Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Urban a zajtra Dušan
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Aktuálne všeobecné záväzné nariadenia

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfDoplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfDoplnok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Zborov/zverejnené dňa 30.05.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Zborov/zverejnené dňa 10.12.2018

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov/zverejnené dňa 10.12.2018

pdfD o p l n o k č. 3 k VZN č. 3/2015 o príspevkoch v školských zariadeniach/zverejnený dňa 10.12.2018

pdfVšeobecné záväzné nariadenie Obce Zborov č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

pdfVšeobecné záväzné nariadenie Obce Zborov č.1/2017 o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobu výpočtu nájomného v obecných bytoch v obci Zborov

pdfDoplnok č.2 k VZN č. 3/2015 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfVZN č.3/2016 o obmedzení používania pyr. výrobkov na území obce Zborov

pdfDoplnok č.1 k VZN č. 3/2015 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č.3 k VZN 1/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

pdfVZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zborov

pdfVZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Spojenej škole Zborov, ktorej zriaďovateľom je obec Zborov

pdfVZN č. 3/2015 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfVZN č. 2/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfDoplnok č.1 k VZN č.3/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfDoplnok č. 3 k VZN č. 1/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zborov

pdfVZN č. 1/2015 o prideľovaní nájomných bytov obstaraných z prostriedkov obce a s podporou štátu

pdfVZN č. 3/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfVZN č. 2/2014 o miestnych daniach

pdfDoplnok č.2 k VZN č. 1/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

       VZN č. 1/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Zborov 

pdfDoplnok č.1 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov zverejnené 05.04.2013

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obec Zborov č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnené 14.12.2012

pdfVšeobecne ských zariadeniachzáväzné nariadenie č.2/2012 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Zborov zverejnené 14.12.2012

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Zborov č.1/2012 o miestnych daniach zverejnené 14.12.2012

docDoplnok č.3 k VZN 2/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach

docx24. 11. 2011 VZN č.2/2011 o zákaze požívania alk. nápojov na vym. verejných miestach

doc3. 2. 2011 VZN č. 1/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce

doc10. 5. 2010 VZN č.1/2010, ktoré upravuje nájom bytov

doc4. 12. 2009 VZN č. 8/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o náhradách

doc11. 2. 2008 VZN Obce ZBOROV č. 1 /2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

doc11. 2. 2008 Žiadosť o poskytnutie dotácie

pdfDodatok č.1 k VZN č. 1/2006 zo dňa 27.10.2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska naúzemí obce Zborov

pdfDodatok č.2 k VZN č.1/2006 zo dňa 27.10.2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zborov

pdfVZN obce Zborov č.1/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zborov

pdfDoplnok č.1 k VZN č.1/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

pdfVZN obce Zborov č.1 /2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Zborov

pdfDodatok k VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhovom poriadku

pdfVZN obce Zborov č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhovom poriadku

pdfVZN č.2 o verejnom poriadku v obci Zborov - platné od 05.02.1993