Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zdenko a zajtra Gabriela
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Hlavný kontrolór obce

Funkciu hlavného kontrolóra obce Zborov vykonáva od 1.júna 2011

Ing. Ján Rusiňko

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • vybavovania sťažností a petícií
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesto
  • plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • dodržiavania interných predpisov
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta
 4. predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne
  správu o kontrolnej činnosti
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 7. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra

 pdfZásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

 

Plány kontrolnej činnosti 

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2019

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2016

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2016

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2015

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2014

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2014

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2013

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2013

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2012

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2011

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2010

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2010