Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Edmund a zajtra Bibiána
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí

 Interreg


 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE // PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Názov projektu // Nazwa projektu:

Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí 

// Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Číslo projektu // Numer projektu:

PLSK.01.01.00-12-0170/17

Program // Program:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
// 
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 - 2020

Prioritná os // Oś priorytetowa:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

// Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Špecifický cieľ // Cel szczegółowy:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

// Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców


Vedúci partner // Partner wiodący: 

Gmina ropa

Gmina Ropa

/ Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa / http://www.ropa.iap.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +48 018 353 40 14

Partner 1 // Partner 1:

logo zborov

 Obec Zborov

/ Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov https://www.zborov.sk / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 (0)54 / 474 479 83 06

 

Partner 2 // Partner 2: 

top

 Fundacja "Szlachetne Zdrowie"

/ 38-312 Ropa 578 / http://szlachetnezdrowie.iaw.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Partner 3 // Partner 3:  

Eleos

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”

38-315 Gładyszów 45 / http://eleos.gladyszow.org / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +48 18 351 02 55

 

Partner 4 // Partner 4:

kisspng-krakw-university-of-economics-wrocaw-universit-5b9af3acb7eee8.1623046615368815807534

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

/ ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków / https://www.uek.krakow.pl


Opis projektu // Opis projektu:

Projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" je výsledkom spoločnej spolupráce samospráv v Rope (PL) a Zborove (SK), ako aj lokálnych partnerských inštitúcií – Nadácia "Szlachetne zdrowie...", pravoslávne centrum milosrdenstva przemysko-nowosądeckej diecézy „ELEOS" a Ekonomická univerzita v Krakove.

Cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia vedúce ku zvýšeniu príťažlivosti a sociálno-ekonomickej obnovy poľsko-slovenského pohraničného územia v obciach Ropa a Zborov. Na dosiahnutie tohto cieľa partneri plánujú podniknúť nasledujúce kroky:

1. obnova historických budov v obciach Ropa a obec Zborov (historický kaštieľ v Rope a kostol aj časť hradu v Zborove),

2. organizácia pravidelných jarmokov popularizujúcich dedičstvo karpatského pohraničia obcí Ropa a Zborov (usporiadanie 4 podujatí ročne v Rope a Zborove v období 2 rokov),

3. príprava a vedenie postgraduálneho štúdia a školiacich kurzov pripravujúcich zamestnancov na cezhraničnú spoluprácu (postgraduálne štúdium v oblasti riadenia kultúrneho dedičstva a školenia pre turistických sprievodcov),

4. kultúrna výchova prostredníctvom umenia – semináre, workshopy, súťaže a študijné cesty pre ľudí so zdravotným postihnutím z Poľska a Slovenska (špeciálny program integrujúci osoby so zdravotným postihnutím do hlavného prúdu spoločenského a hospodárskeho života),

5. príprava virtuálneho sprievodcu na pohraničí v okolí Ropy a Zborova (aplikácia umožňujúca šírenie pohraničného dedičstva.

Realizácia projektu umožní vytvorenie programu cezhraničnej spolupráce, ktorý zaktivizuje lokálne komunity a podnieti vznik produktu rozvoja cestovného ruchu – na úrovni infraštruktúry, riadenia a ľudských zdrojov.

 // Projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" jest wspólną inicjatywą samorządów loklanych Ropy i Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społ.-gosp. ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. Dla osiągnięcia tego celu partnerzy planują podjęcie następujących działań:

1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja tzw. Hyblówki i zabytkowego Dowru w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie),

2. Organizacja cyklicznych jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza Gminy Ropa i Obec Zborov (organizacja przez 2 lata 4 jarmarków rocznie naprzemiennie w Ropie i Zborovie),

3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i szkoleń przygotowujących kadry dla współpracy transgranicznej (studia podypl. z zakresu zarządz. dziedzictwem kulturowym oraz szkolenia dla przewodników turyst.),

4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji (specjalny program włączający osoby niepełnospr. do gł. nurtu życia społ. i gosp.),

5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim (aplikacja pozwalająca na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza).

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich.


Hlavný cieľ projektu // Cel główny projektu:

Hlavným cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, ktoré vedie k zvýšeniu atraktivity a sociálno-ekonomickej činnosti. obnova poľsko-slovenského pohraničného územia v obciach Ropa a Zborov. Tento cieľ sa dosiahne prípravou vhodnej infraštruktúry (obnova historických budov), prípravou personálu a testovaním modelu cezhraničnej spolupráce, ktorý podporuje kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia.

// Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społ.-gosp. ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury (restauracja obiektów zabytkowych), przygotowanie kadr oraz przetestowanie modelu współpracy transgranicznej promującego kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza.

Špecifické ciele projektu // Cele szczegółowe projektu:

 - ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva ropsko-zborovského pohraničia

príprava personálu a nástrojov na vykonávanie cezhraničných aktivít z dlhodobého hľadiska

- rozširovanie modelu cezhraničnej spolupráce pri tvorbe turistického produktu

// - ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza ropsko-zborovskiego

- przygotowanie kadr i narzędzi dla realizacji działań transgranicznych w perspektywie długoterminowej

- upowszechnienie modelu współpracy transgranicznej dla budowy produktu turystycznego


 

Obdobie realizácie // Okres realizacji:

IX/2019 - IV/2022


Celková hodnota projektu // Wartość całkowita projektu:

2 494 761,77 €

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

2 493 614,23 €

Neoprávnené výdavky // Wydatki niekwalifikowalne:

1 174,54 €

 


Podiel partnerov // Udział partnera:

Gmina Ropa (PV/PW)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

647 873,48 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

550 692,45 €

15% rozpočet jednotky územnej samosprávy // 15 % Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

97 181,03 €

Obec Zborov (P1/P1)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

526 686,68 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

447 343,66 €

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

52 628,66 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

26 314,36 €

Fundacja "Szlachetne Zdrowie" (P2/P2)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 187 863,07 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

1 009 683,59 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

178 179,48 €

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” (P3/P3)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

41 720,00 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

35 462,00 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

6 258,00 €

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (P4/P4)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

89 871,00 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
76 390,35 €

15% iné verejné prostriedky // 15 % Inne krajowe środki publiczne:
13 480,65 €

  

Novinky (archív noviniek)

26.02.2020 Výzva na nábor účastníkov na postgraduálne štúdium „Manažment kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia”

03.12.2019 Jarmok Božieho narodenia navštívilo vyše 500 účastníkov

06.11.2019 Výzva pre remeselníkov na účasť na Jarmoku Božieho narodenia v Zborove

30.09.2019 Projekt Interreg otvoril Jarmok sv. Michala v Rope

24.09.2019 Pozvánka na svätomichalský jarmok v Rope (PL)

24.09.2019 Výzva pre remeselníkov na účasť na Jarmoku sv. Michala v Rope (PL)