Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom / Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov

 Interreg


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE // PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Názov projektu // Nazwa projektu:

Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov // Zapomniany świat Łemków i Rusnaków

Číslo projektu // Numer projektu: PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program // Program:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 // Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 - 2020

 Prioritná os // Oś priorytetowa:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia // Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Špecifický cieľ // Cel szczegółowy:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

// Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców


Vedúci partner // Partner wiodący: 

Erb Kruzlova

Obec Kružlov

/ Obecný úrad Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov, https://www.kruzlov.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. /+421 (0)54 / 479 95 137

 

 

Partner 1 // Partner 1: 

Uscie Gorlicek

 Gmina Uście Gorlickie

/ Gmina Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80 / http://www.usciegorlickie.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / + 48 18 3516041

 

Partner 2 // Partner 2:

logo zborov

 Obec Zborov

/ Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov https://www.zborov.sk / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 (0)54 / 479 83 06

 

 

Partner 3 // Partner 3:  

Karpatská asociácia

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

/ Kružlov 1, 086 04 Kružlov / https://karpatskaasociacia.webnode.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 (0) 905 643 967

 


Opis projektu // Opis projektu:

Cieľom projektu je sprístupnenie dedičstva Lemkov a Rusínov turistom. Kvôli rozdielom v samotnej komunite musia Lemkovia a Rusíni prezentovať rôzne názory a pohľady.

Výstavba cezhraničného múzea Lemkov a Rusínov bude mať päť etáp:

1. Dokumentácia, t. j. vytvorenie tímu pre materiálnu prípravu. Počas realizácie projektu bude tím a partner "Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj" vykonávať vyhľadávanie historických prameňov a materiálov a zbieranie exponátov;

2. Realizácia: Múzeum Lemkov a Rusínov v troch lokalitách (zariadeniach) na oboch stranách hranice:

  • Zborov (Slovensko) – múzeum č. 1 v objekte múzea ​​v obnovenom kaštieli zo 16. storočia.
  • Kružlov (Slovensko) – múzeum č. 2 v podobe ľudového skanzenu – rusínskeho statku.
  • Uscie Gorlickie (Poľsko) – múzeum č. 3 v zrekonštruovanej "lemkovskej karčme", ktoré bolo demontované počas výstavby miestnych komunikácií v Uściu Gorlickom.

3. Vzdelávanie: Táto etapa, ktorú realizuje "Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj", sa zameria na prípravu série školení pre učiteľov, kultúrnych vodcov a pracovníkov s mládežou, ako aj sprievodcov a organizátorov turizmu vrátane agroturistiky a turistických zariadení, v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.

4. Dokumentácia, t. j. ako je naznačené v bode 1 je potrebné vykonať dokumentáciu a zber zdrojových materiálov a exponátov pre múzeum. Táto činnosť sa bude vykonávať po celú implementáciu projektu a po vôli partnerov po jeho dokončení;

5. Podujatie, t. j. projekt navrhol realizáciu okruhu múzejnej prehliadku sprevádzanej kultúrnymi podujatiami. Táto trasa bola považovaná za propagáciu nového turistického produktu, preto bude dokončená po stavebnej a organizačnej činnosti.

Súčasťou projektu bude aj produkcia trojdielneho filmu, ktorý bude prezentovaný v múzeu vo forme interaktívnej prezentácie.

// Projekt ma na celu udostępnienie turystom dziedzictwa Łemków i Rusnaków. W związku z rozbieżnościami w samej społeczności, dla przedstawienia historii Łemków i Rusnaków musi łączyć różne spojrzenia i poglądy. 

Budowa transgranicznego Muzeum Łemków i Rusnaków będzie mieć pięć etapów:

1. dokumentacyjny – powołanie zespołu ds. przygotowania merytorycznego. W trakcie realizacji projektu zespół oraz Partner „Karpatská Asociacia..." będą prowadzić kwerendę źródeł historycznych i materiałów i zbiórkę eksponatów;

2. realizacyjny –powstanie Muzeum Łemków i Rusnaków w trzech lokalizacjach (obiektach), po obu stronach granicy:

  • Zborov (Słowacja) – I obiekt Muzeum - w odresturowanym XVI wiecznym kasztelu.
  • Kruzlov (Słowacja) – II obiekt Muzeum - w postaci zagrody wiejskiej.
  • Uście Gorlickie (Polska) – III obiekt Muzeum - odtworzona karczma łemkowska, która została rozebrana w trakcie budowy układu komunikacyjnego w Uściu Gorlickim.

3. edukacyjny - etap ten, realizowany przez „Karpatská Asociacia” będzie mieć na celu przygotowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli, animatorów kultury i osób pracujących z młodzieżą oraz przewodników i organizatorów ruchu turystycznego, w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty pobytowe, lub przedsiębiorstwa turystyczne, w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu pogranicza.

4. dokumentacyjny - w pkt. 1 wskazano na konieczność dokumentacji i zbiórki materiałów źródłowych i eksponatów dla muzeum. Działalność ta będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu i za sprawą woli partnerów również po jego zakończeniu;

5. eventowa – w ramach projektu zaproponowano zrealizowanie trasy muzealnej obudowanej wydarzeniami kulturalnymi. Trasa ta potraktowana została jako promocja nowego produktu turystycznego, stąd też zrealizowana zostanie po zakończeniu prac budowalno-organizacyjnych.

W projekcie zostanie zrealizowany trzyodcinkowy film, który będzie prezentowany w muzeum wraz z prezentacją interaktywną.


Hlavný cieľ projektu // Cel główny projektu:

Cieľom projektu je využitie prírodného a kultúrneho dedičstva Nízkych Beskýd na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity a budovanie silného ekonomického potenciálu s využitím historického a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenských hraníc.

// Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Pogranicza, dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości społecznej oraz budowy mocnego potencjału gospodarczego, wykorzystującego spuściznę historyczną i kulturową pogranicza polsko-słowackiego.


Obdobie realizácie // Okres realizacji:

I/2021 - X/2023

Celková hodnota projektu // Wartość całkowita projektu:

3 029 452,26 €

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

3 029 452,26 €

Neoprávnené výdavky // Wydatki niekwalifikowalne:

0 €

  

Podiel partnerov // Udział partnera:

Obec Kružlov (PV/PW)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 175 153,95 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

998 880,85 €

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

117 515,40 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

58 757,70 €

 

Gmina Uście Gorlickie (P1/P1)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

363 949,88 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

309 357,39 €

15 % prostriedky štátneho rozpočtu // 15 % Środki budżetu państwa:

54 592,49 €

 

Obec Zborov (P2/P2)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 027 744,49 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

873 582,81€

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

102 774,45 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

51 387,23 €

 

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (P3/P3)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

462 603,94  €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

393 213,35 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

23 130,20 €

  

Novinky (archív noviniek)

29.08.2021 AHOJ.TV: Krajina Lemkov a Rusínov ožije s podporou Európskej únie (televízny príspevok)

26.08.2021 Tlačová správa z úvodnej konferencie projektu (SK, PL)

18.12.2020 Obec Kružľov, vedúci partner projektu, podpísala zmluvu o poskytnutí finančného príspevku

08.10.2020 Partneri podpísalí vzájomnú dohodu o realizácii projektu

Interreg


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE // PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Názov projektu // Nazwa projektu:

Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí 

// Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Číslo projektu // Numer projektu: PLSK.01.01.00-12-0170/17

Program // Program:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
// 
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 - 2020

Prioritná os // Oś priorytetowa:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

// Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Špecifický cieľ // Cel szczegółowy:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

// Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców


 Vedúci partner // Partner wiodący: 

Gmina ropa

Gmina Ropa

/ Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa / http://www.ropa.iap.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +48 018 353 40 14

Partner 1 // Partner 1:

logo zborov

 Obec Zborov

/ Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov https://www.zborov.sk / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 (0)54 / 479 83 06

 

Partner 2 // Partner 2: 

top

 Fundacja "Szlachetne Zdrowie"

/ 38-312 Ropa 578 / http://szlachetnezdrowie.iaw.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Partner 3 // Partner 3:  

Eleos

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”

38-315 Gładyszów 45 / http://eleos.gladyszow.org / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +48 18 351 02 55

 

Partner 4 // Partner 4:

kisspng-krakw-university-of-economics-wrocaw-universit-5b9af3acb7eee8.1623046615368815807534

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

/ ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków / https://www.uek.krakow.pl


Opis projektu // Opis projektu:

Projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" je výsledkom spoločnej spolupráce samospráv v Rope (PL) a Zborove (SK), ako aj lokálnych partnerských inštitúcií – Nadácia "Szlachetne zdrowie...", pravoslávne centrum milosrdenstva przemysko-nowosądeckej diecézy „ELEOS" a Ekonomická univerzita v Krakove.

Cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho aj prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, ktoré vedú ku zvýšeniu príťažlivosti a sociálno-ekonomickej obnovy poľsko-slovenského pohraničného územia v obciach Ropa a Zborov. Na dosiahnutie tohto cieľa partneri plánujú podniknúť nasledujúce kroky:

1. obnova historických budov v obciach Ropa a obec Zborov (historický kaštieľ v Rope a kostol aj časť hradu v Zborove),

2. organizácia pravidelných jarmokov popularizujúcich dedičstvo karpatského pohraničia obcí Ropa a Zborov (usporiadanie 4 podujatí ročne v Rope a Zborove v období 2 rokov),

3. príprava a vedenie postgraduálneho štúdia a školiacich kurzov pripravujúcich zamestnancov na cezhraničnú spoluprácu (postgraduálne štúdium v oblasti riadenia kultúrneho dedičstva a školenia pre turistických sprievodcov),

4. kultúrna výchova prostredníctvom umenia – semináre, workshopy, súťaže a študijné cesty pre ľudí so zdravotným postihnutím z Poľska a Slovenska (špeciálny program integrujúci osoby so zdravotným postihnutím do hlavného prúdu spoločenského a hospodárskeho života),

5. príprava virtuálneho sprievodcu na pohraničí v okolí Ropy a Zborova (aplikácia umožňujúca šírenie pohraničného dedičstva.

Realizácia projektu umožní vytvorenie programu cezhraničnej spolupráce, ktorý zaktivizuje lokálne komunity a podnieti vznik produktu rozvoja cestovného ruchu – na úrovni infraštruktúry, riadenia a ľudských zdrojov.

 // Projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" jest wspólną inicjatywą samorządów loklanych Ropy i Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społ.-gosp. ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. Dla osiągnięcia tego celu partnerzy planują podjęcie następujących działań:

1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja tzw. Hyblówki i zabytkowego Dowru w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie),

2. Organizacja cyklicznych jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza Gminy Ropa i Obec Zborov (organizacja przez 2 lata 4 jarmarków rocznie naprzemiennie w Ropie i Zborovie),

3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i szkoleń przygotowujących kadry dla współpracy transgranicznej (studia podypl. z zakresu zarządz. dziedzictwem kulturowym oraz szkolenia dla przewodników turyst.),

4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji (specjalny program włączający osoby niepełnospr. do gł. nurtu życia społ. i gosp.),

5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim (aplikacja pozwalająca na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza).

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich.


Hlavný cieľ projektu // Cel główny projektu:

Hlavným cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, ktoré vedie k zvýšeniu atraktivity a sociálno-ekonomickej činnosti, obnova poľsko-slovenského pohraničného územia v obciach Ropa a Zborov. Tento cieľ sa dosiahne vytvorením vhodnej infraštruktúry (obnova historických budov), prípravou personálu a testovaním modelu cezhraničnej spolupráce, ktorý podporuje kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia.

// Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społ.-gosp. ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury (restauracja obiektów zabytkowych), przygotowanie kadr oraz przetestowanie modelu współpracy transgranicznej promującego kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza.

Špecifické ciele projektu // Cele szczegółowe projektu:

ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva ropsko-zborovského pohraničia

príprava personálu a nástrojov na vykonávanie cezhraničných aktivít z dlhodobého hľadiska

- rozširovanie modelu cezhraničnej spolupráce pri tvorbe turistického produktu

// - ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza ropsko-zborovskiego

- przygotowanie kadr i narzędzi dla realizacji działań transgranicznych w perspektywie długoterminowej

- upowszechnienie modelu współpracy transgranicznej dla budowy produktu turystycznego


 

Obdobie realizácie // Okres realizacji:

IX/2019 - VI/2022


Celková hodnota projektu // Wartość całkowita projektu:

2 494 761,77 €

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

2 493 614,23 €

Neoprávnené výdavky // Wydatki niekwalifikowalne:

1 174,54 €

 

Podiel partnerov // Udział partnera:

Gmina Ropa (PV/PW)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

647 873,48 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

550 692,45 €

15% rozpočet jednotky územnej samosprávy // 15 % Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

97 181,03 €

Obec Zborov (P1/P1)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

526 686,68 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

447 343,66 €

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

52 628,66 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

26 314,36 €

Fundacja "Szlachetne Zdrowie" (P2/P2)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 187 863,07 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

1 009 683,59 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

178 179,48 €

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” (P3/P3)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

41 720,00 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

35 462,00 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

6 258,00 €

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (P4/P4)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

89 871,00 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
76 390,35 €

15% iné verejné prostriedky // 15 % Inne krajowe środki publiczne:
13 480,65 €

 

i 6178913   o logo psk fareb sirka  

 Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Názov projektu: Dofinancovanie projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí

Prijímateľ podpory: Obec Zborov 

Výška dotácie: 19 057,74 EUR

 

Novinky (archív noviniek)

22.03.2022 Vzácny klenot Zborova sa otvára po viac ako 100 rokoch

21.03.2022 TV JOJ: Z kostola bude chrám kultúry

21.03.2022 Korzár Prešov: V Zborove otvorili zrekonštruovaný kostol. Zaspievala Katka Koščová

20.03.2022 Online prenos z otváracieho koncertu kostola sv. Žofieotváracieho koncertu kostola sv. Žofie

15.03.2022 Pozvánka: Online otvárací koncert kostola sv. Žofie

06.12.2021 AHOJ.TV: Predstavili remeslo i bohatý sprievodný program

29.11.2021 Jarmok Božieho narodenia sa niesol v duchu prichádzajúcich Vianoc

28.11.2021 Živý prenos (záznam) z online Jarmoku Božieho narodenia II. 

22.11.2021 Pozvánka na online „Jarmok Božieho narodenia II.“

09.11.2021 Pozvánka pre vystavovateľov na online „Jarmok Božieho narodenia II.“

07.09.2021 Uskutočnil sa Jarmok sv. Jána 2

05.09.2021 Živý prenos (záznam) z online Jarmoku sv. Jána 2 v Zborove

27.08.2021 Pozvánka na online Jarmok sv. Jána 2 

13.08.2021 Pozvánka pre vystavovateľov na online „Jarmok sv. Jána II.“

27.06.2021 V Zborove sa uskutočnil online Jarmok sv. Jána

26.06.2021 Živý prenos (záznam) z online Jarmoku sv. Jána v Zborove

23.06.2021 Pozvánka pre vystavovateľov na online „Jarmok sv. Jána“

25.05.2021 Pozvánka pre remeselníkov na Jarmok sv. Jána v Zborove

26.04.2021 RTVS: Schátrané kostoly budú mať nové využitie (príspev v Správach) 

20.04.2021 Videoreportáž: kontrolný deň na stavbe Obnova kostola sv. Žofie Zborov

09.04.2021 Odovzdanie stavieb v rámci projektu Interreg – Karpatské brány: Medzi Ropou a Zborovom...

06.04.2021 Videoreportáž: odovzdanie staveniska na hrade Zborov

26.02.2020 Výzva na nábor účastníkov na postgraduálne štúdium „Manažment kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia”

06.12.2019 Videoreportáž AHOJ.TV: Jarmok Božieho narodenia v Zborove

03.12.2019 Jarmok Božieho narodenia navštívilo vyše 500 účastníkov

06.11.2019 Výzva pre remeselníkov na účasť na Jarmoku Božieho narodenia v Zborove

30.09.2019 Projekt Interreg otvoril Jarmok sv. Michala v Rope

24.09.2019 Pozvánka na svätomichalský jarmok v Rope (PL)

24.09.2019 Výzva pre remeselníkov na účasť na Jarmoku sv. Michala v Rope (PL)

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.