Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Bohdana a zajtra Mário,Drahomíra
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Organizačná štruktúra

Starosta obce - Mgr. Ján Šurkala, PhD.

Vo funkcii od 09.decembra 2018.

 4-DSC 0606

Hlavný kontrolór obce - Ing. Ján Rusiňko

Vo funkcii od 1.júna 2011.

 

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE OBECNÉHO ÚRADU V ZBOROVE

 

Starosta obce :                                  Mgr. Ján Šurkala, PhD.

Prednosta obecného úradu :            Mgr. Peter Hudák, PhD.

Kontrolór obce :                                Ing. Ján Rusiňko

Riaditeľka Spojenej školy :              Mgr. Ivica Clementová 

Oddelenie finančné  :                       Janka Bukovská -  vedúca oddelenia

Oddelenie stavebné :                        Milan Sliva – vedúci oddelenia 

Oddelenie kultúry :                           Janka Bukovská

 

ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU V ZBOROVE :

Finančné oddelenie :

Janka Bukovská                  - vedúca finančného oddelenia

                                            - financie a rozpočtovníctvo

                                            - mzdy

                                            - účtovníctvo

 

Dana Kovaľová                    - dane a poplatky

                                            - pokladňa

 

Mgr. Denisa Jedináková      - vedie pokladničnú agendu

                                           - vedie ekonomickú agendu (faktúry, zaučtovania, úhrady)

 

Mgr. Ivana Majcherová       - evidencia majetku obce, evidencia majetku štátu, ktorý bol zverený obci

                                           - inventarizácia majetku

                                           - príprava učtovných dokladov k zúčtovaniu dotáciií a žiadosti o platbu zo ŠR a EÚ

 

Jozef Orenič                      - správa majetku      

 

Oddelenie vnútornej správy :

Janka Bukovská                 - organizačno-právne a správne veci

                                           - podnikateľská činnosť

                                   

Mgr.Denisa Jedináková     - sekretariát starostu

                                         - koordinácia a administratívna prírava volieb, referenda alebo miestného hlasovania

                                          - osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

                                          - vyhotovovanie výstupov z programu IOMO

 

 Mgr. Ivana Majcherová      - registratúrny, skartačný a archivačný poriadok obce

                                           - podateľňa OcÚ

                                           - povolenia na ambulantný predaj

                                           - vyhotovenia zápisníc z rokovaní OR a OZ

                                            - evidencia hrobových miest 

 

Mária Slosarčíková           - matrika, práca s programom CISMA

                                         - sociálna starostlivosť        

                                         - evidencia obyvateľstva, REGOB, CO (centrálna ohlasovňa) a RA (register adries)

                                         - osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

                                         - vyhotovovanie výstupov z programu IOMO

 

Jana Kanská                    - hospodársko – správna činnosť

 

Jozef Orenič                    - hospodársko – správna činnosť

                                        - menšie obecné služby

                                        - komunálny odpad, separácia odpadu

                                        - správca pohrebiska

 

Ing. Pavol Bašista            - menšie obecné služby

                                        - komunálny odpad, separácia odpadu

 

Veléria Bodíková                - refrent pre kontakt s verejnosťou

 

Stavebné oddelenie :

Milan Sliva                           - vedúci oddelenia

                                            - životné prostredie

                                            - vodné hospodárstvo

                                            - bytové a nebytové hospodárstvo

                                            - ČOV, kanalizácia

 

Ing.Pavol Bašista                 - stavebný úrad

                                            - bytové a nebytové hospodárstvo

                                            - doprava

 

Štefan Fintor                        - MOS

                                            - doprava      

                             

Peter Sedlák                        - prevádzka vodovodu /údržba, kontrola odstraňovanie porúch, kontrola, výmena a

                                                                                 odpočet vodomerov/

                                            - kanalizácia a ČOV /údržba, kontrola a odstraňovanie porúch/

                                            - tepelná energetika /údržba kúrenia, výmena radiátorov a meračov tepla

                                                                              v objektoch patriacich obci/

                                            - verejné osvetlenie /údržba, oprava a prevádzka rozšírenie siete verejného

                                                                             osvetlenia/

                                            - verejný rozhlas  /údržba, oprava a prevádzka rozšírenie siete

                                                                         verejného rozhlasu/ 

 

Jozef Žofčin                           - údržbár

                                              - prevádzka vodovodu                     

 

Oddelenie kultúry :

Jana Bukovská                    - vedúca oddelenia

Mária Demkovičová             - knižnica 

Mgr. Denisa Jedináková      - organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí

                                            - príprava a vydávanie občasníka Zborovčan

                                             - príprava propagačných materiálov obce

Mgr. Ivana Majcherová        - správa a aktualizácia web stránky obce

                                             - vypracovanie projektov na rozvoj kultúrneho života obce

Valéria Bodiková                  - kronika

                                            - šéfredaktorka občasníka Zborovčan

 

Terénna sociálna práca

Mgr. Katarína Niemašíková

Mgr. Andrea Guláková

 

Miestná občianská poriadková služba

Marián Cina

Marek Ferenc

Miroslav Ferenc

Tomáš Sivák

 

 Aktuálny stav k 01.08.2019