Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vratislav(a) a zajtra Alfréd
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Novostavba MŠ

 MV SR   OP LZ  EU

 

Názov projektu: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Kód projektu: 312061V760

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy (MŠ) v obci Zborov prostredníctvom výstavby nového objektu MŠ. Účelom projektu je zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania, sprístupnenie služieb infraštruktúry materskej školy a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí vo veku 3 – 6 rokov v obci Zborov.

Cieľ bude naplnený realizáciou nasledovných aktivít:

1. Výstavba novej budovy materskej školy a prístupovej cesty k nej;

2. Úprava areálu materskej školy a osadenie exteriérových prvkov;

3. Vnútorné vybavenie materskej školy;

4. Podporné aktivity.

Realizáciou projektu stúpne celková kapacita MŠ na 160 detí, čím sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie dostupnosti tejto verejnej služby predprimárneho vzdelávania a dôjde k eliminácii nevybavených žiadostí o umiestnenie detí z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ. Zároveň príde k posilneniu inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí debarierizáciou objektu, úprave areálu a zriadeniu ihrísk a k vybaveniu MŠ materiálno-technickým vybavením. Miestom realizácie hlavných aktivít bude nový areál MŠ, ktorý vhodne doplní existujúce územie v obci, kde prebieha väčšina vzdelávacích aktivít. Vytvorí sa tak ucelené územie, čím príde k zníženiu pohybu áut aj osôb v okolí a tak zároveň aj k zvýšeniu bezpečnosti detí, zamestnancov a sprevádzajúcich osôb. Výstavbu obstaráva obec Zborov, ktorá je aj priamym vlastníkom všetkých parciel, na ktorých sa budú vykonávať stavebné práce.

Obdobie realizácie aktivít: 02/2019 – 09/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 835 190,91 €

Maximálna výška NFP: 1 743 431,36 €