Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Verejné obstarávanie / Verejné obchodné súťaže

Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie ponuky: Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov (1/2) / zverejnené dňa 04.02.202

Výzva na predloženie ponuky Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov - prílohy (2/2) / zverejnené dňa 04.02.2020

 

rok 2018

Výzva na predkladanie ponúk - predmet zákazky: Odstránenie čiernej skládky v Zborove pre projekt: ,, Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“

pdfVýzva na predloženie ponuky/zverejnená dňa 21.9.2018

pdfPríloha č.1: Návrh zmluvy o dielo/zverejnený dňa 21.9.2018

xlsPríloha č.2: Výkaz výmer/zverejnené dňa 21.9.2018

docxPríloha č.3: Spôsob určenia ceny/zverejnené dňa 21.9.2018

rok 2017

Výzva na predkladanie ponúk - predmet zákazky Nábytok: Rozšírenie MŠ Zborov

pdfVýzva na predkladanie ponúk/zverejnené dňa 26.7.2017

pdfPríloha č.1/zverejnené dňa 26.7.2017

Projektová dokumentácia - "Rozšírenie MŠ Zborov - prestavba " :

pdfVýzva na predloženie ponuky/zverejnená dňa 16.05.2017

pdfNávrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/zverejnený dňa 16.05.2017

pdfNávrh zmluvy o dielo/zverejnený dňa 16.05.2017

rok 2016

pdfVýzva na predloženie ponuky : " Prípravná podpora pre projekt rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok a s tým súvisiacich aktivít v obci Zborov " zverejnená 22.07.2016

pdfVyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na preaj nehnuteľného majetku v kat. území obe Zborov na ul. Krátky rad, zapísaného na LV č. 1, par. č. CKN 784/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 342 m2 zverejnené 16.05.2016

pdfZámer obce na zámenu pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa zverejnený 22.04.2016

pdfVyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nepotrebného majetku vo vlastníctve obce / oceľový prístrešok bývalej uhoľne pri škole / zverejnené 21.03.2016

pdfZámer obce na odpredaj pozemku vopred určenému záujemcovi z dôvodu osobitného zreteľa zverejnený 09.02.2016

rok 2015

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove domu služieb

pdfZámer obce na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove domu služieb o rozlohe 74 m2 zverejnený 27.10.2015

pdfZámer obce na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj časti pozemku CKN 784/39 zverejnený 27.10.2015

pdfvyhlásenie_verejnej obchodnej_súťaže na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom časti pozemku na ul. Obrancov mieru, par.č. CKN 223/3 zverejnené 03.08.2015

pdfZámer obce prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený 07.07.2015

pdfPríloha k zámeru zverejnenému dňa 07.07.2015 - snímky z katastrálnej mapy

pdfVýzva na predloženie ponuky - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zborov zverejnená dňa 29.06.2015

pdfZámer obce na zámenu pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa zverejnený 22.06.2015

pdfZámer obce na prenájom časti pozemku na ul. Obrancov mieru zverejnený 22.06.2015

pdfZámer obce na prenájom nebytových priestorov v dome služieb zverejnený 22.06.2015

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom nehnuteľností na ul. SNP 294/38 a 296/40, CKN 92, 78/1 o výmere 94,45 a 44,10 m2 zverejnené 01.12.2014

pdfZámer obce o prenájom časti nehnuteľnosti na ul. Obrancov mieru 454/10 s rozlohou 64,2 m2 vopred určenému záujemcovi z dôvodu osobitného zreteľa zverejnený 10.11.2014

Zámer obce o prenájom časti nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi zverejnený 31.10.2014

pdfZámer obce o predĺženie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa zverejnený 30.07.2014

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov - nehnuteľný majetok v katastrálnom území Zborov na ul. Krátky rad, parcelné číslo CKN 786/5 ostatné plochy o výmere 436 m2 oddelený z parcely číslo CKN 786/1 ostatné plochy o výmere 3413 m2 zapísanej na LV č. 1

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s dodávateľom na prenájom pozemku na ul. Zákutie , CKN 784/11 o výmere 35 m2

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve obce Zborov - nehnuteľný majetok v kat. území Zborov - dom na ul. Osloboditeľov 164/1 postavený na parcele číslo CKN 1504 zastavané plochy a nádvoria zapísaný na LV č. 1 - nebytové priestory o výmere 69 m2, miestnosti č. 108 a 109 z projektovej dokumentácie

 pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov - nehnuteľný majetok v kat. území Zborov na ul. Krátky rad, par.č. EKN 1320 orná pôda o výmere 447 m2 zapísanej na LV č. 2526 a par.č. EKN 245 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1018 m2 zapísanej na LV č. 2507 v podiele1/2

 

 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby : Zber / odvoz / a likvidácia odpadu postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.

pdfVýzva na predloženie ponuky - rozšírenie STL pripojovacieho plynovodu Podhradie par.č. 625 v obci Zborov

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov - nehnuteľný majetok v katastrálnom území Zborov na ul. Zákutie, zapísaný na LV č.2007, parcelné číslo CKN 784/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2 zverejnené 26.11.2013

pdfZámer na prenájom nehnuteľnosti 

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v suteréne OcÚ na ul. Lesná 10 v Zborove

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte budovy bývalého kina na ul. Zákutie 152/4 v Zborove

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov / ul. Tehelná, CKN 393/55 / zverejnené 30.12.2011

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s dodávateľom na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu služieb na ul. Obrancov mieru 454/10 v Zborove zverejnené 13.12.2012

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s dodávateľom na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu služieb na ul. Obrancov mieru 454/10 v Zborove -uverejnené 05.10.2012

pdfZadanie - predmet zákazky : Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie a dosiahnutie hmotného prospechu na škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Zborov.

 

„Výstavba 7 bytových jednotiek blok „D“ v obci Zborov“
verejné obstarávanie

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk
podprahová zákazka obstarávaná podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Zborov

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zastúpený: Ján Lukáč, starosta obce Zborov

IČO: 00322741

Telefón: +421 544798306, Fax : +421 544798607

E mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zborov.sk

2. Názov zákazky : „Výstavba 7 bytových jednotiek blok „D“ v obci Zborov“

3. Druh zákazky : zákazka na dodanie stavebných prác, Typ zmluvy: Zmluva o dielo.

4. Miesto uskutočnenia práce : Obec Zborov

5. Stručný opis zákazky : Novostavba bytového domu so siedmimi bytovými jednotkami. Presné množstva sú popísané vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet : Hlavný slovník: 45211340-4

7. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky

8. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.

9. Termín trvania zmluvy : Do 24 mesiacov od začatia prác. Čas plnenia sa upraví podľa finančných možností verejného obstarávateľa.

10.Poskytovanie súťažných podkladov :

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adresa verejného obstarávateľa (adresa ako v bode 1 tejto výzvy) a to na základe písomnej žiadosti.

Spôsob prevzatia : na základe písomnej žiadosti uchádzača osobne (v pracovných dňoch od 13.12.2010 do 10.01.2011 v pracovnom čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.) alebo poštou.

11.Úhrada za súťažne podklady : nevyžaduje sa

12. Lehota na predloženie ponúk : 20. januára 2011 do 10.00 hod.

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť ako v bode 1 výzvy.

13. Otváranie ponúk : 20. januára 2011 o 11.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Zborov

14.Podmienky financovania : Uchádzačovi sa neposkytne žiaden preddavok. Finančné prostriedky z vlastných zdrojov a z nenávratných finančných prostriedkov z Programu rozvoja bývania.

15. Podmienky účasti uchádzačov :

- doklad o oprávnení podnikať na predmet zákazky (uskutočnenie stavebných prác) – originál alebo overená kópia; doklad musí odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje zadávania zákazky a musí byť aktuálny,

- doklad odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného na základe osobitného predpisu -
odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v krajinách
EÚ preukazujúci túto skutočnosť. Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia stavbyvedúceho
o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho minimálne na pozemné stavby alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v krajinách EÚ preukazujúci túto skutočnosť s podpisom stavbyvedúceho a pečiatkou.

16 . Kritéria na hodnotenie ponúk : cena za uskutočnenie zákazky s DPH.

17. Spôsob stanovenia ceny : špecifikovaný v súťažných podkladoch

18. Dôvody na zrušenie súťaže : Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov :

- nebude predložená ani jedná ponuka

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti

- ani jedna ponuka z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám

- ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

19. Lehota viazanosti ponuky : 15. februára 2011

Zborov, 10.12.2010

RNDr. Vladimír Hričák, odborne spôsobilá osoba pre VO

Registračné číslo : U0128-164-2001
tel. : 0908 876 739

Ján Lukáč, starosta obce Zborov

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.