2020 / zverejnené 16.09.2020

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.02.2020 (PD pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov" uzatvorený medzi Obcou Zborov a Cykloprojekt s.r.o. zo dňa 15.09.2020 /zverejnený dňa 15.09.2020

pdfZmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_064 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít uzatvorená medzi Metodicko-pedagogickým centrom a obcou Zborov zo dňa 18.08.2020 / zverejnená dňa 14.09.2020

pdfZmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Podpora a zachovanie včelárstva v obci Zborov" uzatvorená medzi Prešovským samosprávnym krajom a obcou Zborov zo dňa 27.08.2020 / zverejnená dňa 09.09.2020

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2008 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2020 pre TJ Magura Zborov zo dňa 27.08.2020 / zverejnené 04.09.2020

pdfNájomná zmluva na nebytový priestor v Dome služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Zlaticou Gulákovou zo dňa 03.09.2020 / zverejnené dňa 04.09.2020

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená medzi spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. a obcou Zborov zo dňa 03.09.2020 (alarm) / zverejnené dňa 03.09.2020

pdfZmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 28.08.2020 / zverejnené dňa 02.09.2020

pdfZáložná zmluva č. 700/178/2020 ("Rekonštrukcia kina Slovan na Bytový dom VÁROŠ I. Miesto stavby: Zborov Zákutie 152/4") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Štátnym fondom rozvoja bývania/zverejnená dňa 28.08.2020

pdfDodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2020 uzatvorený medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p. uzatvorený 27.08.2020 / zverejnené dňa 27.08.2020

pdfZmluva o dielo "Kostol sv. Žofie (Rákoczyovský) Zborov - obnova južnej fasády lode II. etapa" uzatvorená medzi Obcou Zborov a RestArt, s. r. o. zo dňa 27.08.2020 / zverejnené 27.08.2020

pdfPoistná zmluva č. 240753088 ("ZŠ a MŠ, Školská č. 478, stavebné úpravy v budove školy") uzavretá medzi obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. zo dňa / zverejnené dňa 21.08.2020

pdfZmluva o úvere č. 700/178/2020 ("Rekonštrukcia kina Slovan na Bytový dom VÁROŠ I. Miesto stavby: Zborov Zákutie 152/4") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Štátnym fondom rozvoja bývania zo dňa 05.08.2020 / zverejnené dňa 10.08.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu miestneho rozhlasu (1. až 3. etapa) uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.07.2020 / zverejnené dňa 07.08.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu častí Zdravotného strediska v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.07.2020 / zverejnené dňa 07.08.2020

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo na Zberný dvor v obci Zborov zo dňa 6.11.2019 uzatvorený medzi Obcou Zborov a GMT projekt, spol. s.r.o. zo dňa 04.08,2020 /zverejnený dňa 04.08.2020

pdfZmluva o partnerstve pre projekt "Inštitút rozvoja okresu Bardejov" uzatvorená medzi Obcou Zborov a Obcou Kružlov zo dňa 30.07.2020/zverejnená dňa 31.07.2020

pdfKúpna zmluva ("traktorová vlečka") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Martinom Guttom zo dňa 30.07.2020 / zverejnená dňa 30.07.2020

pdfZmluva o poskytnutí audítorských služieb uzavretá medzi Ing. Máriou Kmeťovou a obcou Zborov zo dňa 22.07.2020 / zverejnené 27.07.2020

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená medzi spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. a obcou Zborov zo dňa 21.07.2020 (KC Zborov) / zverejnené dňa 21.07.2020

pdfKúpna zmluva na tovar (mobilný telefón) uzatvorená medzi spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. a obcou Zborov zo dňa 21.07.2020 / zverejnené 21.07.2020

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená medzi spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. a obcou Zborov zo dňa 21.07.2020 (TSP Zborov) / zverejnené dňa 21.07.2020

pdfDodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478 uzatvorená medzi obcou Zborov a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 08.07.2020  /zverejnená dňa 20.07.2020

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Jánom Zajacom, Evou Zajacovou/zverejnená dňa 20.07.2020

pdfDodatok č. 7 zo dňa 17.07.2020 k Poistnej zmluve č. 2406984001 ("bytové domy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. / zverejnený dňa 17.07.2020

pdfDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“ (kód projektu v ITMS2014+: 312061L171) uzatvorený medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR zo dňa 13.07.2020 / zverejnené dňa 16.07.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo na rekonštrukciu lekárne v Zdravotnom stredisku v Zborove uzatvorenej medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 26.06.2020 uzatvorený dňa 08.07.2020 / zverejnené dňa 08.07.2020

pdfDarovacia zmluva v rámci národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. kód ITMS2014+: 312051Q354 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Slovenskou republikou zasúpenou Ministerstvom vnútra SR/zverejnená dňa 01.07.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu lekárne v Zdravotnom stredisku v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 26.06.2020 / zverejnené dňa 26.06.2020

pdfZmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu uzatvorená medzi Obcou Zborov a FÚRA s.r.o. zo dňa 25.06.2020 /zverejnená dňa 25.06.2020

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny pre OM na adrese Zákutie 5, 086 33 Zborov uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s. zo dňa 23.06.2020 / zverejnené dňa 23.06.2020

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 č. MK-5582/2019-423 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky zo dňa 22.06.2020 / zverejnená dňa 22.06.2020

pdfZmluva o združenej dodávke plynu pre OM na adrese Zákutie 5, 086 33 Zborov uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou innogy Slovensko s. r. o. zo dňa 19.06.2020 / zverejnené 19.06.2020

pdfZmluva o dielo "archeologický výskum "Zborov-Kostol sv. Žofie" uzatvorená medzi Obcou Zborov a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky zo dňa 15.06.2020 /zverejnená dňa 15.06.2020

pdfZmluva o odchyte túlavých psov uzatvorená medzi Obcou Zborov a Občianskym združením Druhá šanca zo dňa 15.06.2020 / zverejnená dňa 15.06.2020

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 937/2019/ORR uzatvorený medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov zo dňa 12.06.2020 / zverejnený dňa 12.06.2020

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.02.2020 (PD pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov" uzatvorený medzi Obcou Zborov a Cykloprojekt s.r.o. zo dňa 12.06.2020 /zverejnený dňa 12.06.2020

pdfDodatok č. 3/2020 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi uzatvorený medzi obcou Zborov a spoločnosťou FURA s.r.o. zo dňa 29.05.2020 /zverejnený dňa 08.06.2020

pdfDodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve (kontajnerový nosič pre projekt "Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“) zo dňa 03.05.2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Štefan Jendrušák AGRO-AUTO / zverejnená dňa 29.05.2020

pdfZmluva o dielo (ŽoNFP pre projekt Novostavba Materskej školy v obci Zborov) uzatvorená medzi Obcou Zborov a iuvem s.r.o. zo dňa 29.05.2020 /zverejnená dňa 29.05.2020

pdfZmluva o dielo (PD Novostavba Materskej školy v obci Zborov)uzatvorená medzi Obcou Zborov a NUMERAL, spol. s.r.o. zo dňa 29.05.2020 /zverejnená dňa 29.05.2020

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Danielou Gajdárovou / zverejnená dňa 20.05.2020

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu, o. z. na vykonanie diela - oprava južnej strany hradobného múra č. 6 na Zborovskom hrade zo dňa 18.05.2020 / zverejnená 18.05.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 04.03.2016 uzatvorený medzi Obcou Zborov a GEODETICCA s.r.o./zverejnený dňa 06.05.2020

pdfZmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.91/2020 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Prima banka Slovensko a.s./zverejnená dňa 06.05.2020

pdfDohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Artimex spol. s r. o. zo dňa 28.04.2020 / zverejnené 29.04.2020

pdfKúpna zmluva na obstaranie hmotného majetku - infraštruktúrneho vybavenia nebytových priestorov bývalého pohostinstva s letnou terasou uzatvorená medzi Obcou Zborov a Michal Lukáč ml. zo dňa 15.04.2020 / zverejnené dňa 27.04.2020

pdfDodatok č. 6 zo dňa 23.04.2020 k Poistnej zmluve č. 2406984001 ("bytové domy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. / zverejnený dňa 23.04.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 23.04.2020 / zverejnené dňa 23.04.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002990 zo dňa 4. októbra 2019, názov projektu: "Novostavba materskej školy v obci Zborov", kód projektu v ITMS2014+: "312061V760" / zverejnené dňa 09.04.2020

pdfKúpna zmluva na obstaranie predmetu zmluvy zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. zo dňa 09.04.2020 /zverejnená dňa 09.04.2020

pdfDodatok č. 3 zo dňa 23.03.2020 k Poistnej zmluve č.: 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. /zverejnený dňa 24.03.2020

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEPIS HEALTHCARE s.r.o. na obstaranie predmetu zmluvy materiálno-technického vybavenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti /zverejnená dňa 23.03.2020

pdfDodatok č. 5 zo dňa 23.03.2020 k Poistnej zmluve č. 24006984001 ("bytové domy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s / zverejnený dňa 23.03.2020

pdfZmluva 320 0319 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená medzi Obcou Zborov a Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky/zverejnená dňa 16.03.2020

pdfDodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 31.05.2016 uzatvorená medzi Obcou Zborov a NATUR-PACK, a.s./zverejnená dňa 06.03.2020

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Dávidom Buchalom/zverejnená dňa 03.03.2020

pdfDodatok č. 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi uzatvorená medzi Obcou Zborov a FURA s.r.o./zverejnená dňa 28.02.2020

pdfZmluvy_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce uzatvorená medzi Obcou Zborov a MO MS Zborov, Spevokol Zborovčan/zverejnená dňa 28.02.2020

pdfZmluva_o_poskytnutí_dotácie z rozpočtu obce uzatvorená medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov/zverejnená dňa 27.02.2020

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. uzatvorená dňa 27.02.2020 / zverejnené dňa 27.02.2020 

pdfMandátna zmluva medzi Obcou Zborov a Milanom Kapcom na stavebný dozor pre stavbu Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. uzatvorená dňa 27.02.2020 / zverejnené dňa 27.02.2020

pdfDodatok č.1/2020 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi uzatvorený medzi Obcou Zborov a FÚRA s.r.o./zverejnený dňa 25.02.2020

pdfDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Jánom Markovičom zo dňa 30.01.2020/uzatvorená dňa 24.02.2020

pdfZmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť PSK na úseku obce Zborov uzavretá medzi Obcou Zborov a Cykloprojekt s. r. o. uzavretá dňa 20.02.2020 / zverejnené dňa 21.02.2020

pdfDohoda uzavretá medzi obcou Zborov a Martinom Kováčom s cieľom špecifikácie vzájomných vzťahov v súvislosti s investičným zámerom obce Zborov – prestavba Kina Slovan na bytový dom Vároš I. / zverejnené dňa 14.02.2020

pdfDodatok ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.11.2019 uzavretej medzi Obcou Zborov a Peter Balon, Katarína Balonová zo dňa 14.02.2020 / zverejnené dňa 14.02.2020

pdfZ M L U V A o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Zborov/zverejnená dňa 12.02.2020

pdfDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb na kontrolu a čistenia komínov a dymovodov uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mgr. Pavol Demjanovič - KOMINÁR-BJ, Mgr. Martin Krukár KOMINÁR-BJ / zverejnený dňa 11.02.2020

pdfDodatok č. 4 zo dňa 06.02.2020 k Poistnej zmluve č. 2406984001 ("bytové domy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. / zverejnený dňa 06.02.2020

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Jánom Markovičom / zverejnená dňa 30.01.2020

pdfDarovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a JUDr. Marekom Kurucom / zverejnená dňa 29.01.2020

pdfDodatok č. 2 k Dohode o vyhotovení lekárskych posudkov pre účely sociálnych služieb zo dňa 28.04.2015 uzatvorený medzi obcou Zborov a KaMK, s.r.o. dňa 31.12.2019 / zverejnené dňa 21.01.2020

pdfZmluva č.1/2020-V uzatvorená medzi Obcou Zborov a Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o./zverejnená dňa 17.01.2020

pdfZmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre Zmena stavby kina Slovan na bytový dom VÁROŠ I. uzatvorená medzi Obcou Zborov a OLEJAR architekti, s. r. o. zo dňa 13.01.2020 / zverejnená dňa 14.01.2020

pdfZmluva o dielo na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov uzatvorenej uzatvorená medzi Obcou Zborov a GMT projekt, spol. s.r.o. zo dňa 10.01.2020 / zverejnená dňa 14.01.2020

pdfZmluva o spolupráci pri organizovaní rekvalifikačného kurzu uzatvorená so spoločnosťou AN fors, spol. s r.o. zo dňa 08.01.2020 / zverejnené dňa 08.01.2020

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 02.01.2020 / zverejnené dňa 02.01.2020

 

ROK 2019

 

pdfDarovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Máriou Kaňuchovou/zverejnená dňa 31.12.2019

pdfZmluva o národnom spolufinancovaní s číslom PLSK.01.01.00-12-0170/17-00 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 09.12.209 / zverejnená dňa 16.12.2019

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a NORTH EAST, s.r.o. na stavebnú akciu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ a MŠ v Zborove, Školská 478" zo dňa 12.12.2019 / zverejnené dňa 13.12.2019

pdfZmluva o spolupráci uzatvorená medzi Obcou Zborov a neziskovou organizáciou Projekt DoM.ov/zverejnená dňa 13.12.2019

pdfZmluva č. 1114/2019/DPR o poskytnutí dotácie uzatvorená medzi Obcou Zborov a Prešovským samosprávnym krajom/zverejnená dňa 12.12.2019

pdfDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 03.05.2019 uzatvorený medzi Obcou Zborov a Štefanom Jendrušákom, AGRO-AUTO/zverejnená dňa 11.12.2019

pdfKúpna zmluva o predaji pozemku uzatvorená medzi Obcou Zborov a MUDr. Radoslavom Petrušom/zverejnená dňa 06.12.2019

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Petrom Balonom / zverejnená dňa 25.11.2019

pdfZmluva o poskytnutí služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Pro - Zborov, s. r. o. zo dňa 22.11.2019 / zverejnené dňa 22.11.2019

pdfDodatok č. 3 zo dňa 22.11.2019 k Poistnej zmluve č. 24006984001 ("bytové domy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. / zverejnený dňa 22.11.2019

pdfDodatok č. 2 zo dňa 22.11.2019 k Poistnej zmluve č. 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. / zverejnený dňa 22.11.2019

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi Obcou Zborov a EL PRO KAN, s.r.o./zverejnená dňa 20.11.2019

pdfZáložná zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom dopravy a výstavby SR/zverejnená dňa 15.11.2019

pdfZmluva o dielo na Zberný dvor v obci Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a GMT projekt, spol. s.r.o. zo dňa 06.11.2020 /zverejnená dňa 06.11.2019

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a DREVONA INTERIORS, s.r.o./zverejnená dňa 06.11.2019.

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a MONASTER, s.r.o./zverejnená dňa 06.11.2019

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a MONASTER, s.r.o. / zverejnená dňa 06.11.2019

pdfZmluva o spolupráci pre Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ s číslom USVRK-OIP-2019/001673-141 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR/zverejnená dňa 28.10.2019

pdfDodatok č. 1 k Zmluve č. 48/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality prostredníctvom technických prostriedkov uzatvorenej dňa 10.07.2019 medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR - Okresný úrad Prešov/zverejnená dňa 28.10.2019

pdfMandátna zmluva uzatvorená medzi obcou Zborov a RENDERTEAM, s.r.o. zo dňa 24.10.2019 / zverejnené dňa 25.10.2019

pdfZmluva o spolupráci pre národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“ s číslom USVRK-OIP-2019/001664-069 uzavretá medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR / zverejnená dňa 21.10.2019

pdfDodatok č.2 zo dňa 16.10.2019 k Poistnej zmluve č. 2406984001 ("bytové domy") uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. /zverejnený dňa 16.10.2019

pdfZmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa.“/zverejnená dňa 15.10.2019

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo (PD Novostavba Materskej školy v obci Zborov) uzatvorenej medzi Obcou Zborov a NUMERAL, spol. s.r.o. zo dňa 14.10.2019 /zverejnená dňa 14.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002990 zo dňa 4. októbra 2019, názov projektu: "Novostavba materskej školy v obci Zborov", kód projektu v ITMS2014+: "312061V760" / zverejnené dňa 09.10.2019

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Obcou Zborov a DIA VEGA s.r.o./zverejnená dňa 07.10.2019

pdfZmluva o prístupe ku kamerovému systému mesta uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky/zverejnená dňa 30.09.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 1/2019 uzatvorená Obcou Zborov a TJ Magura Zborov/zverejnená dňa 30.09.2020

pdfZmluva o dielo č.01/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Martin Kutný akademický sochár/zverejnená dňa 30.09.2019

pdfDodatok 3/2019 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi uzatvorený medzi Obcou Zborov a FÚRA s.r.o./zverejnený 27.09.2019

pdfZmluva o spolupráci pre Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza (ITMS2014+: 312051C900) s číšlom USVRK-OIP-2019/001649-001 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra SR zo dňa 25.09.2019 / zverejnená dňa 27.09.2019

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi fa. ZORA-MIMEX servis spol. s r.o. a obcou Zborov na dodávku traktorového prívesu /zverejnené dňa 20.09.2019

pdfDodatok č.2 k Zmluve o spolupráci Č.: USVRK-OIP-2018/000768-073 uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a Obcou Zborov/zverejnená dňa 18.09.2019

pdfDodatok č.2 k zmluve o dielo číslo 4909.8070113JZA na realizáciu prác na stavbe Rekonštrukcia MK Zborov/zverejnená dňa 17.09.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 uzatvorená medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Obcou Zborov/zverejnená dňa 16.09.2019

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a TIMEO s.r.o. pre projekt Kultúrny dom - rekonštrukcia kuchyne v obci Zborov zo dňa 12.09.2019 / zverejnené dňa 12.09.2019

pdfZmluva o grantovom účte uzatvorená medzi Obcou Zborov a Prima Bankou Slovensko, a.s./zverejnená dňa 11.09.2019

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.13/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Spojenou školou, Štefánikova 64, Bardejov/zverejnená dňa 06.09.2019

pdfZmluva č. 937/2019/ORR o poskytnutí dotácie pre projekt Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov uzatvorená medzi PSK a obcou Zborov / zverejnené dňa 05.09.2019

pdfPartnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.0100-12-0170/17 s názvom Karpatské brány: Medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí zo dňa 26.06.2019 /zverejnené dňa 05.09.2019

pdfDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb zo dňa 03.09.2019 / zverejnené dňa 03.09.2019

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a VÁHOPROJEKT, s.r.o. pre projekt Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov zo dňa 03.09.2019 / zverejnené dňa 03.09.2019

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi obcou Zborov a iuvem s.r.o. na vypracovanie ŽoNFP pre projekt Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov zo dňa 03.09.2019 / zverejnené dňa 03.09.2019

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pre Národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity" s číslom USVRK-OIP-2017-0001625-001 zo dňa 15.08.2019 /zverejnené dňa 30.08.2019

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy uzatvorená medzi GMT projekt, spol. s.r.o. a Obcou Zborov/zverejnená dňa 28.08.2019

pdfDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260028C/2019 uzatvorená medzi Východoslovenskou energetikou, a.s. a Obcou Zborov/zverejnený dňa 27.08.2019

pdfZmluva č. 937/2019/ORR uzatvorená medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov/zverejnená dňa 23.08.2019

pdfZmluva o poskytovaní služieb "Externý projektový manažment pre projekt: "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Zborov" uzatvorená medzi Artimex, spol. s.r.o. a Obcou Zborov/zverejnená dňa 22.082019

pdfZmluva o združenej dodávke plynu uzatvorená medzi Obcou Zborov a innogy Slovensko s.r.o./zverejnená dňa 20.08.2019

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy uzatvorená medzi Obcou Zborov a GMT projekt, spol. s.r.o./zverejnená dňa 20.08.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Zborov s číslom IROP/022-Z-302021T489-181/2019 uzatvorená medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Obcou Zborov zo dňa 15.08.2019 / zverejnená dňa 20.08.2019

pdfZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-05656 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Fondom na podporu umenia / zverejnená dňa 08.08.2019

pdfDodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 2406984001 ("bytové domy") uzavretý medzi obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. / zverejnené dňa 08.08.2019

pdfDodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1/2013 uzatvorenej 28.02.2013 so spoločnosťou WI-NET, s.r.o. / zverejnené dňa 29.07.2019

pdfPoistná zmluva zo dňa 26.07.2019 č. 2407019221 ("verejné budovy") uzatvorená medzi Obcou Zborov a Generali poisťovňa, a. s. / zverejnené dňa 26.07.2019

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete uzatvorená medzi Obcou Zborov a Východoslovenskou distribučnou, a.s. / zverejnená dňa 25.07.2019

pdfZmluva o poskytnutí charitatívnej reklamy uzatvorená medzi LEKOFARM s.r.o. a Obcou Zborov/zverejnená dňa 24.07.2019 

pdfZmluva o nájme uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ABfit spol. s r. o. /zverejnené dňa 23.07.2019

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ABfit spol s r. o. /zverejnené dňa 23.07.2019

pdfDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260028C/2019 uzatvorená medzi Východoslovenskou energetikou, a.s. a Obcou Zborov/zverejnený dňa 13.07.2019 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019 na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvo technických prostriedkov/zverejnená dňa 13.07.2019 

pdfDohoda o urovnaní zo dňa 12.07.2019 uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ABfit spol. s r. o. /zverejnené dňa 12.07.2019

pdfZmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu uzatvorená medzi obcou Zborov a VÚB, a. s. /zverejnené dňa 11.07.2019

pdfZmluva o inzercii uzatvorená medzi obcou Zborov a REGIONPRESS, s.r.o. /zverejnené dňa 11.07.2019

pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (bytový dom "D" na Mlynskej ulici) zo dňa 15.02.2019 uzatvorený medzi obcou Zborov a J.M.J. Pro, s.r.o. /zverejnené dňa 11.07.2019

pdfZmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ kód ITMS2014+: 312051Q354 s číslom USVRK-OIP-2019/000537-004 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom vnútra zo dňa 11.07.2019 / zverejnené dňa 11.07.2019

pdfZmluva o nájme hnuteľných vecí (tribúna) uzavretá medzi BARDBYT s.r.o. a Obcou Zborov zo dňa 03.07.2019 /zverejnená dňa 08.07.2019

pdfKúpna zmluva č. Z201921020_Z (technické vybavenie pre kompostovisko) uzatvorená medzi Obcou Zborov a ŠTÝL - IVANOV s.r.o./zverejnená dňa 04.07.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 721/2019/OK (projekt Socha sv. Floriána) uzavretá medzi PSK a obcou Zborov / zverejnená dňa 04.07.2019

pdfPoistná zmluva č. 2406983814 ("všeobecná zodpovednosť za škodu") uzavretá medzi obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. / zverejnené dňa 01.07.2019

pdfPoistná zmluva č. 2406984001 ("bytové domy") uzavretá medzi obcou Zborov a Generali Poisťovňa, a. s. / zverejnené dňa 01.07.2019

pdfDodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 036/2007 uzatvorený medzi Obcou Zborov a DATALAN, a.s. zo dňa 27.06.2020 / zverejnený dňa 27.06.2019

pdfZmluva o grantovom účte uzatvorená medzi spoločnosťou Prima banka Slovensko, a.s. a obcou Zborov zo dňa 25.06.2019 / zverejnená dňa 25.06.2019

pdfZmluva o grantovom účte uzatvorená medzi spoločnosťou Prima banka Slovensko, a.s. a obcou Zborov zo dňa 24.06.2019 / zverejnená dňa 24.06.2019

pdfZmluva o grantovom účte uzatvorená medzi spoločnosťou Prima banka Slovensko, a.s. a obcou Zborov zo dňa 24.06.2019 / zverejnená dňa 24.06.2019

pdfZmluva o inzercii uzavretá medzi spoločnosťou REGIONPRESS, s.r.o.a obcou Zborov zo dňa 19.06.2019 / zverejnené dňa 20.06.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Miestna občianska poriadková služba - Zborov (kód ITMS2014+:312051S331) s číslom ZM_SEP-IMRK3-2019-002498 /zverejnené dňa 14.06.2019

pdfZmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá medzi Obcou Zborov a RESCO spol. s. r. o. /zverejnené dňa 12.06.2019

pdfDohoda o poskytovaní služieb pri poskytovaní a využívaní CRM systému Lepšia Obec /zverejnené dňa 12.06.2019

 pdfZmluva č. 0026-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov /zverejnené dňa 12.06.2019

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá medzi Obcou Zborov a Slovak Telekom, a.s. /zverejnené dňa 12.06.2019

pdfZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 16/2019/RCV /zverejnené dňa 12.06.2019

 pdfZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 16/2019/RCV /zverejnené dňa 12.06.2019

pdfZmluva o nájme plynárenského zariadenia uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP - distribúciou, a.s./zverejnená dňa 06.06.2019

pdfZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia uzatvorená medzi SPP -distribúciou, a.s. a Obcou Zborov/zverejnená dňa 06.06.2019 

pdfDodatok 02/2019 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi uzatvorený medzi Obcou Zborov a FÚRA s.r.o. / zverejnený dňa 31.05.2019

pdfZáložná zmluva č. 700/134/2019 (bytový dom "D") uzatvorená medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, záložcom J.M.J. Pro, s.r.o. a dlžníkom Obcou Zborov zo dňa 30.05.2019 / zverejnené dňa 30.05.2019

pdfZmluva o úvere č. 700/134/2019 (bytový dom "D" na Mlynskej ulici) uzatvorená medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Obcou Zborov zo dňa 13.05.2019 / zverejnené 17.05.2019

pdfZmluva o dielo (stavebné práce na Zborovskom hrade v roku 2019) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu / zverejnená dňa 10.05.2019

pdfZmluva o poskytovaní služieb (skládkovanie odpadu) medzi Obcou Zborov a SARO Slovakia s.r.o. /zverejnená 03.05.2019/

pdfKúpna zmluva (kontajnerový nosič pre projekt "Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“) medzi Obcou Zborov a Štefan Jendrušák, AGRO-AUTO /zverejnená 03.05.2019

pdfMandátna zmluva č. 01/2019 (stavebný dozor pre projekt "Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“ uzatvorená medzi Obcou Zborov a PROJEKT REAL, s. r. o. /zverejnená 30.04.2019

pdfKúpna zmluva (kontajnery pre projekt Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“ uzatvorená medzi Obcou Zborov a FEREX, s.r.o. / zverejnená dňa 30.04.2019

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Patríciou Motykovou - PAŤA /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Pharm. Dr. Viliamom FEDORKOM - MAKOVICA/zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a VORIS, s. r. o. /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Annou Kališovou /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEDISOR, s.r.o. /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Máriou Petrušovou /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Rastislavom Jurašim - STUDIO RECORDS /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mária Kališová /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Elimed s.r.o. /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Balon Consulting, s.r.o. /zverejnená 30.04.2019/

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a IN MEDIC s.r.o. /zverejnená 30.04.2019/

pdfDohoda č.19/34/054/44 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2"/zverejnená dňa 23.04.2019

pdfZmluva č.39 327 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená medzi Obcou Zborov a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR/zverejnená dňa 16.4.2019 

pdfDodatok č.1 k zmluve o dielo číslo 4909.8070113JZA na realizáciu prác na stavbe Rekonštrukcia MK Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a EUROVIA SK, a.s./zverejnená dňa 16.4.2019 

pdfZmluva o dielo  (PD Kompostovisko v obci Zborov) uzatvorená medzi Obcou Zborov a DD-ARCH, s.r.o. / zverejnená dňa 15.4.2019 

pdfZmluva o poskytovaní služieb (asanačný výrub stromov) uzatvorená medzi Obcou Zborov a PRIMA les, s.r.o/zverejnená dňa 27.03.2019

pdfDodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478 uzatvorená medzi obcou Zborov a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 01.04.2019  /zverejnená dňa 09.04.2019

pdfÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby uzatvorená medzi Obcou Zborov a Komunálnou poisťovňou, a.s./zverejnená dňa 27.3.2019

pdfDohoda 19/34/52A/88 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov/zverejnená dňa 25.2.2019

pdfDohoda 19/34/50J/26 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny/zverejnená dňa 26.3.2019 

pdfZmluva o združení (za účelom zhotovenie sochy sv. Floriána) uzatvorená medzi Obcou Zborov a ŠOK o.z./zverejnená dňa 18.3.2019

 pdfZmluva o vytvorení diela o udelení licencie na jeho používanie uzatvorená medzi Obcou Zborov, ŠOK, o.z. a Mgr. Rastislavom Mikloškom/zverejnená dňa 18.3.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 2/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a MO MS ZBOROV, Spevokol ZBOROVČAN/zverejnená dňa 5.3.2019

pdfÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie uzatvorené medzi Obcou Zborov a Komunálnou poisťovňou a.s./zverejnené dňa 27.2.2019

pdfDohoda 19/34/52A/11 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov/zverejnená dňa 25.2.2019 

pdfKúpna zmluva (pozemky) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mgr. Blankou Hoľpitovou, rod. Kováčovou/zverejnená dňa 25.2.2019

pdfDohoda 19/34/50J/11 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny/zverejnená dňa 22.2.2019

pdfZmluva o pripojení do distribučnej siete uzatvorená medzi Obcou Zborov a SPP - distribúcia, a.s. /zverejnená dňa 22.2.2019 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 1/2019 uzatvorená medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov/zverejnená dňa 19.02.2019

pdfKúpna zmluva (býtový dom "D" a prisluchajúce pozemky na Mlynskej ulici) uzatvorená medzi Obcou Zborov a J.M.J. Pro, s.r.o./ zverejnené dňa 15.2.2019

pdfKúpna zmluva (technická vybavenosť k bytovému domu "D" na Mlynskej ulici) uzatvorená medzi Obcou Zborov a J.M.J. Pro, s.r.o./zverejnená dňa 15.2.2019 

pdfZmluva o dielo (PD Novostavba Materskej školy v obci Zborov) uzatvorená medzi Obcou Zborov a NUMERAL, spol. s.r.o./zverejnená dňa 14.2.2019

pdfZmluva o dielo (ŽoNFP pre projekt Novostavba Materskej školy v obci Zborov) uzatvorená medzi Obcou Zborov a iuvem, s.r.o./zverejnená dňa 13.2.2019 

pdfZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mgr. Pavlom Demjanovičom - KOMINÁR-BJ/zverejnená dňa 12.02.2018

pdfKúpna zmluva (snežná radlica) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Michalom Veselovským/zverejnená dňa 7.2.2019

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo (vysprávky po prekopoch inžinierskych sietí) uzatvorený medzi Obcou Zborov a GAS-MG,spol. s.r.o./zverejnený dňa 31.1.2019 

pdfDohoda 19/34/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi Obcou Zborov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny/zverejnená dňa 23.1.2019

pdfDodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 31.5.2017 uzatvorenej medzi Obcou Zborov a JADOZ s.r.o./zverejnený dňa 23.1.2019

pdfDohoda o ukončení poskytovania právnych služieb/zverejnená dňa 18.1.2019

pdfZmluva o spolupráci uzatvorená medzi Obcou Zborov a Občianskym združením DIVADLO TEATRO/zverejnená dňa 15.1.2019

pdfDODATOK 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi uzatvorený medzi Obcou Zborov a FURA s.r.o./zverejnený 9.1.2019


 

ROK 2018

 

pdfDodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-073/zverejnený dňa 27.12.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Františkom Hvizdom - HM Comp/zverejnená dňa 21.12.0218

pdfDodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Jozefom Gulákom/zverejnený dňa 6.12.2018

pdfZmluva o dielo č. 4909.8070113JZA uzavretá medzi Obcou Zborov a Eurovia SK, a.s./zverejnená dňa 6.12.2018

pdfZmluva o dielo č. 4909.8070112JZA uzavretá medzi Obcou Zborov a Eurovia SK, a.s./zverejnená dňa 6.12.2018

pdfZmluva o poskytovaní služieb uzatvorený medzi Obcou Zborov a PEhAES a.s./zverejnená od 28.11.2018

pdfZmluva o partnerstve (CIZS) uzatvorená medzi Obcou Zborov a Balon Consultin, s.r.o. Medisor s.r.o Elimed s.r.o. Voris s.r.o. MUDr. Dušan Macala, IN Medic, s.r.o./zverejnená dňa 15.11.2018

pdfZáložná zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom dopravy a výstavby SR/zverejnená dňa 16.11.2018

pdfZmluva o dielo č.08/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom-Manel/zverejnená dňa 13.11.2018 

pdfZmluva o dielo č. 07/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom - Manel/zverejnená dňa 12.11.2018

pdfZmluva o dielo č. 6/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom - MANEL/zverejnená dňa 12.11.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a SAGANSPORT s.r.o./zverejnená dňa 09.11.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Vladislavom Slosarčíkom/zverejnená dňa 09.11.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Vladislavom Slosarčíkom/zverejnená dňa 08.11.2018

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Jozefom Gulákom/zverejnená dňa 29.10.2018 

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Marianou Magdovou/zverejnená dňa 19.10.2018 

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a GAS-MG, spol. s.r.o./zverejnená dňa 18.10.2018

pdfMandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Karolom Fábrym/zverejnená dňa 17.10.2018 

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Antonom Pitoňakom/zverejnená dňa 15.10.2018

pdfZmluva o dielo č.5/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom - MANEL/zverejnená dňa 08.10.2018

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Marekom Mikom/zverejnená dňa 05.10.2018

pdfZmluva o poskytnutí služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Artimex spol. s.r.o./zverejnená dňa 02.10.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a DIA VEGA, s.r.o./zverejnená dňa 0..10.2018

pdfZmluva o dielo a zmluva o budúcej zmluve uzatvorená medzi Obcou Zborov a Numeral spol. s.r.o./zverejnená dňa 26.9.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a GMT Projekt, spol. s.r.o./zverejnená dňa 26.9.2018

pdfRekapitulácia rozpočtu k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Obcou Zborov a GMT Projekt, spol. s.r.o./zverejnenej dňa 26.9.2018

pdfRozpočet časť 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Obcou Zborov a GMT Projekt, spol. s.r.o./zverejnenej dňa 26.9.2018

pdfRozpočet časť 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Obcou Zborov a GMT Projekt, spol. s.r.o./zverejnenej dňa 26.9.2018

pdfHarmonogram KC Zborov k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Obcou Zborov a GMT Projekt, spol. s.r.o./zverejnenej dňa 26.9.2018

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Máriou Kmeťovou/zverejnená dňa 20.09.2018

pdfMandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a HydroVolt Energy, s.r.o./zverejnená dňa 14.09.2018

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a J.M.J Pro, s.r.o./zverejnená dňa 06.09.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Sagansport s.r.o./zverejnená dňa 06.09.2018 

pdfDodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2017źverejnený dňa 20.08.2018

pdfZmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Obcou Zborov a Východoslovenskou distribučnou a.s./zverejnená dňa 9.8.2018

pdfMandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mediinvest Consulting s.r.o./zverejnená dňa 8.8.2018 

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478 uzatvorená medzi obcou Zborov a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 03.08.2018 /zverejnená dňa 06.08.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom - MANEL/zverejnená dňa 6.8.2018

pdfZáložná zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky/zverejnená dňa 6.8.2018 

pdfHromadná licenčná zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a SOZA/zverejnená dňa 24.7.2018

pdfDodatok č.1 k kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Zborov a J.M.J Pro, s.r.o./zverejnený dňa 23.7.2018

pdfDodatok č.1 k ZoD č.04 R/2018 uzatvorený medzi Obcou Zborov a C.M.R. Slovakia, s.r.o./zverejnený dňa 17.7.2018

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a J.M.J. Pro, s.r.o./zverejnená dňa 13.7.2018

pdfZmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018 452-039 uzatvorená medzi MV SR a Obcou Zborov/zverejnená dňa 11.07.2018

pdfDodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2011 uzatvorený medzi Obcou Zborov a Patríciou Motykovou - PAŤA /zverejnená dňa 4.7.2018

pdfZmluva o grantovom účte uzatvorená medzi Prima banka Slovensko, a.s. a Obcou Zborov/zverejnená 02.07.2018

pdfDodatok č.2 k nájomnej zmluve uzatvorený medzi Obcou Zborov a Annou Kališovou/zverejnený dňa 29.6.2018

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018-001785 zo dňa 20. júna 2018, názov projektu: „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“, kód projektu v ITMS2014+: „312061L171"/zverejnená dňa 26.06.2018

pdfDodatok č.1 k Zmluve č. 2018/589 zo dňa 15.05.2018 uzatvorený medzi Obcou Zborov a ARES, spol. s.r.o./zverejnený 28.06.2018

pdfSponzorská zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a EUROVIA SK, a.s./zverejnená dňa 30.05.2018 

 pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a SAGANSPORT s.r.o./zverejnená dňa 28.5.2018

pdfZmluva o spracúvaní osobných údajov č.23052018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a GEODETICCA, s.r.o./zverejnená dňa 24.5.2018 

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Jozefom Kanským, Igorom Desákom a Monikou Adamišínovou/zverejnená dňa 22.05.2018 

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Františkom Hvizdom HM Comp/zverejnená dňa 16.5.2018

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a BDV Trade s.r.o /zverejnená 16.5.2018

pdfKúpno-predajná zmluva na dodávku tovaru č.2017/589 uzatvorená medzi Obcou Zborov a ARES, spol. s.r.o./zverejnená dňa 15.5.2018 

pdfZmluva o garantovanom účte uzatvorená medzi Prima banka Slovensko, a.s. a Obcou Zborov/zverejnená dňa 14.05.2018 

pdfZMLUVA č. ZO/2018A8577-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa uzatvorená medzi Obcou Zborov a osobnyudaj.sk,s.r.o./zverejnená dňa 11.05.2018 

 pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu/zverejnená dňa 09.05.2018

pdfZmluva o dielo č.04 R/ 2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a C.M.R. Slovakia, s.r.o./zverejnená dňa 09.05.2018 

pdfZmluva o dielo 02/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom - MANEL/zverejnená dňa 09.04.2018

pdfZmluva o dielo č. 1/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Stanislavom Vasilkom - PESV/zverejnená dňa 06.04.2018

pdfLicenčná zmluvy uzatvorená medzi Obcou Zborov a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky/zverejnená dňa 04.04.2018

pdfZmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Martinom Raganom/zverejnená dňa 04.04.2018

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Finol, s.r.o./zverejnená dňa 31.03.2018

pdfZmluva o dielo č.1/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ing. Marcelou Harajdovou - MARC/zverejnená dňa 26.3.2018

pdfZmluva o dielo uzavretá medzi Obcou Zborov a PRODOSING s.r.o./zverejnená dňa 12.03.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Rímskokatolíckym farským úradom Zborov/zverejnená dňa 05.03.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a MO MS Zborov, Spevokol Zborovčan/zverejnená dňa 05.03.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zborov č.2/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov/zverejnená dňa 05.03.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1/2018 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Občianskym združením ŠOK/zverejnená dňa 05.03.2018

pdfZmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác uzavretá medzi Obcou Zborov a Štefanom Gallom - ABT/zverejnená dňa 31.1.2018

pdfZmluva o dielo č.01/2018 uzavretá medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom - MANEL/zverejnená dňa 31.1.2018

pdfZámenná zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a Máriou Gajdošovou/zverejnená dňa 16.1.2018

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a J. M. J: Pro s.r.o./zverejnená dňa 11.1.2018

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a J. M. J: Pro, s.r.o/zverejnená dňa 10.1.2018


 

ROK 2017

 

pdfDodatok_č.1 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretý medzi Obcou Zborov a W-Control, s.r.o./zverejnený 20.12.2017

pdfZmluva o dielo uzavretá medzi Obcou Zborov a EUROVIA SK, a.s./zverejnená dňa 15.12.2017 

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo č.09092016 na dodávku projektovej dokumentácie uzavretý medzi Obcou Zborov a SM-ART&PARTNERS, s.r.o./zverejnený dňa 08.12.2017

pdfDodatok č.1 k Zmluve o dielo č.3/2017 zo dňa 6.10.2017 uzavretý medzi Obcou Zborov a KOH MONT, s.r.o /zverejnené 7.12.2017

pdfZmluva č.1/11/2017 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Herkules Agency s.r.o./zverejnená dňa 22.11.2017

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a Ing. Marošom Michalíkom, Jánom Michalíkom a Petrom Michalíkom/zverejnená dňa 13.11.2017 

pdfDohoda o ukončení Zmluvy o dielo medzi Obcou Zborov a MEDIINVEST Consulting s.r.o./zverejnená dňa 26.10.2017 

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a MEDIINVEST Consulting, s.r.o./zverejnená dňa 26.10.2017 

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a Margitou Velgosovou /zverejnená dňa 20.10.2017 

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá medzi Obcou Zborov a Ing. Máriou Kmeťovou/zverejnená dňa 12.10.2017

pdfZmluva o dielo č.3/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a KOH MONT s.r.o./zverejnená dňa 06.10.2017

pdfDarovacia zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a Ministerstvo vnútra SR/zverejnená dňa 05.10.2017

pdfDarovacia zmluva uzavretá medzi Finančným riaditeľstvom SR a Obcou Zborov/zverejnená dňa 03.10.2017

pdfDarovacia zmluva medzi zmluvnými stranami SR, Finančné riaditeľstvo SR a Obcou Zborov /zverejnená dňa 27.09.2017

pdfKúpna zmluva 1/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a TRUDON, s.r.o./zverejnená dňa 25.9.2017 

pdfZmluva o nájme strojov uzavretá medzi Obcou Zborov a Herstekom Milanom, spol. s.r.o./zverejnená dňa 25.09.2017

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a AutoCont SK a.s./zverejnená dňa 25.09.2017

pdfZmluva o dielo č.44/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o./zverejnená dňa 25.09.2017 

 pdfZmluva o dielo č.4/2017 medzi Obcou Zborov a INŠTALCOMP, s.r.o./zverejnené dňa 14.9.2017

pdfDodatok č.2 ku kúpnej zmluve uzvaretý medzi Obcou Zborov a IT TRADING GROUP, s.r.o./zverejnený dňa 14.9.2017

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2017 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Spojenou školou, Štefaniková 64, Bardejov/zverejnená dňa 31.08.2017

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu/zverejnená dňa 31.08.2017

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2017 uzatvorená medzi Obcou Zborov a Katarínou Buchalovou/zverejnená dňa 31.8.2017

pdfZmluva o dielo č.2/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a Raspol - RB s.r.o./zverejnená dňa 18.8.2017

pdfZmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Obcou Zborov aj MEDIINVEST Consulting, s.r.o/zverejnená dňa 14.08.2017

pdfZmluva o dielo č.01/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a Martinom Kutným/zverejnená dňa 14.08.2017

pdfDodatok k dohode o vyhotovení lekárskych posudkov pre účely sociálnych služieb/zverejnený dňa 26.07.2017

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a Jozefom Kováčom/zverejnená dňa 19.07.2017

pdfDodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu uzavretý medzi Obcou Zborov a innogy Slovensko, s.r.o./ zverejnený dňa 13.07.2017

pdfZmluva o inzercii uzavretá medzi Obcou Zborov a regionPRESS s.r.o./zverejnená dňa 05.07.2017

pdfZmluva o poskytnutí FP pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/3/I/B/0006 /zverejnená dňa 04.07.2017

pdfKúpna zmluva č.151/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a IKAR, a.s./zverejnená dňa 03.07.2017

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a ABfit spol. s.r.o./zverejnená dňa 30.06.2017

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a LED-SOLAR s.r.o./zverejnená dňa 28.06.2017

pdfZmluva č.37823 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená medzi Obcou Zborov a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR/ zverejnená dňa 28.06.2017

pdfZmluva č.0024-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky /zverejnená dňa 28.06.2017

pdfKúpna zmluva medzi Obcou Zborov a Marekom Mikom/zverejnená dňa 27.06.2017

pdfDodatok č.7 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Lekárňou Makovica /zverejnený dňa 23.06.2017

pdfDodatok č.1 j Nájomnej zmluve 1/2014 uzavretej dňa 20.06.2014 medzi Obcou Zborov a Terezkou Šivákovou/zverejnený dňa 22.06.2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017 číslo: MK-3937/2017/1.1 /zverejnená dňa 21.06.2017

pdfZmluva o grantovom účte medzi Prima banka Slovensko, a.s. a Obcou Zborov/zverejnená dňa 19.6.2017 

pdfZáložná zmluva č.700/105/2017 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, IT TRADING GROUP s.r.o. a Obcou Zborov /zverejnená dňa 13.6.2017 

pdfZmluva o dielo č.11/R 2017 medzi Obcou Zborov a C.M.R. Slovakia, s.r.o/zverejnená dňa 12.6.2017

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu/zverejnená dňa 02.06.2017

pdfZmluva o spolupráci č.z.:USVRK-OIP-2017/000521-001 medzi MV SR/ÚSVRK a Obcou Zborov/zverejnená dňa 02.06.2017

pdfMandátna zmluva medzi Obcou Zborov a JADOZ s.r.o./zverejnená dňa 31.5.2017

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Ing. Pavlom Fottom/zverejnená dňa 29.5.2017

pdfZmluva o úvere medzi Obcou Zborov a Štátnym fondom rozvoja bývania/zverejnená dňa 25.05.2017

pdfZmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Obcou Zborov a MEDIINVEST Consulting, s.r.o./zverejnená dňa 23.05.2017

pdfZmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Obcou Zborov a MEDIINVEST Consulting, s.r.o./zverejnená dňa 23.05.2017

pdfMandátna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a TENDERTEAM s.r.o./zverejnená dňa 05.05.2017

pdfDodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorený medzi Obcou Zborov a IT Tranding Group, s.r.o./zverejnená dňa 02.05.2017

 pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a MEDIINVEST Consulting, s.r.o./zverejnená dňa 28.04.2017

pdfZmluva o dielo č.1/2017 medzi Obcou Zborov a Ing.Marcelou Harajdovou-MARC/zverejnená dňa 18.4.2017

pdfÚrazové poistenie č. 5190035339 uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou malých obecných služieb/zverejnené dňa 3.4.2017

pdfDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS medzi Obcou Zborov a Úradom práce, socialných vecí a rodiny Bardejov/zverejnená dňa 31.3.2017

pdfZmluva o sprostredkovaní koncertu Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ľudovítom Ferencom- Štúdio 77/zverejnená dňa 28.3.2017

pdfZmluva o dielo č.1/2017 medzi Obcou Zborov a Raspol-RB s.r.o./zverejnená dňa 28.3.2017

pdfKúpna zmluva uzavretá medzi Obcou Zborov a IT Trading Group s.r.o./zverejnená dňa 21.3.2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2008 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce medzi Obcou Zborov a ŠOK o.z., zverejnená dňa 16.3.2017

pdfZmluva o dielo č. 4909.7070003MTK medzi Obcou Zborov a Eurovia SK, a.s./zverejnená dňa 10.3.2017

pdfZmluva o dielo č.04/2017 medzi Obcou Zborov a Ekoservis Slovensko s.r.o./zverejnená dňa 7.3.2017

pdfZmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Ďuricu medzi Obcou Zborov a Mandolina Music s.r.o./zverejnená dňa 3.3.2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2008 o poskytnutí dotie z rozpočtu obce medzi Obcou Zborov a MO MS Zborov, Spevokol Zborovčan/zverejnená dňa 23.2.2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2008 o poskytnutí dotácie z rozpočzu obce medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov/zverejnená dňa 23.2.2017

pdfDohoda č.17/34/012/11 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/zverejnená dňa 17.2.2017

pdfZmluva o dielo č.01/2017 uzavretá medzi Obcou Zborov a Vladimírom Kotvanom - MANEL/zverejnená dňa 13.02.2017

pdfZáložná zmluva č. 0086-PRB/2016 /Z uzatvorená medzi Obcou Zborov a Ministerstvom dopravy a výstavby SR/zverejnená dňa 3.2.2017

 pdfKúpna zmluva medzi IT Trading group, s.r.o. a Obcou Zborov/zverejnená dňa 16.01.2017

pdfZmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti uzavretá medzi Obcou Zborov a Energia plus s.r.o./zverejnená dňa 09.01.2017


 

ROK 2016

 

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2016 medzi Obcou Zborov a Mgr. Barbarou Kučečkovou/zverejnená dňa 31.12.2016 

pdfZmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít medzi Obcou Zborov a SPP, a.s./zverejnená dňa 21.12.2016

pdfZámenná zmluva na pozemok medzi Obcou Zborov a PhDr. Jozefom Rondzikom/zverejnená dňa 21.12.2016 

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a J.M.J. Pro,s.r.o./zverejnená dňa 16.12.2016

pdfZmluva o zneškodnení odpadu medzi Obcou Zborov a AGB ekotrend s.r.o./zverejnená dňa 15.12.2016

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2016 medzi Obcou Zborov a PyroCollection, Slovakia s.r.o./zverejnená dňa 15.12.2016 

pdfDodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1 / 2016 medzi Obcou Zborov a Spojenou školou/zverejnený dňa 21.11.2016

pdfZmluva č.0086-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov medzi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Obcou Zborov/zverejnená dňa 18.11.2016 

pdfZmluva o úvere č.700/226/2016 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Obcou Zborov/zverejnená dňa 11.11.2016 

 pdfDodatok.1 k Zmluve o zneškodnení odpadu/zverejnený dňa 10.11.2016

pdfZáložná zmluva č.700/226/2016 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, IT Trading Group, s.r.o. a Obcou Zborov (bytový dom "A" súp. č. 703)/zverejnená dňa 10.11.2016 

pdfDodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM/zverejnený dňa 31.10.2016 

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Martin Kutný/zverejnená dňa 31.10.2016 

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2016 medzi Obcou Zborov a Spojenou školou,Bardejov/zverejnená dňa 20.10.2016

pdfDodatok č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.1.2016/zverejnené dňa 6.10.2016

pdfZmluva o spolupráci medzi Obcou Zborov a KUMŠT PRODUCTION, s.r.o./zverejnená dňa 3.10.2016 

pdfKúpna zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Mariannou Kováčovou,Krátky rad 668/zverejnená 3.10.2016

pdfZmluva o pripojení medzi Obcou Zborov a Východoslovanská distribučná, a.s./zverejnená dňa 29.9.2016 

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a J.M.J. Pro, s.r.o./zverejnená dňa 23.9.2016

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a SM - ART & PARTNERS s.r.o./zverejnená 12.9.2016

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a MEDIINVEST Consulting s.r.o./zverejnená 6.9.2016

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a EUROVIA SK a.s. /zverejnená 15.8.2016

pdfDodatok č.12016 k Zmluve na poskytnutie služby č.036/2007/zverejnený 15.8.2016

pdfZmluva o audite/zverejnená 4.8.2016

pdfZmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva/zverejnená 30.7.2016

pdfZmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva/zverejnená 30.7.2016

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a MEDIINVEST Consulting s.r.o./zverejnená 29.07.2016

pdfZmluva č. 544/2016/OK o poskytnutí dotácie na úpravu podlahy v kostole sv.Žofie v Zborove/zverejnená 26.7.2016

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a EUROVIA SK, a.s./zverejnená 26.7.2016

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Numeral, spol. s.r.o. / vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie " Zberný dvor v obci " Zborov " / zverejnená 11.07.2016

pdfZmluva o dielo č. 1/2016 medzi Obcou Zborov a Stanislav Harajda - SUAN / obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov 4. etapa / zverejnená 06.07.2016

pdfDodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2011 uzavretej dňa 20. 12. 2011 medzi Obcou Zborov a Patríciou Motykovou - PAŤA/zverejnený 27.06.2016

pdfZmluva o poskytnutí grantu č. ST16_023 medzi Nadáciou Pontis a Obcou Zborov / obnova Šerediovského kaštieľa / zverejnená 21.06.2016

pdfZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorená medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. a Obcou Zborov zverejnená 02.06.2016

pdfDodatok_č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.01.2016 medzi IT TRADUNG GROUP, s.r.o. / predávajúci /  a Obcou Zborov / kupujúci / - pozemok CKN 146/16 o výmere 195 m2 a CKN 146/13 o výmere 138 m2 - zverejnený 26.05.2016_

pdfDohoda č. 64/§52a/2016/ŠR medzi ÚPSVaR Bardejov a Obcou Zborov/zverejnená 25.05.2016

pdfZmluva o dodávke plynu medzi SPP, a.s. a Obcou Zborov/zverejnená 18.05.2016

pdfZmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít medzi SPP, a.s. a Obcou Zborov/zverejnená 18.05.2016

pdfZmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi medzi Obcou Zborov a INSA, s.r.o. a MACH TRADE, spol. s r.o. zverejnená 09.05.2016

pdfDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2011 uzavretej dňa 01.06.2011 a k dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2011 medzi Obcou Zborov a VORIS, s.r.o. zverejnený 25.04.2016

pdfDodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/1/2012 uzavretej dňa 27.06.2012 medzi Obcou Zborov a Katarínou Buchalovou/zverejnený 25.04.2016

pdfObjednávka programu BIZNIS od dodávateľa Východoslovenská energetika, a.s. zverejnená 25.04.2016

pdfDodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2013 uzavretej dňa 29.04.2013 medzi Obcou Zborov a Ing. Eduardom Dvorščákom zverejnený 22.04.2016

pdfDodatok 8/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi FURA s.r.o. a Obcou Zborov zverejnený 19.04.2016

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 číslo : MK-1132/2016/1.1 zverejnená 13.04.2016

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu / konzervácia ruiny / zverejnená 13.04.2016

pdfZmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov medzi ASEKOL SK s.r.o. a Obcou Zborov zverejnená 13.04.2016

pdfPríkazná zmluva na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie medzi Obcou Zborov a Ing. Slavomírom Kmecikom / odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg.č. 303 / zverejnená 29.03.2016

pdfZmluva číslo 1612278 v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 medzi SLOVGRAM a Obcou Zborov zverejnená 28.03.2016

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN 1/2008 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce medzi Obcou Zborov a ŠOK, o.z. zverejnená 22.03.2016

pdfKúpna zmluva medzi Obcou Zborov a L. Bodikom a jeho manželkou Annou zverejnená 18.03.2016

pdfZmluva o výpožičke pozemku medzi Obcou Zborov a ŠOK, o.z. zverejnená 14.03.2016

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN 1/2008 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1/2016 medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov zverejnená 04.03.2016

pdfZmluva o spolupráci medzi Obcou Zborov a Fluent Agency, s.r.o. / predstavenie Nevyliečiteľní / zverejnená 04.03.2016

pdfZmluva o poskytnutí služby medzi Geodeticca, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnená 29.02.2016

pdfLicenčná zmluva medzi Geodeticca, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnená 29.02.2016

pdfZmluva o spolupráci medzi Obcou Zborov a Fluent Agency, s.r.o. / Z.Kronerova / zverejnená 22.02.2016

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a PORTAL s.r.o. / GPS Coord Saver / zverejnená 17.02.2016

pdfKúpna zmluva medzi IT TRADING GROUP, s.r.o./ predávajúci / a Obcou Zborov / kupujúci / - bytový dom, blok A, Mlynská ul. 703/25 - zverejnená 14.01.2016

pdfZáložná zmluva č. 0021 - PRB/2015/Z medzi Obcou Zborov a MDV a RR SR / 7 b.j. blok E na parcele 234/18 / zverejnená 12.1.2016

pdfZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest uzatvorená medzi DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a Obcou Zborov zverejnená 08.01.2016


 

ROK 2015

 

pdfDodatok č. 4 k nájomnej zmluve medzi Obcou Zborov a Rudolfom Kloknerom zverejnený 31.12.2015

pdfDodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Zborov a Michalom Lukáčom zverejnený 31.12.2015

pdfÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190025807 medzi Obcou Zborov a KP, a.s. VIG zverejnené 31.12.2015

pdfÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo : 51900265808 medzi Obcou Zborov a KP, a.s. VIG zverejnená 31.12.2015

pdfZmluva č. 57/§52/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci uzatvorená medzi ÚPSVaR Bardejov a Obcou Zborov zverejnená 31.12.2015

pdfZmluva č. 3/2015 medzi Obcou Zborov a Magdalénou Hricovou na prenájom nebytových priestorov zverejnená 31.12.2015

pdfNájomná zmluva č. 2/2015 medzi Obcou Zborov a Michalom Lukáčom zverejnená 29.12.2015

pdfZáložná zmluva č. 0105 - PRB / 2013/Z medzi Obcou Zborov a MDVaRR SR zverejnená 28.12.2015 / 7 b.j. blok A /

pdfDohoda č.15/34/010/32 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení medzi ÚPSVaR Bardejov a Obcou Zborov zverejnená 01.12.2015

pdfPoistná zmluva 5190024824 na úrazové postenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby medzi Obcou Zborov a Komunálnou poisťovňou, a.s. VIG zverejnená 30.11.2015

pdfDohoda č. 160/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe medzi ÚPSVaR Bardejov a Obcou Zborov zverejnená 26.11.2015

pdfDarovacia zmluva č. p. : KRHZ-PO-715/2015-002 medzi MV SR a Obcou Zborov / Tatra CAS / zverejnená 21.11.2015

pdfPoistná zmluva 4417010888, verzia 2, medzi Obcou Zborov a Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG / poistenie budov vo vlastníctve obce / zverejnená 15.11.2015

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy medzi Obcou Zborov a Natur - pack, a.s. zverejnená 10.11.2015

pdfZmluva o spolupráci medzi Obcou Zborov a Kumšt production dva, s.r.o. / divadelné predstavenie Aj muži majú svoje dni / zverejnená 04.11.2015

pdfZmluva o nájme pozemku č. 1/2015 medzi Obcou Zborov a Karolom Kanským zverejnená 30.10.2015

pdfDodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 02.01.2008 medzi Obcou Zborov a MEDISOR, s.r.o. zverejnený 28.10.2015

pdfZámenná zmluva medzi Obcou Zborov a PD Magura Zborov zverejnená 19.10.2015

pdfZmluva o dielo č. 02/2015 medzi Martin Kutný a Obcou Zborov / reštaurovanie severnej veže kostola sv. Žofie v Zborove I.etapa / zverejnená 15.10.2015

pdfZmluva o zneškodnení odpadu medzi EKOSERVIS Svidník, s,r,o, a Obcou Zborov zverejnená 13.10.2015

pdfZáväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky Zmluva o dielo č. 4909.5070026FNO uzatvorená medzi Obcou Zborov a EUROVIA SK, s.r.o. / rekonštrukcia MK v obci Zborov - komunikácia pri bytovkách / zverejnená 06.10.2015

pdfKúpna zmluva medzi Júliusom Šarišským a Obcou Zborov zverejnená 06.10.2015

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu / konzervácia ruiny / zverejnená 30.09.2015 

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb zverejnená 24.09.2015

pdfPoistná zmluva medzi Obcou Zborov a Kooperativa poisťovňa, a.s. zverejnená 16,09,2015 / regenerácia centra obce /

pdfPríloha k poistnej zmluve

pdfDodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.1/2013 medzi Obcou Zborov a WI-NET s.r.o zverejnený 21.09.2015

pdfZmluva o dielo č.52/2015 medzi Obcou Zborov a MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. / sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zborov / zverejnená 21.09.2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo : MK-8153/2015/1.1 / kostol sv. Žofie - obnova severnej veže / zverejnená 16.09.2015

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a BRASTAV, s.r.o. / celková obnova cintorína z I.sv.vojny - obnova oplotenia / zverejnená 12.09.2015

pdfDodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 16.01.2015 medzi Kondor s.r.o. a Obec Zborov zverejnená 09.09.2015

pdfZmluva č. 174/POD - ZKŽP1-57/15 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny - Zelená dedina uzatvorená podľa ust. § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z.z. o enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení § 269 ods.2 Obchodného záonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Slovenskou agentúrou životného prostredia a Obcou Zborov zverejnená 28.8.2015

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Jozef Soročin JSL / bulletin / zverejnená 27.08.2015

pdfZmluva o dielo číslo 02/08/2015 medzi Obcou Zborov a Vladimír Kotvan - MANEL / komunikácia pri bytovkách na ul. Budovateľská / zverejnená 25.8.2015

pdfZmluva o dielo č.1/2015 medzi obcou Zborov a Ing. M.Harajdová - MARC "Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov - 3.etapa", zverejnená dňa 19.8.2015

pdfZmluva č. 0021-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov medzi MDVaRR SR a Obcou Zborov zverejnená 03.08.2015

pdfHromadná licenčná zmluva medzi Obcou Zborov a SOZA zverejnená 13.07.2015

pdfZmluva o dielo číslo 01/06/2015 medzi Obcou Zborov a Vladimír Kotvan - MANEL / el.prípojka a úprava plochy okolo 7 b.j. blok E na ul. Budovateľská / zverejnená 24.06.2015

pdfPoistná zmluva medzi Obcou Zborov a Kooperativa poisťovňa a.s. zverejnená 22.06.2015 / poistenie majetku - 7 b.j. blok E /

pdfDodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a IN MEDIC s.r.o. zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Máriou Petrušovou zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Máriou Kališovou zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 6 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Rastislavom Jurašim - STUDIO RECORDS zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Balon Consulting s.r.o. zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 6 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a ELIMED s.r.o. zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 6 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Lekárňou Makovica zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.06.2012 medzi Obcou Zborov a Katarínou Buchalovou zverejnený 23.06.2015

pdfDodatok č. 8 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Karolom Kanským zverejnený 23.06.2015

pdfZáložná zmluva č. 701/409/2015 medzi Štátny fond rozvoja bývania / záložný veriteľ /, Kondor, s.r.o. / záložca /a Obec Zborov / záložca - dĺžník/ - 7 b.j. blok E, Budovateľská ul. , zverejnená 22.06.2015

pdfMandátna zmluva č. MZ 008 0-2015 medzi Obcou Zborov a Tenderteam, s.r.o. / VO - rekonštrukcia MK v obci Zborov - komunikácia pri bytovkách /zverejnená 22.06.2015

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a ZEM -BAU SK s.r.o. / likvidácia nel. skládky v rámci projektu / zverejnená 18.06.2015

 pdfZmluva o úvere č. 700/409/2015 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Obcou Zborov / 7 b.j., blok E / zverejnená 15.06.2015

pdfZmluva o prenájme verejného priestranstva medzi Obcou Zborov a Potraviny mix - Slávka Romančáková zverejnená 11.06.2015

pdfDodatok č. 1 ku zmluve o dielo číslo 2015/01 uzavretej dňa 20.04.2015 medzi Obcou Zborov a Ing. Jaroslavou Glosovou zverejnený 12.05.2015

pdfDohoda č. 20/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec medzi UPSVaR Bardejov a Obcou Zborov zverejnená 30.04.2015

pdfDohoda o vyhotovení lekárskych posudkov pre účely sociálnych služieb medzi Obcou Zborov a KaMK, s.r.o. zverejnená 28.04.2015

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a MVDr. M. Marcinčákom zverejnená 27.04.2015

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Ing. Jaroslavou Glosovou /hrad Zborov - čiastočná rekonštrukcia východnej a severovýchodnej hradby III.predhradia - dokumentácia pre realizáciu stavby/ zverejnená 20.04.2015

pdfDodatok k mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Obcou Zborov a JUDr. Eva Hudáková - advokát zverejnený 14.04.2015

pdfZmluva o dielo medzhi Obcou Zborov a Ľ.Sekulová RTS reklama / informačné a smerové tabule pre projekt Obnova hradu / zverejnená 16.04.2015

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Ľ. Sekulová RTS - reklama / výroba rek. predmetov pre projekt Obnova hradu Zborov / zverejnená 02.04.2015

pdfZmluva o dielo medzi AZ plus, s.r.o., Štefanikova 2326/22, 066 01 Humenné a Obcou Zborov / archeologický výskum - " Hrad Zborov - čiastočná obnova východnej a severovýchodnej hradby III.predhradie / zverejnená 24.3.2015

pdfDodatok č. DOD/01-2015/372/2014-IZ-4.0/V zverejnený 17.3.2015

pdfDodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.03.2014 medzi Obcou Zborov a MIBARD, s.r.o. zverejnený 14.03.2015

pdfMandátna zmluva medzi Obcou Zborov a VOSA, s.r.o. / VO -hrad Zborov / zverejnená 26.2.2015

pdfProjektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu " Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva " spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky medzi Úradom vlády SR a Obcou Zborov zverejnená 25.2.2015

pdfDodatok č. 1 k zmluve o spolupráci medzi Obcou Zborov a Kumšt Production, s.r.o. zverejnený 26.2.2015

pdfZáložná zmluva č. 701/386/2013 uzavretá medzi ŠFRB a Obcou Zborov / 7 b.j. blok A / zverejnená 26.2.2015

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb medzi Slovak Telekom, a.s. a Obcou Zborov zverejnená 17.2.2015

pdfZmluva o nájme strojov medzi Herstek Milan, spol.s.r.o. a Obcou Zborov zverejnená 23.1.2015

pdfRámcová dohoda medzi Obcou Zborov a Mária Kapallová - Kapap / nákup spotrebného tovaru pre projekt Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov / zverejnená 23.01.2015

pdfZmluva o spolupráci medzi Obcou Zborov a Kumšt production, s.r.o. / predstavenie KUMŠT 11.4.2015 / zverejnená 20.01.2015

pdfZmluva o poskytovaní služieb medzi Obcou Zborov a Daneko SK s.r.o. / odborná profesná príprava členov OH / zverejnená 20.01.2015

pdfKúpna zmluva medzi Kondor s.r.o. a Obcou Zborov / 7.b.j. - blok E na ul. Budovateľská / zverejnená 16.01.2015

pdfDodatok č. 7 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Telefónicou Slovakia s.r.o. dňa 04.07.2008 zverejnený 14.01.2015


 

ROK 2014

 

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2014 medzi Obcou Zborov a Mestom Košice zverejnená 31.12.2014

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2014 medzi Obcou Zborov a Róbertom Šidelským zverejnená 31.12.2014

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2014 medzi Obcou Zborov a KYKYN s.r.o. zverejnená 31.12.2014

pdfKomisionárska zmluva uzatvorená medzi Obcou Zborov a Le Cheque Dejeuner s.r.o. zverejnená 22.12.2014

pdfZmluva o dielo č. 2/2014 na zhotovenie stavebných prác uzatvorená medzi Obcou Zborov a Stanislav Harajda - SUAN/ obnova Šerediovského kaštieľa v obci Zborov 2. etapa/ zverejnená 16.12.2014

pdfDodatok č. 1 k Dohode č. 16/§52/2014 ŠR zverejnený 08.12.2014

pdfDodatok č. 1 k Dohode č. 71/§52a/2014/ŠR zverejnený 08.12.2014

pdfMandátna zmluva 02 2014 medzi Obcou Zborov a Alenou Galbavou / VO projektu občianské hliadky / zverejnená 14.11.2014

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 / 2014 medzi Obcou Zborov a Slávka Belejčáková - VITBERG BIS zverejnená 14.11.2014

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MPSVaR SR v zastúpení Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Obcou Zborov / Projekt : Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov / zverejnená 29.10.2014

pdfZmluva o spolupráci medzi Obcou Zborov a Fluent production, s.r.o. zverejnená 08.10.2014

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete medzi Východoslovenskou distribučnou , a.s. a Obcou Zborov zverejnená 03.10.2014

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete medzi Východoslovenskou distribučnou , a.s. a Obcou Zborov č. 6 zverejnená 03.10.2014

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete medzi Východoslovenskou distribučnou , a.s. a Obcou Zborov č.5 zverejnená 03.10.2014

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete medzi Východoslovenskou distribučnou , a.s. a Obcou Zborov č. 4 zverejnená 03.10.2014

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete medzi Východoslovenskou distribučnou , a.s. a Obcou Zborov č. 3 zverejnená 03.10.2014

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete medzi Východoslovenskou distribučnou , a.s. a Obcou Zborov č. 2 zverejnená 03.10.2014

pdfZmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej siete medzi Východoslovenskou distribučnou , a.s. a Obcou Zborov č. 1 zverejnená 03.10.2014

pdfDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 4., zákona č. 417 / 2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnená 29.09.2014

pdfDohoda 4. 01/2014/23 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p. Banská Bystrica medzi Lesy SR, š.p. Banská Bystrica a Obcou Zborov zverejnená 25.09.2014

pdfZmluva o dielo č. 1/2014 medzi Obcou Zborov a Stanislav Harajda - SUAN / obnova Šerediovského kaštieľa v obci Zborov / zverejnená 23.9.2014

pdfZmluva o dielo číslo : 03/09/2014 medzi Obcou Zborov a Vladimír Kotvan - Manel / výstavba chodníka k 7 b.j. blok A na ul. Budovateľskej v Zborove / zverejnená 19.09.2014

pdfZmluva o dielo č. 02/09/2014 medzi Obcou Zborov a Vladimír Kotvan - Manel / úprava plochy pri 2 x 7 b.j. blok A,E na ul. Budovateľskej v Zborove / zverejnená 19.09.2014

pdfDodatok č. 3 k nájomnej zmluve medzi Obcou Zborov a Rudolfom Kloknerom a Mgr. Janou Kloknerovou zverejnený 16.09.2014

pdfNájomná zmluva medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Banská Štiavnica a Obcou Zborov zverejnená 11.09.2014

pdfKúpna zmluva medzi Obcou Zborov / predávajúci / a V.Kykynehzdy / kupujúci / zverejnená 09.09.2014

pdfZmluva o dielo č. 4909.4070044FNO medzi Obcou Zborov a EUROVIA SK, a.s. / Rekonštrukcia MK v obci Zborov - vetva C,B / zverejnená 05.09.2014

pdfDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obce, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 4., zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnená 28.08.2014

pdfNájomné zmluvy na prenájom pozemkov na účel protipovodňovej ochrany zverejnené 21.08.2014

pdfMandátna zmluva medzi Obcou Zborov a TENDERTEAM s.r.o. / rekonštrukcia MK v obci Zborov - vetva C,B / zverejnená 21.07.2014

pdfZmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby medzi Obcou Zborov a PROJEKT REAL s.r.o. Bardejov / zateplenie kul. domu / zverejnená 18.07.2014

pdfDohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení medzi Úrad práce, soc. vecí a rodiny Bardejov a Obec Zborov zverejnená 18.07.2014

pdfDodatok ku Zmluve o združenej dodávke plynu zo dňa 31.05.2013 medzi RWE Gas Slovensko s.r.o. a Obcou Zborov zverejnený 14.07.2014

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2008 medzi Obcou Zborov a OZ ŠOK zverejnená 14.07.2014

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi Obcou Zborov a W - Control, s.r.o. zverejnená 10.07.2014

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi Obcou Zborov a REMOPEL, s.r.o. zverejnená 10.07.2014

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi Obcou Zborov a MANEL - Vladimír Kotvan zverejnená 10.07.2014

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi Obcou Zborov a KONDOR s.r.o. zverejnená 10.07.2014

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi Obcou Zborov a Stanislav Harajda - SUAN zverejnená 10.07.2014

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi Obcou Zborov a GATON s.r.o. zverejnená 10.07.2014

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2008 medzi Obcou Zborov a Dobrovoľným hasičským zborom Zborov zverejnená 03.07.2014

Dohoda číslo 16/§52 / 2014 / ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec zverejnená 27.06.2014

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2014 číslo : MK - 2266/2014/1.1 - kostol sv.Žofie - obnova východného priečelia a severnej veže.

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi Obcou Zborov a KYKYn, s.r.o. zverejnená 25.06.2014

pdfDodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/1/2012 uzavretej dňa 27.06.2012 medzi Obcou Zborov a Katarínou Buchalovou zverejnený 24.06.2014

pdfDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2013 uzavretej dňa 29.04.2013 medzi Obcou Zborov a Ing. E.Dvorščákom zverejnený 24.06.2014

pdfZmluva o dielo 01/06/2014 medzi Obcou Zborov a V.Kotvan - MANEL / čerpacia stanica - vodné zdroje Zborov - prestavba strechy / zverejnená 24.06.2014

pdfNájomná zmluva č. 1/2014 medzi Obcou Zborov a Terezkou Šivákovou zverejnená 20.06.2014

pdfZmluva o auditorskych službách medzi Ing. Martou Kmeťovou a Obcou Zborov zverejnená 18.06.2014

pdfZmluva o dielo č. 02/2014 medzi Obcou Zborov a Martinom Kutným, akademickým sochárom / Kostol sv.Žofie v Zborove - obnova východného priečelia / zverejnená 10.06.2014

pdfKomisionárska zmluva medzi LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnená 04.06.2014

pdfVšeobecné obchodné podmienky ku komisionárskej zmluve

pdfZmluva č. 2/2/2014 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie/ na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Zborov medzi Obcou Zborov a Rímskokatolíckou cirkvou, Arcibiskupstvo Košice zverejnená 02.06.2014

pdfZmluva o zriadení vecného bremena - Slovenský vodohospodársky podnik a Obec Zborov - zverejnená 02.06.2014

pdfZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1E 19/2014/RCV medzi Obcou Zborov a SPP - distribúcia, a.s. zverejnená 22.05.2014

pdfZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO-19/2014RCV medzi SPP - distribúcia, a.s. a Obcou Zborov zverejnená 21.05.2014

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 15/2013 zo dňa 27.11.2013 medzi Obcou Zborov a KOH MONT, s.r.o. zverejnený 21.05.2014

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2014 medzi Obcou Zborov a Mestom Bardejov zverejnená 14.05.2014

pdfZmluva o poskytnutí služby medzi Prfect Dot s.r.o. a Obcou Zborov / projekt : Obnova hradu Zborov " / zverejnená 13.05.2014

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 1/2014 medzi Obcou Zborov a Ing. Daniel Fecko - DASTING / stavebný dozor - obnova hradu Zborov/ zverejnená 29.04.2014

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu / záchrana Šerediovského kaštieľa/ zverejnená 15.4.2014

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu / konzervácia ruiny / zverejnená 15.4.2014

pdfZmluva o dielo č. 1/2014 na zhotovenie stavebných prác medzi Obcou Zborov a Ing. Marcela Harajdová - MARC / oprava vstupného schodišťa , Zdrav. stredisko Zborov / zverejnená 15.04.2014

pdfNájomná zmluva medzi Obcou Zborov a Mibard, s.r.o. zverejnená 09.04.2014

pdfDodatok č. 7/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi FÚRA, s.r.o. a Obec Zborov zverejnený 01.04.2014

pdfKúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obec Zborov / predávajúci a oprávnený z vecného bremena/ a Vasyl Kykynehzdy / kupujúci a povinný z vecného bremena / zverejnená 28.03.2014

pdfDodatok 6/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi FURA, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnený 14.03.2014

pdfDodatok 5/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz skla do zberného dvora medzi Obcou Zborov a Fura, s.r.o. zverejnený 14.03.2014

pdfMandátna zmluva MZ 012 0 - 2014 medzi obcou Zborov a Tenderteam, s.r.o. zverejnená 14.03.2014

pdfZmluva o nájme pozemku medzi Obcou Zborov a KONDOR, s.r.o. zverejnená 11.03.2014

pdfKúpna zmluva medzi Obcou Zborov / predávajúci / a Katarínou Sivákovou / kupujúca / zverejnená 05.03.2014

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2008 medzi Obcou Zborov a TJ Magura Zborov zverejnená 03.03.2014

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2008 medzi Obcou Zborov a Dobrovoľným hasičským zborom Zborov zverejnená 28.02.2014

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2008 medzi Obcou Zborov a MO MS Zborov , spevokol Zborovčan zverejnená 28.02.2014

 pdfDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, uzatvorenú podľa § 12 ods.3 písm.b/ bod 4., zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Úradom práce, soc. vecí a rodiny Bardejov a Obcou Zborov zverejnená 27.01.2014

pdfDodatok č. 4/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber zeleného odpadu zo záhrad a parkov medzi FÚRA, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnený 24.01.2014

pdfDodatok č. 3 /2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu medzi FÚRA, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnený 24.01.2014

pdfDodatok č. 2/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov medzi FÚRA, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnený 24.01.2014

pdfDodatok č. 1/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu medzi FÚRA, s.r.o. a Obcou Zborov zverejnený 24.01.2014

pdfZmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere medzi FÚRA, s.r.o. a obcou Zborov zverejnená 24.01.2014

pdfDodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2013 medzi Obcou Zborov a R.A.S., s.r.o. Sveržov zverejnená 02.01.2014


 

ROK 2013

 

pdfZmluva o zriadení vecného bremena /kanalizácia a ČOV / zverejnená 17.12.2013

pdfDodatok č. DOD/01-2013/206/2013-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 14.12.2012 medzi Fondom sociálneho rozvoja a Obcou Zborov zverejnený 12.12.2013

pdfZmluva o dielo č. 15/2013 medzi Obcou Zborov a KOH MONT, s.r.o. / parkovisko pred Domom smútku - 2. etapa / zverejnená 26.11.2013

pdfZmluva o dielo č. 01/2013 na zhotovenie stavebných prác medzi Obcou Zborov a L.E.M. s.r.o. / oprava vstupného schodišťa a rampy , OZS Zborov / zverejnená 26.11.2013

pdfZmluva o dielo č. 14/2013 medzi Obcou Zborov a KOH MONT, s.r.o. / oprava strechy na budove OcÚ - havarijný stav / zverejnená 26.11.2013

pdfZmluva o dielo č.1/2013 na zhotovenie stavebných prác medzi obcou Zborov a Stanislav Harajda - SUAN / parkovisko pred Domom smútku Zborov - I.etapa / zverejnená 22.11.2013

pdfZmluva o dielo č.1/2013 medzi Obcou Zborov a R.A.S., s.r.o. Sveržov zverejnená 11.11.2013

pdfZmluva o dielo č. 272/13 medzi Obcou Zborov a W - Control, s.r.o. / prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV /

pdfDodatok č.1/2013 k zmluve o zbere a likvidácii odpadu medzi Tiborom Holtmanom a Obcou Zborov / zverejnený 30.10.2013 /

pdfZmluva_o_dielo_medzi Obcou Zborov_Brastav, s.r.o. / celková obnova cintorína z 1.sv.vojny v obci Zborov - druhá etapa / zverejnená 16.09.2013

pdfDodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 02.01.2009 zverejnený 04.09.2013

pdfZáložná zmluva č. 701/385/2011 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a obcou Zborov / bytový dom číslo súpisné 694 postavený na parcele CKN 234/16 / zverejnená 19.08.2013

pdfZáložná zmluva č.0168-PRB/2011 Z. medzi obcou Zborov a Ministerstvom dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR / stavba 7 b.j. blok D / zverejnená 19.08.2013

pdfZmluva č.14/2013/2340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na výkon prác na vojnových hroboch medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Zborov zverejnená 29.07.2013

pdfZmluva o nájme hnuteľnej veci medzi BEMACO, spol.s.r.o. a obecou Zborov zverejnená 24.07.2013

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi obcou Zborov a GATON, s.r.o. zverejnená 22.07.2013

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi obcou Zborov a Remopel s.r.o. zverejnená 22.07.2013

pdfZmluva o zriadení vecného bremena / kanalizácia a ČOV / zverejnená 22.07.2013

pdfZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1-13/2013/RCV medzi obcou Zborov a SPP - distribúcia, a.s. zverejnená 22.07.2013

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Fa Hunter - Igor Tomko / odchyt túlavých a zabehnutých psov / zverejnená 10.07.2013

pdfZmluva č. Z/435 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely medzi Obcou Zborov a Poľnohospodárskym družstvom Magura Zborov zverejnená 10.07.2013

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2013 číslo : MK-7274/2013/1.1 medzi Ministerstvom kultúry SR a obcou Zborov zverejnená 09.07.2013

pdfZmluva o dielo č.3/20136 medzi Obcou Zborov a Ing.M.Harajdovou - MARC / dom smútku - oprava schodišťa a zhotovenie oporného múrika / zverejnená 09.07.2013

pdfDodatok č.5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Lekárňou Makovica zverejnený 08.07.2013

pdfDodatok č.4 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a In Medic s.r.o. zverejnený 08.07.2013

pdfDodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Elimed s.r.o. zverejnený 08.07.2013

pdfDodatok č. 4 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Máriou Petrušovou zverejnený 08.07.2013

pdfDodatok č. 4 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Máriou Kališovou zverejnený dňa 08.07.2013

pdfDodatok č.5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Rastislavom Jurašim - Studio Records zverejnený 08.07.2013

pdfDodatok č.4 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2006 medzi Obcou Zborov a Balon Consulting s.r.o. zverejnený 08.07.2013

pdfZmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 701/386/2013 medzi: Štátny fond rozvoja bývania a obec Zborov /úver na výstavbu náj.bytového domu 7 b.j. blok A /, zverejnená 01.07.2013

pdfDohoda číslo 28/ §52 / 2013 NP VAOTP SR - 2 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a obcou Zborov zverejnená 25.06.2013

pdfDodatok č.1 k Dohode číslo 183/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe abswolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu "VAOTP - 2 SR 2" medzi Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a obcou Zborov zverejnený 25.06.2013

pdfZmluva č. 6/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Stebník medzi obcou Stebník a obcou Zborov zverejnená 24.06.2013

pdfRámcová zmluva č. 3/2/2013 medzi obcou Zborov a Mária Kapallová - KAPAP, zverejnená 24.06.2013

pdfZmluva o dielo medzi obcou Zborov a Eurovia SK, a.s. / rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Školská / zverejnená 17.06.2013

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy medzi obcou Zborov a Vladimír Kotvan - Manel zverejnená 14.06.2013

pdfKúpna zmluva medzi Pavlom Rozmušom a obcou Zborov zverejnená 10.06.2013

pdfZmluva č.2/2/2013 o poskytnutí fin. prostriedkov / dotácie / na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Zborov medzi obcou Zborov a Júliou Škopovou zverejnená 29.05.2013

pdfZmluva č. 1/1/2013 o poskytnutí fin.prostriedkov /dotácie/ na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Zborov medzi obcou Zborov a Rímskokatolíckou cirkvou Arcibiskupstvo Košice zverejnená 29.05.2013

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi Ing.Máriou Kmeťovou / audítor / a obcou Zborov zverejnená 28.05.2013

pdfZmluva o dielo 02/05/2013 medzi obcou Zborov a Vladimír Kotvan - Manel / rekonštrukcia budovy obecného úradu - západnej strany budovy / zverejnená 20.05.2013

pdfZmluva o dielo č.261/2013 medzi obcou Zborov a W-control, s.r.o. / revízia a oprava strojnotechnickej linky ČOV Zborov 1 000 EO /

pdfZmluva o dielo č.01/05/2013 medzi obcou Zborov a Vladimír Kotvan - MANEL / výmena okien zdrav. strediska / zverejnená 14.05.2013

pdfNájomná zmluva medzi obcou Zborov a Ing.E.Dvorščákom zverejnená 07.05.2013

pdfZmluva o dielo č.1/2013 medzi obcou Zborov a JURGAS, s.r.o. / zriadenie STL pripojovacieho plynovodu pre 7.b.j. - blok " D " v obci Zborov / zverejnená 02.05.2013

pdfDodatok č. 2 k nájomnej zmluve medzi Obcou Zborov a Rudolfom Kloknerom a Janou Kloknerovou

pdfNájomná zmluva č. 5/2013 medzi Obcou Zborov a Tomáš Kováč zverejnená 29.04.2013

pdfZmluva o poskytnutí grantu č.ST2013_81 medzi Nadáciou Pontis a Obcou Zborov / obnova Šerediovského kaštieľa / zverejnená 12.04.2013

pdfZmluva o dielo č.2/2013 medzi obcou Zborov a Ing.Marcelou Harajdovou - MARC / oprava na Hlavnej ul. v obci Zborov/ zverejnená 26.04.2013

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. a obcou Zborov zverejnená 26.04.2013

pdfZmluva o dielo medzi obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu / konzervácia ruiny / zverejnená 23.04.2013

pdfDohoda 183/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie zverejnená 15.04.2013

pdfDodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy : 046/1.2 MP/2010, názov projektu : Kanalizácia a ČOV Zborov, kód ITMS: 24110110079 zverejnený 20.03.2013

pdfPríloha k dodatku č.2 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnená 20.03.2013

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2013 medi obcou Zborov a Združením na záchranu Zborovského hradu zverejnená 19.03.2013

pdfDodatok č. 6 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Karolom Kanským zverejnený 19.03.2013

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2013 medzi obcou Zborov a MVDr.M.Marcinčákom zverejnená 19.03.2013

pdfZmluva na prenájom hnuteľnej veci / unimobunka / zverejnená 18.03.2013

pdfDodatok č.3 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Marián Grivna - Inštalatherm zverejnený 18.03.2013

pdfNájomná zmluva č.1/2013 medzi obcou Zborov a Ing. Miroslavom Goliašom - WI - NET zverejnená 22.02.2013

pdfZmluva o poskytnutí fin.príspevku na zabezpečenie poskytovania soc.služby medzi obcou Zborov a ADM,n.o. zverejnená 18.02.2013

pdfZmluva č. 110/2012 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd medzi obcou Zborov a Finančným riaditeľstvom SR zverejnená 15.02.2013

pdfDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb Riadenia a implementácia projektu s názvom Zberný dvor v obci Zborov zverejnený 15.02.2013

pdfDodatok č.2 k zmluve o dielo č.2/281210 zo dňa 28.12.2010 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie a realizáciu pre  "Zberný dvor v obci Zborov" medzi obcou Zborov a Numeral, spol.s.r.o. zverejnený 14.02.2013

pdfMandátna zmluva č.2/2013 medzi obcou Zborov a Projekt real s.r.o. / technický dozor 7.bj. - blok E v obci Zborov/ zverejnená 07.02.2013 

pdfMandátna zmluva č.1/2013 medzi obcou Zborov a Projekt Real s.r.o. / technický dozor 7.b.j.- blok A v obci Zborov / zverejnená 07.02.2013

pdfZmluva o poskytnutí fin.prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby medzi obcou Zborov a Ministerstvom práce, soc.vecí a rodiny SR / ADM n.o. / zverejnená 06.02.2013 

pdfKúpna zmluva :predávajúci - Ing.M.Balon a Ing.M.Balonová, kupujúci : Obec Zborov, zverejnená 25.01.2013

pdfZmluva č. 109/2013-HÚ zo dňa 17.01.2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností zverejnená dňa 23.01.2013

pdfDodatok I k zmluve o dielo zo dňa 12.10.2012 medzi Obcou Zborov a J.M.J.Pro, s.r.o zverejnený 21.01.2013

pdfDodatok č.5 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Zborov a Telefonicou Slovakia s.r.o dňa 04.07.2008 / výška nájomného na rok 2013 / zverejnený 14.01.2013

pdfDodatok k zmluve č.2/2012 o zbere a likvidácii odpadu medzi Tiborom Holtmanom a Obcou Zborov zverejnený 14.01.2013

pdfDodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb medzi Obcou Zborov a ARDE, s.r.o. zverejnený 10.01.2013

pdfDohoda číslo 57/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Obcou Zborov zverejnená 08.01.2013

pdfZmluva o dielo č.2/2012 na zhotovenie stavebných prác uzatvorená medzi Obcou Zborov a HA&HA, s.r.o. zverejnená 07.01.2013


 

ROK 2012

 

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2012 medzi Obcou Zborov a Michalom Lukáčom zverejnená 31.12.2012

pdfDodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/2011 zo dňa 20.12.2011 medzi Obcou Zborov a Patríciou Motykovou - PAŤA zverejnený 27.12.2012

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a KONDOR, s.r.o / Výstavba 7 b.j. blok " A " v obci Zborov - bežný štandard / zverejnená 27.12.2012

pdfZmluva o spolupráci č.260/2012-IZ-5.0/V medzi Fondom sociálneho rozvoja a obcou Zborov / Národný projekt terénna sociálna práca v obciach/ zverejnená 19.12.2012

pdfZmluva o dielo medzi obcou Zborov a Ing.Jozefom Kalapáčom - Elmonta / kamerový systém / zverejnená 17.12.2012

pdfZmluva o dielo medzi obcou Zborov a Mgr.Michalom Šimkovicom s.r.o. / Architektonicko-historický výskum západnej bašty 3.predhradia hradu Zborov zverejnená 17.12.2012

pdfPoistná zmluva 5710077451 - Kooperativa, a.s. - KASKO poistenie - zverejnená 10,12,2012

pdfPoistná zmluva 6572092251 - Kooperativa, a.s. - poistenie majetku, zverejnená 10.12.2012

pdfZmluva o dielo č.3/2012 na zhotovenie stavebných prác medzi obcou Zborov a Stanislavom Harajdom - SUAN / oprava strechy na Dome služieb v obci Zborov / zverejnená 05.12.2012

pdfDodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.01.2011 medzi Obcou Zborov a KONDOR, s.r.o zverejnený 16.11.2012

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a J.M.J.Pro, s.r.o. na realizáciu stavby " Okapový chodník, úprava schodísk a západná fasáda objektu obecného úradu v Zborove" zverejnená 23.10.2012

pdfZmluva o dielo na zhotovovanie stavebných prác medzi Obcou Zborov a BRASTAV, s.r.o. Svidník / oprava cintorína z 1.sv.vojny / zverejnená 05.10.2012

pdfKúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti medzi Obcou Zborov / predávajúci/ a MIBARD, s.r.o., Kellerova 8, 085 01 Bardejov / kupujúci/

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Ing.Jaroslav Hrabčák - ZOJOS / Projektová dokumentácia zastrešenia polygonálnej bašty / zverejnená 26.09.2012

pdfKúpna zmluva č.1771/5300/2012 medzi Obcou Zborov a Východoslovenská distribučná, a.s. / " Zborov, VN prípojka, TS a rozšírenie NN" / zverejnená 21.09.2012

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Martinom Kutným - akad.sochárom / obnova južnej veže kostola sv.Žofie v Zborove / zverejnená 20.09.2012

pdfZáložná zmluva č.0341-PRB/2010/Z medzi Obcou Zborov a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnená dňa 10.09.2012 / stavba 7 b.j. blok C /

 pdfZmluva o dielo č.4909.2070030FNO/2012 medzi Obcou Zborov a Eurovia SK, a.s.

pdfDodatok č.4 k Zmluva o dielo č. RZ-02-10-2009 medzi Obcou Zborov a Remopel @ Eko Svip, združenie

pdfZmluva o dielo č.2/2012 medzi Obcou Zborova a S.Harajdom - SUAN zverejnená 01.08.2012

pdfZmluva č.19/2012/237 o poskytnutí fin.prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na výkon prác na vojnových hroboch medzi Ministerstvom vnútra SR a Obcou Zborov zverejnená 25.07.2012

pdfDodatok č.1 k dohode č.2/§52/2012/NP V-2 zo dňa 30.05.2012 zverejnený 20.07.2012

pdfZmluva o dielo č.1/2012 na zhotovenie stavebných prác uzatvorená medzi Obcou Zborov a Albageo, s.r.o. zverejnená 20.07.2012 

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a DUOMONT s.r.o. zverejnená 17.07.2012 

pdfDodatok č.2 k Mandátnej zmluve medzi Obcou Zborov a Ing.Ľ.Grockým - Druprojektipz zverejnený 12.07.2012

pdfDodatok č.3 k Zmluva o dielo č.RZ-02-10-2009 zverejnená 12.07.2012 

pdfZmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb./ audit účtovnej závierky / medzi Obcou Zborov a Ing.M.Kmeťovou zverejnená 02.07.2012

pdfZmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb./ audit konsolidovanej účtovnej závierky / medzi Obcou Zborov a Ing.M.Kmeťovou zverejnená 02.07.2012

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.1/1/2012 medzi Obcou Zborov a Katarínou Buchalovou zverejnená 28.06.2012

pdfZmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZNč.1/2008 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2012 zverejnená 28.06.2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 24022010 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre " Objekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov " zverejnený 28.06.2012

pdfDodatok č. 1 ku zmluve pri dodávke prác ochranneh DDD medzi Obcou Zborov a Bora Fest o.z. zverejnený 27.06.2012

pdfZmluva o poskytnutí fin.príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78a zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych slkužbách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov medzi Obcou Zborov a ADM, n.o. zverejnená 22.06.2012

pdfZmluva pri dodávke prác ochrannej DDD medzi Obcou Zborov a Bora Fest o.z. zverejnená 21.06.2012

pdfDodatok č. 1, Prílohač.2  k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č.zmluvy:046/1.2MP/2010, názov projektu : kanalizácia a ČOV Zborov, kód ITMS : 24110110079 zverejnený 01.06.2012, účinný od 2.6.2012

pdfZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejnená 31.05.2012

pdfDohoda číslo 302/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie zverejnená 31.05.2012 

pdfDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 2/§52/2012/NP V-2 zverejnená 31.05.2012

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky

pdfDohoda č.3/§50-NS/2012/BJ/NPI-2/D medzi ÚPSVaR Bardejov a Obcou Zborov zverejnená 30.05.2012

pdfZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva medzi Obcou Zborov a Autodopravou D.Olejník

pdfKúpna zmluva medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Zborov

pdfZáložná zmluva medzi Obcou Zborov a ŠFRB 

pdfKomisionárska zmluva medzi Obcou Zborov a LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Jozefom Bednárom - Vodax

pdfMandátna zmluva medzi Obcou Zborov a Ing.Karolom Fábrym

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Stanislavom  Harajdom - SUAN

pdfPoistná zmluva medzi Obcou Zborov a Komunálnou poisťovňou VIG, a.s.

pdfDohoda č.1/§54/2012 medzi Obcou Zborov a ÚPSVaR Bardejov

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a Petrom Mikitom 

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a designIT, s.r.o.

pdfPoistná zmluva medzi Obcou Zborov a Kooperativa poisťovňou, VIG a.s

pdfPoistná zmluva 2. časť

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo : MK - 7153/2012/1.4 zverejnená 02.04.2012

pdfDodatok č.3 k nájomnej zmluve medzi Obcou Zborov a MEDISOR, s.r.o.

pdfKúpna zmluva medzi obcou Zborov / predávajúci / a Jánom Zajacom / kupujúci /

pdfDodatok č.1 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Annou Kališovou

pdfMandátna zmluva medzi Obcou Zborov a RNDr.Vladimírom Hričákom

pdfDodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb medzi Obcou Zborov a ARDE, s.r.o.

pdfDodatok č.1 k nájomnej zmluve medzi Obcou Zborov a KONDOR, s.r.o.

pdfZmluva o účinkovaní medzi Obcou Zborov a kapelou Hrdza 

pdfZmluva o dielo - žiadosť o grant - medzi Obcou Zborov a Ing. Zuzanou Konfederákovou zverejnená 09.02.2012

pdfDodatok ku zmluve č.1/2012 o  zbere a likvidácii odpadu medzi Obcou Zborov a Tiborom Holtmanom zverejnený 07.02.2012

pdfDodatokč.3 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a IN MEDIC s.r.o. zverejnený 12.01.2012

pdfDodatok č.3 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Balon Consulting s.r.o. zverejnený 11.01.2012

pdfDodatok č.4 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Lekárňou Makovica zverejnený 10.01.2012

pdfDodatok č.4 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Elimed, s.r.o. zverejnený 10.01.2012

pdfDodatok č.1 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a VORIS, s.r.o. zverejnený 10.01.2012

pdfDodatok č. 2 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a MEDISOR s.r.o. zverejnený 10.01.2012


 

ROK 2011

pdfDodatok č.1 k zmluve o dielo "Objekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov" zverejnený 30.12.2011

pdfDodatok č.2 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Marián Grivna - Inštalatherm zverejnený 29.12.2011

pdfDodatok č.5 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Karolom Kanským zverejnený 29.12.2011

pdfDodatok č.1 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Ingrid Hudáková - Inge zverejnený 29.12.2011

pdfDodatok č.3 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Máriou Petrušovou zverejnený 29.12.2011

pdfDodatok č.4 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a R.Jurašim - Studio Records zverejnený 29.12.2011

pdfDodatok č.3 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Máriou Kališovou zverejnený 29.12.2011

pdfDodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi obcou Zborov a Monsem, s.r.o. zverejnený 29.12.2011

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2011 zverejnená 29.12.2011

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2011 zverejnená 29.12.2011

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a OHL Pozemné stavby a.s. zverejnená 28.12.2011

pdfDohoda o absolventskej praxi 28.12.2011

xlsZoznam absolventov od 01.01.2012 - 28.12.2011

pdfDohoda - absolventská prax 23.11.2011

pdfZmluva o dielo, zverejnená dňa 10.11.2011

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.3 /2011, zverejnená dňa 7.11.2011

pdfNájomná zmluva medzi Obcou Zborov a f. Kondor - 30.10.2011

pdfZmluva o dielo č.01/2011, zverejnená dňa 27.10.2011

rtfZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FIN. PRÍSPEVKU, zverejnená dňa 27.10.2011

pdfZmluva o dielo - stavebný dozor, zverejnená 30.9.2011

pdfZberný dvor - realizácia stavby, zverejnená 30.9.2011

pdfZmuva o dielo - Dodatok č.1, zverejnený 23.9.2011

pdfZmluva o dielo - Hrad, zverejnená 13.9.2011

pdfZmluva o dielo - kanalizácia, voda, zverejnená 9.9.2011

pdfZáložná zmluva, zverejnená 7.9.2011

pdfPoistná zmluva všeobecná zodpovednosť + zodpovednosť " HRAD ", zverejnená 23.08.2011

pdfZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, zverejnená 23.8.2011

pdfZmluva o nájme hnuteľných vecí, zverejnená 22.7.2011

pdfZmluva o dielo č.43/2010-3, zverejnená 21.6.2011

pdfZmluva o dotácii z rozpočtu MK SR, 21.6.2011

pdfZmluva o dielo - hrad

pdfZmluva audit

pdfZmluva o dielo č.1

pdfZmluva o dielo č.2/2011

pdfZmluva o dielo na vypracovanie energetického certifikátu budovy

pdfDodatok č. 2 k Zmluva o dielo

docxDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb

pdfDodatok č.1 k mandátnej zmluve

pdfDodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretou medzi obcou Zborov a Telefónicou O2

pdfNájomná zmluva č. 1/2011

pdfPoistná zmluva na úrazové poistenie osôb

pdfDodatok č.2 K ZMLUVA O DIELO č.3/07

pdfZmluva o dotácie TJ Magura Zborov 1-2011

pdfDohoda č.4/§50i/2011

pdfZmluva o dielo

pdfZmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

pdfZmluva o dielo č.1/2011

pdfDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

pdfÚrazové poistenie UoZ

pdfÚrazové poistenie UoZ - projekt

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.2 /2011

pdfNájomná zmluva - REMOPEL

pdfKúpna zmluva

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.