Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vlasta a zajtra Lívia
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Sociálne a ošetrovateľské centrum " In vita "

 

 MG_8251

Sociálne a ošetrovateľské centrum In vita  v Zborove

V týchto dňoch sme vo Vašej obci oficiálne otvorili Sociálne a ošetrovateľské centrum In vita, ktoré pri tejto príležitosti posvätili vdp.Štefan Ružbarský a vdp.Marián Gergelčík a ktoré  by sme Vám radi teraz predstavili.

Komplex služieb, ktoré poskytujeme v Dome ošetrovateľskej starostlivosti / DOŠS/, Zariadení opatrovateľskej služby / ZOS/, ako aj v Zariadení pre seniorov / ZpS/ v Zborove má pomôcť chorým a odkázaným na sociálnu pomoc ako aj ich príbuzným pri prekonávaní zdravotných a sociálnych problémov, či už dočasných alebo trvalých.

V DOŠS poskytujeme nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, chronickým dekompenzovaným ochorením, po operačnom výkone, úraze, s obmedzenou hybnosťou, narušenou integritou kože, alebo iným zdravotným problémom vyžadujúcim rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace, ktoré nie je možné osobám poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. Keďže sa jedná o zdravotnícke zariadenie, pobyt v ňom indikuje lekár ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti. Pobyt v DOŠS je limitovaný zdravotnou poisťovňou. DOŠS má svojho lekára – konzultanta, pre naše zariadenie je ním MUDr.Divulit. Lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky, osobám, ktorým sa v DOŠS poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, sa zabezpečujú v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Za obdobie viac ako 5 rokov trvania prevádzky Domu ošetrovateľskej starostlivosti v Zborove ste viacerí už získali informácie o jeho činnosti, pretože za toto obdobie bolo v ňom hospitalizovaných už viac ako 860 pacientov z rôznych miest Slovenska, no najviac prirodzene z okresu Bardejov. V tomto roku bol dokončený nový objekt, čím sa rozšírila škála poskytovaných služieb a prirodzene sa zlepšili podmienky pre pacientov a klientov. Okrem poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti bola časť zariadenia vyčlenená na Zariadenie opatrovateľskej služby. V pôvodnom objekte je k dispozícii Zariadenie pre seniorov, kde je 30 miest na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí v dôchodkovom veku. DOŠS má kapacitu 22 lôžok a nachádza sa v pravom krídle na prízemí budovy, v ktorej sídli aj ZOS v ľavom krídle s kapacitou 12 lôžok.

Sociálna služba sa v ZOS a ZpS poskytuje na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva príslušný obecný alebo mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska klienta. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná tiež v rámci ambulantnej starostlivosti podľa príslušnosti k praktickému lekárovi.

Návštevné hodiny v tomto Sociálno – ošetrovateľskom centre “In vita „ v Zborove sú každý deň  od 7.00 do 19.00, aby sa mohli realizovať návštevy, záujemcovia, či už ich príbuzní sa mohli zoznámiť s prostredím a tiež dostať podrobné  informácie.

Telefonický kontakt :

Dom ošetrovateľskej starostlivosti – 054 486 41 11 – prijímacia kancelária, 054 486 41 33 – oddelenie, mobil 0918 607 884 – Mária Stupjanská – vrchná sestra.

Zariadenie opatrovateľskej služby Zariadenie pre seniorov – Mgr.Eva Holtmanová, sociálna pracovníčka – 054 4799 399.

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že v dobe morálnej krízy a chaosu, ktorý nepraje horeuvedeným skupinám obyvateľov Slovenska, neochabli naše snahy o dôstojné podmienky a ľudský prístup k nim. Je našou snahou poskytnúť klientom a ich príbuzným kvalitné služby a dosiahnuť čo najlepší stav zdravia. Pamätajme, že aj my sme zraniteľní a môžeme v určitom období svojho života byť odkázaní na pomoc druhých.

Od Vás, obyvateľov obce Zborov, ktorí to majú k nám najbližšie by sme radi – ako to opakovane avizujeme – prijali dobrovoľnícku službu a zlepšili tým osobný prístup k potrebám našich pacientov a klientov.

Keďže je obdobie prípravy na vianočné sviatky, dovoľte nám zaželať všetkým čitateľom pokojné a požehnané Vianoce. Zároveň ďakujeme, tým, ktorí si k nám už cestu našli.

Kolektív „ In Vita „ v Zborove.