Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Izabela a zajtra Radúz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Operačný program Ľudské zdroje

 

Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

  • Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v národnom projekteTerénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II., financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
  • Projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol implementovaný v období 6/2017-12/2019.
  • Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Terénna sociálna práca je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.
  • Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií.
  • Medzi ďalšie vybrané dôležité aktivity projektu patrí aj  zvyšovanie profesionalizácie výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom tematických vzdelávacích aktivít, odborného tematického vzdelávania, lokálnych porád, pravidelnej supervízie a sieťovania s ostatnými pomáhajúcimi profesiami pôsobiacimi v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

Obdobie realizácie: 11/2019 - 10/2022

 

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II., je  28 999 930,08  EUR.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.