Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Fotografická súťaž - projekt Przyjaciele dla przyjaciól, Gmina Krzywcza

Fotografická súťaž

FOTO SÚŤAŽ vyhlásená v rámci projektu "Priatelia pre priateľov", ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a štátneho rozpočtu prostredníctvom karpatského euroregiónu v programe CBC Poľskej republiky - Slovenská republika
2007 - 2013.PRAVIDLÁ fotografickej súťaže pre amatérskych fotografov
"Štyri ročné obdobia v mojej malej vlasti"

Všeobecné ustanovenia

Organizátorom súťaže je Gmina Krzywcza založená v Krzywczy 36 ďalej len "Organizátor.
Cieľom tejto súťaže je upozorniť na krásy našich družobných strán Gminy Krzywcza (Poľsko) a Obce Zborov (Slovenská republika) tým, že sa predstavia práce amatérskych fotografov v motívoch historických i prírodných. Do súťaže sa môže zapojiť každý amatérsky fotograf s bydliskom v oboch spolupracujúcich krajinách.
So zaslaním prác do súťaže súhlasíte s podmienkami, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách:

Ustanovenia týkajúce sa práce

2.1. Práce zaslané do súťaže musia zachytávať štyri ročné obdobia v našich bydliskách "Zima", "Jar", "Leto", "Jeseň".

2.2. Každý účastník môže predložiť z každej sezóny 1-5 prác.

2.3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže práce s nízkou technickou kvalitou.

2.4. Fotografie by mali byť zaslané do súťaže ako mail alebo kuriérskou službou (na náklady spojené s vrátením), alebo osobne do sídla Obecného úradu Zborov, alebo úradu Krzywcza.

2.5. Fotografie by mali byť zaslané vo formáte 10x15 cm alebo vo väčšom formáte (je potrebné zaslať aj negatívy spolu s fotografiou) alebo digitálny záznam na CD.

2.6. Každá práca musí byť označená na zadnej strane: menom a priezviskom autora, opisom (názvom) obrázka, dátumom a miestom jeho vyfotografovania. Na práci by nemali byť uvedené iné údaje. V prípade práce predloženej v digitálnej podobe na disketách alebo na CD nosiči, vyššie uvedené údaje pre každú z fotografií môžu byť zahrnuté do textového súboru (možné otvoriť v programe Word) alebo uvedených na titulnej strane médií. Fotografie by mali byť označené tak, aby bolo ľahké identifikovať zodpovedajúci popis.

2.7. Ak chcete práce zaslať v obálke, uveďte na ňu poznámku "Photo Contest" vložte do nej označené práce a v ďalšej obálke uveďte popis alebo názov, ktorý bude obsahovať identifikáciu autora meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail (voliteľný), zoznam obrázkov s popisom ako pri ktorejkoľvek z fotografií a zároveň bude obsahovať aj nasledujúcu doložku: "Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje spracovávané organizátorom fotografickej súťaže pre amatérskych fotografov "Štyri ročné obdobia v mojej malej vlasti" slúžili na účely podľa pravidiel hospodárskej súťaže, v súlade so zákonom o 29.srpna 1997 na ochranu osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 1997, č 133, pol. 883). Zaslaním fotografie do súťaže vyhradzuje všetky autorské práva k nim, vo všetkých oblastiach využitia uvedených v článku. 50 zákona zo 4. februára 1994 o autorských a súvisiacich práv (Zbierka zákonov z roku 2000, č 80, bod. 904 sa mení) .. "

2.8. Maloletí, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, musia pripojiť zapečatenú obálku obsahujúcu písomný súhlas rodičov alebo opatrovateľov na účasť v súťaži. Zároveň rodičia alebo opatrovníci súhlasia s popisom a účasťou v súťaži, ktoré sú uvedené v bode. 2.7.

2.9. Do súťaže sa môžu zapojiť iba tie práce, ktoré neboli nikde zverejnené, a ani sa zatiaľ nezúčastnili v žiadnej inej súťaži.

2.10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo diskvalifikovať prácu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené požiadavky.

2.11. Usporiadateľ práce po súťaži nevracia, rovnako ako práce, ktoré boli zo súťaže vylúčené alebo diskvalifikované.

3.1. Súťaž prebieha od 23.12.2009 do 24.10. 2010. Uzávierka súťaže je 25.10.2010.

3.2. Fotografie, ktoré budú predložené po termíne, nebudú brané do úvahy.

3.3. Usporiadateľ súťaže do poroty vymenuje trojčlennú skupiny.

3.4. Porota bude na vyhodnotení pracovať až do 31.10.2010. Rozhodnutie poroty je konečné a nie je predmetom overovania. Porota si vyhradzuje právo výberu víťazov a udelenie bodov ex aequo.

3.5. Víťazi budú s výsledkom poroty oboznámení do 10.11.2010.

3.6. Výsledky súťaže budú uvedené na internetovej stránke a Gminy Krzywcza a Obce Zborov.

Ocenenie

4.1. Usporiadateľ odovzdá tieto ceny pre účastníkov poľských a slovenských: prvé tri ceny za I., II. a III. miesto, pamätné listy a dary.

Použitie diel predložených k súťaži

5.1. Usporiadateľ je oprávnený práce, ktoré sa zúčastnili v súťaži (s menami autorov), uverejniť v miestnej tlači, rovnako ako ich opakovane vystaviť na expozícii v rôznych miestach.

5.2. Usporiadateľ je oprávnený zaradiť predložené práce v súťaži (s menami autorov) uverejniť v materiáloch, ktoré vydáva.

5.3. Právomoci uvedené vyššie v bodoch 5.1. a 5.2. využíva organizátor zdarma, na základe vyhlásení autorov obrázkov, ktoré sú uvedené v bode. 2.7. tohto poriadku.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.