Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

05 Resize of DSC02825

   V nedeľné popoludnie 29.09.2019 sa v Gmine Ropa (PL) uskutočnil prvý z jarmokov, ktoré sa budú konať v rámci projektu Interreg "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí". „Jarmok sv. Michala“ sa konal na nádvorí Kaštieľa v Rope, ktorý by mal byť v rámci projektu spolu s našim kostolom sv. Žofie, zrekonštruovaný. Po úvodných slovách konferencierky programu na pódium postupne prichádzali predstavitelia rôznych inštitúcií, v rátane starostu obce Zborov Jána Šurkalu, ktorí predstavili oblasť, v ktorej pracujú a jej súčinnosť s projektom.

 Interreg


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE // PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Názov projektu // Nazwa projektu:

Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov // Zapomniany świat Łemków i Rusnaków

Číslo projektu // Numer projektu: PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program // Program:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 // Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 - 2020

 Prioritná os // Oś priorytetowa:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia // Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Špecifický cieľ // Cel szczegółowy:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

// Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców


Vedúci partner // Partner wiodący: 

Erb Kruzlova

Obec Kružlov

/ Obecný úrad Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov, https://www.kruzlov.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. /+421 (0)54 / 479 95 137

 

 

Partner 1 // Partner 1: 

Uscie Gorlicek

 Gmina Uście Gorlickie

/ Gmina Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80 / http://www.usciegorlickie.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / + 48 18 3516041

 

Partner 2 // Partner 2:

logo zborov

 Obec Zborov

/ Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov https://www.zborov.sk / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 (0)54 / 479 83 06

 

 

Partner 3 // Partner 3:  

Karpatská asociácia

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

/ Kružlov 1, 086 04 Kružlov / https://karpatskaasociacia.webnode.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 (0) 905 643 967

 


Opis projektu // Opis projektu:

Cieľom projektu je sprístupnenie dedičstva Lemkov a Rusínov turistom. Kvôli rozdielom v samotnej komunite musia Lemkovia a Rusíni prezentovať rôzne názory a pohľady.

Výstavba cezhraničného múzea Lemkov a Rusínov bude mať päť etáp:

1. Dokumentácia, t. j. vytvorenie tímu pre materiálnu prípravu. Počas realizácie projektu bude tím a partner "Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj" vykonávať vyhľadávanie historických prameňov a materiálov a zbieranie exponátov;

2. Realizácia: Múzeum Lemkov a Rusínov v troch lokalitách (zariadeniach) na oboch stranách hranice:

  • Zborov (Slovensko) – múzeum č. 1 v objekte múzea ​​v obnovenom kaštieli zo 16. storočia.
  • Kružlov (Slovensko) – múzeum č. 2 v podobe ľudového skanzenu – rusínskeho statku.
  • Uscie Gorlickie (Poľsko) – múzeum č. 3 v zrekonštruovanej "lemkovskej karčme", ktoré bolo demontované počas výstavby miestnych komunikácií v Uściu Gorlickom.

3. Vzdelávanie: Táto etapa, ktorú realizuje "Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj", sa zameria na prípravu série školení pre učiteľov, kultúrnych vodcov a pracovníkov s mládežou, ako aj sprievodcov a organizátorov turizmu vrátane agroturistiky a turistických zariadení, v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.

4. Dokumentácia, t. j. ako je naznačené v bode 1 je potrebné vykonať dokumentáciu a zber zdrojových materiálov a exponátov pre múzeum. Táto činnosť sa bude vykonávať po celú implementáciu projektu a po vôli partnerov po jeho dokončení;

5. Podujatie, t. j. projekt navrhol realizáciu okruhu múzejnej prehliadku sprevádzanej kultúrnymi podujatiami. Táto trasa bola považovaná za propagáciu nového turistického produktu, preto bude dokončená po stavebnej a organizačnej činnosti.

Súčasťou projektu bude aj produkcia trojdielneho filmu, ktorý bude prezentovaný v múzeu vo forme interaktívnej prezentácie.

// Projekt ma na celu udostępnienie turystom dziedzictwa Łemków i Rusnaków. W związku z rozbieżnościami w samej społeczności, dla przedstawienia historii Łemków i Rusnaków musi łączyć różne spojrzenia i poglądy. 

Budowa transgranicznego Muzeum Łemków i Rusnaków będzie mieć pięć etapów:

1. dokumentacyjny – powołanie zespołu ds. przygotowania merytorycznego. W trakcie realizacji projektu zespół oraz Partner „Karpatská Asociacia..." będą prowadzić kwerendę źródeł historycznych i materiałów i zbiórkę eksponatów;

2. realizacyjny –powstanie Muzeum Łemków i Rusnaków w trzech lokalizacjach (obiektach), po obu stronach granicy:

  • Zborov (Słowacja) – I obiekt Muzeum - w odresturowanym XVI wiecznym kasztelu.
  • Kruzlov (Słowacja) – II obiekt Muzeum - w postaci zagrody wiejskiej.
  • Uście Gorlickie (Polska) – III obiekt Muzeum - odtworzona karczma łemkowska, która została rozebrana w trakcie budowy układu komunikacyjnego w Uściu Gorlickim.

3. edukacyjny - etap ten, realizowany przez „Karpatská Asociacia” będzie mieć na celu przygotowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli, animatorów kultury i osób pracujących z młodzieżą oraz przewodników i organizatorów ruchu turystycznego, w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty pobytowe, lub przedsiębiorstwa turystyczne, w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu pogranicza.

4. dokumentacyjny - w pkt. 1 wskazano na konieczność dokumentacji i zbiórki materiałów źródłowych i eksponatów dla muzeum. Działalność ta będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu i za sprawą woli partnerów również po jego zakończeniu;

5. eventowa – w ramach projektu zaproponowano zrealizowanie trasy muzealnej obudowanej wydarzeniami kulturalnymi. Trasa ta potraktowana została jako promocja nowego produktu turystycznego, stąd też zrealizowana zostanie po zakończeniu prac budowalno-organizacyjnych.

W projekcie zostanie zrealizowany trzyodcinkowy film, który będzie prezentowany w muzeum wraz z prezentacją interaktywną.


Hlavný cieľ projektu // Cel główny projektu:

Cieľom projektu je využitie prírodného a kultúrneho dedičstva Nízkych Beskýd na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity a budovanie silného ekonomického potenciálu s využitím historického a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenských hraníc.

// Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Pogranicza, dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości społecznej oraz budowy mocnego potencjału gospodarczego, wykorzystującego spuściznę historyczną i kulturową pogranicza polsko-słowackiego.


Obdobie realizácie // Okres realizacji:

I/2021 - X/2023

Celková hodnota projektu // Wartość całkowita projektu:

3 029 452,26 €

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

3 029 452,26 €

Neoprávnené výdavky // Wydatki niekwalifikowalne:

0 €

  

Podiel partnerov // Udział partnera:

Obec Kružlov (PV/PW)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 175 153,95 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

998 880,85 €

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

117 515,40 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

58 757,70 €

 

Gmina Uście Gorlickie (P1/P1)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

363 949,88 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

309 357,39 €

15 % prostriedky štátneho rozpočtu // 15 % Środki budżetu państwa:

54 592,49 €

 

Obec Zborov (P2/P2)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 027 744,49 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

873 582,81€

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

102 774,45 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

51 387,23 €

 

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (P3/P3)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

462 603,94  €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

393 213,35 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

23 130,20 €

  

Novinky (archív noviniek)

29.08.2021 AHOJ.TV: Krajina Lemkov a Rusínov ožije s podporou Európskej únie (televízny príspevok)

26.08.2021 Tlačová správa z úvodnej konferencie projektu (SK, PL)

18.12.2020 Obec Kružľov, vedúci partner projektu, podpísala zmluvu o poskytnutí finančného príspevku

08.10.2020 Partneri podpísalí vzájomnú dohodu o realizácii projektu

Interreg


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE // PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Názov projektu // Nazwa projektu:

Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí 

// Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim

Číslo projektu // Numer projektu: PLSK.01.01.00-12-0170/17

Program // Program:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
// 
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 - 2020

Prioritná os // Oś priorytetowa:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

// Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Špecifický cieľ // Cel szczegółowy:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

// Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców


 Vedúci partner // Partner wiodący: 

Gmina ropa

Gmina Ropa

/ Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa / http://www.ropa.iap.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +48 018 353 40 14

Partner 1 // Partner 1:

logo zborov

 Obec Zborov

/ Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov https://www.zborov.sk / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 (0)54 / 479 83 06

 

Partner 2 // Partner 2: 

top

 Fundacja "Szlachetne Zdrowie"

/ 38-312 Ropa 578 / http://szlachetnezdrowie.iaw.pl / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Partner 3 // Partner 3:  

Eleos

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”

38-315 Gładyszów 45 / http://eleos.gladyszow.org / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +48 18 351 02 55

 

Partner 4 // Partner 4:

kisspng-krakw-university-of-economics-wrocaw-universit-5b9af3acb7eee8.1623046615368815807534

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

/ ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków / https://www.uek.krakow.pl


Opis projektu // Opis projektu:

Projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" je výsledkom spoločnej spolupráce samospráv v Rope (PL) a Zborove (SK), ako aj lokálnych partnerských inštitúcií – Nadácia "Szlachetne zdrowie...", pravoslávne centrum milosrdenstva przemysko-nowosądeckej diecézy „ELEOS" a Ekonomická univerzita v Krakove.

Cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho aj prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, ktoré vedú ku zvýšeniu príťažlivosti a sociálno-ekonomickej obnovy poľsko-slovenského pohraničného územia v obciach Ropa a Zborov. Na dosiahnutie tohto cieľa partneri plánujú podniknúť nasledujúce kroky:

1. obnova historických budov v obciach Ropa a obec Zborov (historický kaštieľ v Rope a kostol aj časť hradu v Zborove),

2. organizácia pravidelných jarmokov popularizujúcich dedičstvo karpatského pohraničia obcí Ropa a Zborov (usporiadanie 4 podujatí ročne v Rope a Zborove v období 2 rokov),

3. príprava a vedenie postgraduálneho štúdia a školiacich kurzov pripravujúcich zamestnancov na cezhraničnú spoluprácu (postgraduálne štúdium v oblasti riadenia kultúrneho dedičstva a školenia pre turistických sprievodcov),

4. kultúrna výchova prostredníctvom umenia – semináre, workshopy, súťaže a študijné cesty pre ľudí so zdravotným postihnutím z Poľska a Slovenska (špeciálny program integrujúci osoby so zdravotným postihnutím do hlavného prúdu spoločenského a hospodárskeho života),

5. príprava virtuálneho sprievodcu na pohraničí v okolí Ropy a Zborova (aplikácia umožňujúca šírenie pohraničného dedičstva.

Realizácia projektu umožní vytvorenie programu cezhraničnej spolupráce, ktorý zaktivizuje lokálne komunity a podnieti vznik produktu rozvoja cestovného ruchu – na úrovni infraštruktúry, riadenia a ľudských zdrojov.

 // Projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" jest wspólną inicjatywą samorządów loklanych Ropy i Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społ.-gosp. ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. Dla osiągnięcia tego celu partnerzy planują podjęcie następujących działań:

1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja tzw. Hyblówki i zabytkowego Dowru w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie),

2. Organizacja cyklicznych jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza Gminy Ropa i Obec Zborov (organizacja przez 2 lata 4 jarmarków rocznie naprzemiennie w Ropie i Zborovie),

3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i szkoleń przygotowujących kadry dla współpracy transgranicznej (studia podypl. z zakresu zarządz. dziedzictwem kulturowym oraz szkolenia dla przewodników turyst.),

4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji (specjalny program włączający osoby niepełnospr. do gł. nurtu życia społ. i gosp.),

5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim (aplikacja pozwalająca na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza).

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich.


Hlavný cieľ projektu // Cel główny projektu:

Hlavným cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, ktoré vedie k zvýšeniu atraktivity a sociálno-ekonomickej činnosti, obnova poľsko-slovenského pohraničného územia v obciach Ropa a Zborov. Tento cieľ sa dosiahne vytvorením vhodnej infraštruktúry (obnova historických budov), prípravou personálu a testovaním modelu cezhraničnej spolupráce, ktorý podporuje kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia.

// Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społ.-gosp. ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury (restauracja obiektów zabytkowych), przygotowanie kadr oraz przetestowanie modelu współpracy transgranicznej promującego kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza.

Špecifické ciele projektu // Cele szczegółowe projektu:

ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva ropsko-zborovského pohraničia

príprava personálu a nástrojov na vykonávanie cezhraničných aktivít z dlhodobého hľadiska

- rozširovanie modelu cezhraničnej spolupráce pri tvorbe turistického produktu

// - ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza ropsko-zborovskiego

- przygotowanie kadr i narzędzi dla realizacji działań transgranicznych w perspektywie długoterminowej

- upowszechnienie modelu współpracy transgranicznej dla budowy produktu turystycznego


 

Obdobie realizácie // Okres realizacji:

IX/2019 - VI/2022


Celková hodnota projektu // Wartość całkowita projektu:

2 494 761,77 €

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

2 493 614,23 €

Neoprávnené výdavky // Wydatki niekwalifikowalne:

1 174,54 €

 

Podiel partnerov // Udział partnera:

Gmina Ropa (PV/PW)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

647 873,48 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

550 692,45 €

15% rozpočet jednotky územnej samosprávy // 15 % Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

97 181,03 €

Obec Zborov (P1/P1)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

526 686,68 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

447 343,66 €

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

52 628,66 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

26 314,36 €

Fundacja "Szlachetne Zdrowie" (P2/P2)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 187 863,07 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

1 009 683,59 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

178 179,48 €

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” (P3/P3)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

41 720,00 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

35 462,00 €

15% súkromné // 15% Prywatne:

6 258,00 €

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (P4/P4)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

89 871,00 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
76 390,35 €

15% iné verejné prostriedky // 15 % Inne krajowe środki publiczne:
13 480,65 €

 

i 6178913   o logo psk fareb sirka  

 Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Názov projektu: Dofinancovanie projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí

Prijímateľ podpory: Obec Zborov 

Výška dotácie: 19 057,74 EUR

 

Novinky (archív noviniek)

22.03.2022 Vzácny klenot Zborova sa otvára po viac ako 100 rokoch

21.03.2022 TV JOJ: Z kostola bude chrám kultúry

21.03.2022 Korzár Prešov: V Zborove otvorili zrekonštruovaný kostol. Zaspievala Katka Koščová

20.03.2022 Online prenos z otváracieho koncertu kostola sv. Žofieotváracieho koncertu kostola sv. Žofie

15.03.2022 Pozvánka: Online otvárací koncert kostola sv. Žofie

06.12.2021 AHOJ.TV: Predstavili remeslo i bohatý sprievodný program

29.11.2021 Jarmok Božieho narodenia sa niesol v duchu prichádzajúcich Vianoc

28.11.2021 Živý prenos (záznam) z online Jarmoku Božieho narodenia II. 

22.11.2021 Pozvánka na online „Jarmok Božieho narodenia II.“

09.11.2021 Pozvánka pre vystavovateľov na online „Jarmok Božieho narodenia II.“

07.09.2021 Uskutočnil sa Jarmok sv. Jána 2

05.09.2021 Živý prenos (záznam) z online Jarmoku sv. Jána 2 v Zborove

27.08.2021 Pozvánka na online Jarmok sv. Jána 2 

13.08.2021 Pozvánka pre vystavovateľov na online „Jarmok sv. Jána II.“

27.06.2021 V Zborove sa uskutočnil online Jarmok sv. Jána

26.06.2021 Živý prenos (záznam) z online Jarmoku sv. Jána v Zborove

23.06.2021 Pozvánka pre vystavovateľov na online „Jarmok sv. Jána“

25.05.2021 Pozvánka pre remeselníkov na Jarmok sv. Jána v Zborove

26.04.2021 RTVS: Schátrané kostoly budú mať nové využitie (príspev v Správach) 

20.04.2021 Videoreportáž: kontrolný deň na stavbe Obnova kostola sv. Žofie Zborov

09.04.2021 Odovzdanie stavieb v rámci projektu Interreg – Karpatské brány: Medzi Ropou a Zborovom...

06.04.2021 Videoreportáž: odovzdanie staveniska na hrade Zborov

26.02.2020 Výzva na nábor účastníkov na postgraduálne štúdium „Manažment kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia”

06.12.2019 Videoreportáž AHOJ.TV: Jarmok Božieho narodenia v Zborove

03.12.2019 Jarmok Božieho narodenia navštívilo vyše 500 účastníkov

06.11.2019 Výzva pre remeselníkov na účasť na Jarmoku Božieho narodenia v Zborove

30.09.2019 Projekt Interreg otvoril Jarmok sv. Michala v Rope

24.09.2019 Pozvánka na svätomichalský jarmok v Rope (PL)

24.09.2019 Výzva pre remeselníkov na účasť na Jarmoku sv. Michala v Rope (PL)

   

Resize of DSC01  Dňa 20.02.2001 sa prvýkrát podpísala zmluva o medzinárodnej spolupráci medzi Gminou Krzywcza (Poľská republika) a obcou Zborov. Bola podpísaná vtedajšími zástupcami jednotlivých zmluvných strán a to wójtom gminy Zbigniewom Korytkom a starostom obce Zborov Júliusom Šarišským st.. Začala sa ňou dlhodobá a úspešná spolupráca, ktorá prerástla do priateľstva a obe zúčastnené strany sa spoločne zapojili do mnohých projektov v oblastiach kultúrnej, športovej, školskej a podobne. 

Ešte v roku 2001, presne 20. februára 2001, sa prvýkrát podpísala zmluva o medzinárodnej spolupráci medzi gminou Krzywcza / Poľská republika / a obcou Zborov. Vtedy túto zmluvu podísali wójt gminy Zbigniew Korytko a starosta obce Július Šarišský. Touto zmluvou sa začala dlhodobá a úspešná spolupráca, ktorá prerástla do priateľstva. Počas tých rokov sme sa spoločne zapojili do mnohých projektov v oblasti kultúrnej, športovej, školskej a podobne. 

DSCF1537V dňoch 16. - 17.10.2010 sa uskutočnilo jedenáste vzájomné stretnutie v rámci projektu cezhraničnej spolupráce pod názvom „Przyjaciele dla przyjaciól“.

V sobotu ráno vycestovala zo Zborova do družobnej gminy Krzywcza 18 –členná skupina, ktorú tvorili členovia Klubu dôchodcov zo Zborova pod vedením jeho predsedu Jána Jašíka a zástupcovia obce - starosta Ján Lukáč s prednostom Ing. Pavlom Humeníkom.

Projekt cezhraničnej spolupráce „Przyjaciele dla przijaciol“, ktorý sa začal v decembri 2009 a realizuje sa medzi Obcou Zborov a Gminou Krzywcza (PL), pokračoval v dňoch 11. a 12.9.2010 už desiatym stretnutím na poľskej strane.

V sobotu 26.06.2010 v ranných hodinách opustila našu obec mala delegácia, ktorá nás išla reprezentovať do družobnej gminy Krzywcza na ďalšie stretnutie realizované v rámci z cezhraničného projektu "Przyjaciele dla przyjaciol".
Tento krát išli predstaviť prácu svojich šikovných rúk a ukázať, ako sa jednotlivé tradičné výrobky, charakteristické pre náš región, vyrábajú. Ako sa vyjadril wójt gminy Krzywcza vo svojom príhovore, nepriniesli však klasické ručné práce, ale hotové umelecké diela.

V dňoch 10. a 11. júna 2010 sa sedem učiteľov a žiaci 5. - 9. ročníka našej základnej školy zúčastnili výmenného pobytu v družobnej obci Krzywcza v Poľsku. Počasie po tieto dva dni nám prialo a v rámci tejto návštevy sme prvý deň absolvovali prehliadku školy v Krzywczi, žiaci tamojšej školy nám predviedli kultúrny program – divadelné predstavenie Malý princ, športové súťaže v basketbale, hokejbale a nakoniec aj zápas vo volejbale.

5. stretnutie medzinárodného družobného projektu

„Przyjaciele dla przyjaciól“

V dňoch 17.4.-18.4.2010 sa v našej obci uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci medzinárodného družobného projektu „Przyjaciele dla przyjaciól“.

V dňoch 20-21.3.2010 sa uskutočnilo už štvrté stretnutie v rámci projektu„Przyjaciele dla przyjaciól“. 18 žien zo Zborova vycestovalo v sobotu ráno do družobnej gminy Krzywcza, kde ich čakalo 20 poľských žien, ktoré im predvádzali rôzne poľské veľkonočné jedlá.
Piekli sa koláče, robili sa rôzne druhy šalátov, varil sa poľský „žurek“, plnené vajíčka ale aj „mäsové uška“, ktoré sa podávali v nedeľu na obed vo výbornej cviklovej polievke.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.