Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza

Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza

Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ 5.1.2: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

  • Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. fáza je komplementárny projekt k ostatným národným projektom Take away balíka v 150 obciach s najviac marginalizovanými a najsegregovanejšími rómskymi osídleniami na Slovensku. V súlade s hlavným cieľom projektu sa národný projekt zameriava na prevádzku komunitných centier a rozvoj komunitnej práce zameranej na podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK.
  • Činnosť komunitných centier je zameraná na mobilizáciu vnútorného potenciálu a aktivizáciu MRK vedúcu k posilneniu a participácii jej členov na riešení spoločných problémov a aktivity budú vychádzať z participatívneho plánovania a hodnotenia. Komunitné centrá budú poskytovať rómskym aj nerómskym obyvateľom obcí možnosti spoločných sociálnych aktivít vrátane neformálneho vzdelávania a trávenia voľného času pre deti, mládež a dospelých, podporu pri komunitnom organizovaní, riešení konfliktov a problémov spojených s bývaním, medziľudskými vzťahmi, ako aj osvetovú a preventívnu činnosť. Tieto aktivity prispievajú k zvyšovaniu uplatniteľnosti osôb na trhu práce, sociálnemu začleňovaniu, ako aj k prevencii a riešeniu interetnických sporov a napätia v obciach s MRK.
  • Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb bude zabezpečené vzdelávanie, supervízia a metodické vedenie komunitných pracovníkov.
  • Národný projekt zároveň prispeje k zjednoteniu a štandardizácii poslania, cieľov a praxe komunitných centier a komunitnej práce v prostredí obcí s MRK, vymedzeniu komunitných centier a komunitnej práce voči iným sociálnym službám, preskúmaniu možností efektívnej práce s komunitou ako skupinou, ako aj prepájaniu obyvateľov majority a MRK. V rámci prvej fázy projektu sa predpokladá podpora 390 komunitných pracovníkov v 130 komunitných centrách, ktorých služby využije 29 250 osôb z MRK.

 

Obdobie realizácie: 1/2016 - 12/2019

 

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. fáza, je  18 688 726,30 EUR.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.