Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Aktuálne všeobecné záväzné nariadenia

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

pdfDoplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady

pdfDoplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach

pdfVZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

pdfVZN č. 1/2023 o určení nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Zborov

pdfDoplnok č. 3 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov

pdfVZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfDoplnok č. 4 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č. 4 k VZN č. 1/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2/2021 Územného plánu obce Zborov“/zverejnené dňa 20.09.2022

pdfDoplnok č.2 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov

pdfDoplnok č. 3 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady

pdfDoplnok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Zborov/zverejnené dňa 30.05.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Zborov/zverejnené dňa 10.12.2018

pdfVšeobecné záväzné nariadenie Obce Zborov č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

pdfVšeobecné záväzné nariadenie Obce Zborov č.1/2017 o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobu výpočtu nájomného v obecných bytoch v obci Zborov

pdfVZN č.3/2016 o obmedzení používania pyr. výrobkov na území obce Zborov

pdfDoplnok č.3 k VZN 1/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

pdfVZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zborov

pdfVZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Spojenej škole Zborov, ktorej zriaďovateľom je obec Zborov

pdfDoplnok č.2 k VZN č. 1/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

       VZN č. 1/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Zborov 

pdfDoplnok č.1 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obec Zborov č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnené 14.12.2012

docx24. 11. 2011 VZN č.2/2011 o zákaze požívania alk. nápojov na vym. verejných miestach

doc3. 2. 2011 VZN č. 1/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce

doc4. 12. 2009 VZN č. 8/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o náhradách

pdfDoplnok č.1 k VZN č.1/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

pdfVZN obce Zborov č.1 /2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

pdfDodatok k VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhovom poriadku

pdfVZN obce Zborov č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhovom poriadku

pdfVZN č.2 o verejnom poriadku v obci Zborov - platné od 05.02.1993

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.