Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Uršula a zajtra Sergej
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zborov

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zborov

Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

  • Predkladaný projekt má svojou podstatou a naplánovanými aktivitami viesť k zavedeniu integrovaného modelu starostlivosti o zdravie a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu a efektívnosť poskytovaných zdravotníckych služieb. Hlavnou podstatou projektu a teda aj jeho hlavným cieľom je prostredníctvom synergie medzi hlavným partnerom – obcou a partnermi novovzniknutého Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti) zaviesť funkčný model kvalitného poskytovania zdravotných služieb a to najmä za účelom zníženia nerovností z hľadiska prístupu ku kvalitným a efektívnym službám všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a tiež sociálnym službám.
  • Výsledkom implementácie projektu bude zavedenie funkčného komplexného manažmentu starostlivosti o pacienta založeného na integrácii, ktorej základom je spolupráca lekárov primárneho kontaktu s lekármi ďalších špecializačných odborov, ktorí budú pôsobiť v novozaloženom Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Obdobie realizácie: 7/2019 - 12/2020

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 822 964,06 EUR

Maximálna výška NFP: 781 815,86 EUR

566 logo irop 2014 2020 verzia 01