Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Uršula a zajtra Sergej
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

330. výročie založenia Bratstva posvätného ruženca

   Zborovčania sú právom hrdí na to, že si už 330 rokov ctia modlitbu svätého ruženca a s ňou spojené Ružencové bratstvo, ktorého zakladateľkou bola v roku 1691 prevznešená pani grófka Alžbeta Rakoczy de Felsö Vadasz. Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia našiel zakladajúcu listinu tohto bratstva vtedajší duchovný otec zborovskej farnosti Kamil Jankech. Listina bola napísaná v latinčine a datovaná rokom 1691. Prekladu z latinčiny sa ujal bývalý profesor a rodák zo Zborova Andrej Kačmárik. V tomto vzácnom dokumente sa píše:

   „V Mene Najsvätejšej Trojice, Otca & Syna & Ducha Svätého & na chválu a slávu Preblahoslavenej Božej Rodičky, Panny Márie i na zbožnú úctu otca nášho Dominika, pôvodcu a zakladateľa presvätého Ruženca.

   Pán František Cloche, profesor posvätnej teológie, pokorný generálny magister a služobník Dominikánskej rehole, všetkým, ktorí nahliadnu do tohto listu, želá večnú spásu.

   Sme rozumom a skúsenosťou zbožne presvedčení, že ako vyvrcholenie kresťanskej dokonalosti spočíva v zjednotení veriacich s Kristom – ako údov s hlavou - s Kristom, ako prameňom všetkých dokonalostí, ba aj v zjednotení kresťanov navzájom medzi sebou, sme rozumom a skúsenosťou zbožne presvedčení, že tak na dosiahnutie dokonalosti je najlepším prostriedkom modlitba.

   Spôsob modlitby k Bohu, spôsob, podľa ktorého sa uctieva najsvätejšia Panna Mária, Matka Božia, stopäťdesiatimi anjelskými pozdravmi a pätnástimi Otčenášmi na spôsob Dávidových žalmov, ktorý sa nazýva ruženec, naším svätým Otcom Dominikom po prvý raz zostavený a zavedený, najvyššími rímskymi kňazmi postupne na zbožný príhovor otcov našej rehole schválený a preveľkými výsadami a nespočetnými odpustkami a inými apoštolskými a ozdobený, a (ako zbožne veríme) veľmi osoží na dosiahnutie týchto v Cirkvi sa nachádzajúcich spôsobov, lebo okrem toho, že Preblahoslavená Božia Rodička, ktorej príhovor nám dopomôže dosiahnuť túto dokonalosť, v ňom, to jest v ruženci sa častejšie vzýva, aj ten spôsob modlenia, (ak sa správne deje), čo najľahšie v skrátenej podobe dosahuje onú dokonalosť a spôsobuje, že celý život Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, usporiadaný do pätnástich tajomstiev prebieha pri rozjímaní.

   O čo ste Vy v Kristu najmilší a najzbožnejšie v Krista veriaci menovaného miesta ZBOROV, zbožne uvažujúc o založení a o zavedení do činnosti, aby ste mali, zveľaďovali a zachovávali spomínaný spôsob modlenia sa, totiž bratstvo žalmov, alebo ruženec, vzývajúc Blahoslavenú Máriu Pannu v kostole svätej Margity, panny a mučenice, spomenutého miesta ZBOROV, ustanoviť a uviesť a založiť oltár a postaviť kaplnku, od Nás prostredníctvom sprostredkujúcej osoby, o čo ste teda veľmi naliehavo žiadali, aby sme Vám to s láskavosťou a príhodnou náklonnosťou povolili, My teda naklonení Vaším nábožným želaniam a zbožným prosbám, spomenuté bratstvo, tak ako sa prejavuje, na základe apoštolského rozhodnutia Nám postupeného, Sme týmto listom povolili a umožnili sme ho ustanoviť, no predsa s pripojeným súhlasom biskupského úradu  priora susedného konventu alebo sídla našej rehole prostredníctvom superiora, jeho najvyššieho predstaveného.

   A to bratstvo a všetkých v Krista veriacich obojeho pohlavia, ktorí majú byť prijatí do toho bratstva, s láskou a blahosklonnosťou od rímskych veľkňazov Nám postupeného, podľa toho i iné podobné bratstva v cirkevných obciach našej rehole môžu byť ustanovené, čo prijímame a dovoľujeme v živote rovnako ako v smrti.

   Pripomíname, že sviatok toho presvätého ruženca treba sláviť prvú októbrovú nedeľu v jednotlivých rokoch v tejže kaplnke podľa dekrétu slávnej pamäti Gregora XIII. trinásteho a ustanoveného na poďakovanie za minulé a pamätné víťazstva proti Turkom roku 1683 a získané mnohými prosbami spolubratov toho spoločenstva tohože dňa (ako zbožne veríme) i pomocou a zásahom Preblahoslavenej Panny Márie, našej Panej. A určujeme kaplána toho spoločenstva a kaplnky (pre jednotlivé roky farára), ktorý by mohol mená a prímenia všetkých v Krista veriacich, ktorí si úprimne žiadajú vstúpiť a byť prijatí do toho spoločenstva, zapísať do knihy na ten cieľ zvlášť určenej, žaltáre čiže ružence požehnať, dôstojne vyložiť tajomstvá svätého ruženca, a konať všetko, i v jednotlivostiach, čo naši bratia v našich cirkevných spoločenstvách na to určení robiť môžu a riadne si zvykli na Kristov deň, a jeho svedomie zaťažujeme, aby pre takéto prijatie i vstup, zapísanie a požehnanie nijako nepožadoval vonkoncom nijaký časný zisk, ale nech toto všetko zadarmo urobí, ako to majú kapituly a ustanovenia samého nábožného spoločenstva, ako aj My sme na poctu Boha a na slávu Presvätej Matky a na spásu a osoh v Krista veriacich sme dostali zadarmo a zadarmo dávame a povoľujeme. No chceme a prikazujeme, aby bolo úplne zachované, aby na posvätnom obraze menovanej kaplnky bolo namaľovaných 15 tajomstiev nášho vykúpenia a aby na súhlasnú zhodnosť tohto povolenia na tomže obraze svätého otca nášho Dominika, popredného pôvodcu toho ruženca bol podobne namaľovaný úctyhodný obraz kľačiaceho a prijímajúceho z ruky Bohorodičky Panny Márie ruženec a oznamujeme, že pápež Pavol V., blahej pamäti, svojim Breve, daným v Ríme v kostole svätého Marka 20. septembra 1608 obnovil spoločenstvá Presvätého ruženca a potvrdil všetky odpustky povolené všetkými rímskymi najvyššími kňazmi, jeho predchodcami, ktoré spomenutá spoločnosť až dosiaľ užívala, aj keby odvolávacie listiny z nich neboli známe, podobne aj Innocent XI. vo svojom Breve, danom v Ríme v chráme Panny Márie Väčšej, potvrdenom prsteňom  Rybára, dňa 31. júla 1679, odpustky a privilégia nielen, že zväčšil, ale aj všetkými najvyššími odpustkami ho rozšíril. Okrem toho sa rozhodujeme a s konečnou platnosťou slávnostne vyhlasujeme, že kedykoľvek sa stane, že menovaní naši bratia dostanú tamže kostol, samotným právom a samotným faktom odteraz až do budúcnosti bez iného vyhlasovania, ale aby týmto listom na menovanú spoločnosť, i všetky odpustky a výsady jej povolené, odvodené od menovanej kaplnky, boli úplne a celkom prevedené na menovaný náš kostol so všetkými súčasnými majetkami menovanej spoločnosti, získanými akýmkoľvek spôsobom. Túto podmienku nech obdržia superiori a officiali tak spomínanej farnosti ako aj bratstva na prijatie a podpísanie vlastnou rukou.  Toto všetko sa má verejne rukou notára urobiť a vysvetliť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

   Všetkým tým, čo nezaujímajú opačné stanovisko. Do ochrany tých týmto otvoreným listom, opatreným našou pečaťou, sme vlastnou rukou podpísali vždy a všade.

   Dané v Ríme 6. mája 1691

   František Antonius Cloche – magister rádu

Text na ráme zarámovaného listu: Prevznešená pani, grófka Alžbeta Rakoczy de Felsö Vadasz zakladateľka presvätého ruženca v Zborove

Uvádzateľom bol Tomáš Stragovič, zborovský farár, roku pána 1691, 6. mája.

Preklad z latinčiny: profesor Andrej Kačmárik (1991)“

   Táto vzácna zakladajúca listina Bratstva posvätného ruženca v Zborove je umiestnená spolu s jej prekladom na čestnom mieste v kostole sv. Margity Antiochijskej v tesnej blízkosti vzácneho obrazu, ktorý ako jediný zostal z niekdajšieho oltára zasväteného práve svätému ružencu. Na obraze je Panna Mária držiaca v ľavej ruke malého Ježiška. Jej odev je z čistého striebra a je ozdobený 116 českými granátmi. Čisto strieborný odev Panny Márie kúpil pre tento obraz sám zborovský ľud v dobe, keď v Zborove zúril v polovici 18. storočia strašný mor.

   Členovia Bratstva posvätného ruženca v Zborove slávia svoj sviatok už 330 rokov začiatkom októbra. V obecnej kronike sa píše: „...naši predkovia postavili kostol a zasvätili ho sv. Margite (13.7.), no oslavu preložili na prvú októbrovú nedeľu, lebo vtedy už mali zrno vymlátené a múky dostatok na koláče a oslavu.“    

   Slávnostnou svätou omšou, ktorá sa konala v nedeľu 10.10.2021 pri príležitosti 330. výročia založenia Bratstva posvätného ruženca v Zborove, sme si uctili nielen našich predkov, ktorí toto bratstvo založili, ale aj tých, ktorí sú jeho terajšími členmi. Počas homílie duchovný otec Peter Novák vyzval deti, mládež a strednú generáciu Zborovčanov, aby sa zapojili to tohto ružencového spoločenstva, lebo len spoločne a s ružencom v ruke, dokážeme zdolávať prekážky dnešnej doby.

   Pevne veríme, že sa o zborovskom ružencovom bratstve nedočítame len v starých kronikách, ale že sa nikdy nepretrhne ružencová reťaz a vždy sa nájdu tí, ktorí si budú ctiť tradície našich predkov a ktorých Ružencová Panna Mária zoberie pod svoj ochranný plášť.

Text a foto: V. Bodíková