Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Jakub a zajtra Anna
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  • Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom intenzifikácie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Naplnením stanoveného cieľa sa zvýši kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovanej rómskej komunite v obci Zborov a zároveň sa zlepší technická vybavenosť infraštruktúry obce.
  • Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom vybudovania 6 stojísk na umiestnenie 24 ks 1 100 l zberných nádob na zlepšenie systému zvozu komunálnych odpadov predovšetkým z časti obce obývanej príslušníkmi MRK, vybudovaním zberného dvora nákupom zariadení na zlepšenie systému zvozu komunálnych odpadov a odstránením nezákonne umiestneného odpadu.

 

Obdobie realizácie: 7/2016 - 10/2019

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 406 894,64 EUR

Maximálna výška NFP: 386 549,91 EUR

 logo OPĽZ