Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Roland a zajtra Viktória
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Takto plynul čas Zdravotného strediska Zborov

   V roku 2020 prešlo Zdravotné stredisko v Zborove kompletnou a veľmi rozsiahlou rekonštrukciou. Obci Zborov bol totiž schválený projekt: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zborov“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2018-33 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/022-Z-302021T489-181/2019 bola uzavretá dňa 15.08.2019 a schválená výška príspevku je 781 815,86 EUR. Začiatok realizácie projektu: 7/2019 Ukončenie realizácie projektu: 7/2021“.

 

   Takto plynul čas nášho zdravotného strediska:  Dňa 10.10.1975 bol položený základný kameň dvojobvodového zdravotného strediska v Zborove. V obecnej kronike z roku 1975 sa píše:

„...náklad na kľúč je takmer 5 miliónov korún. Dodávateľom je OSP Bardejov. Stavba bola zaradená do plánu vďaka zásahom a urgencií poslanca Michala Rusnáka, poslanca Jána Kopčáka a predsedu MNV Antona Marasa.“

   V súvislosti s výstavbou zdravotného strediska zostane navždy pamätný rok pre našu obec 1978. V kronike sa píše:

„...10.03.1978 ostane občanom obce veľmi pamätlivý, lebo v ten deň bolo dané do užívania dvojobvodové zdravotné stredisko, ktoré bolo vybudované nákladom 4 100 000 Kčs. Na slávnostnom akte sa zúčastnili vedúci pracovníci zo zdravotného odboru Vsl. KNV Mudr. Ján Vrábeľ, doc. Mudr. Mikuláš Takáč, za OV KSS tajomník s. RSDr. Demeter Bugeľ, za ONV Bardejov členka rady s. Dobroslava Čajková, ako aj miestni funkcionári. Tento moderný zdravotný stánok bude slúžiť pre prvé spádové územie Zborov, včetne 13 obcí (Becherov, Chmeľova, Regetovka, Stebník, Stebnícka Huta, Smilno, Nižná a Vyšná Polianka, Varadka, Ondavka, Mikulášová, Jedlinka a Hutka).

Zdravotnícki pracovníci sú rozdelení takto:

1. obvod: Mudr. Ján Madej, sestra Helena Zajacová

2. obvod: Mudr. Jozef Chovanec, sestra Mária Žofčinová

Detská ambulancia: Mudr. Marianna Krupcová, sestra Bernardína Divaldová a Anna Masicová

Zubná ambulancia:

1. obvod: Mudr. Jozef Prazňák, sestra Ľudmila Gutterová

2. obvod: Mudr. Tibor Molnár, sestra Eva Bohinská

Do poradne chodí detský lekár Mudr. Vladimír Varzaly a sestra Valéria Malačinová.

V obci sú aj dvaja riadiči sanitiek: Blažej Geffert a Ján Karašinský.

V budove je aj lekáreň, kde je vedúca PhMr. Helena Želizňáková, pracovníčka Viera Šibová.

Budovu upratujú tieto pracovníčky: Margita Silvestrová, Mária Miškaninová a Mária Guláková.

Starostlivosť lekárov vyplýva aj z niekoľkých čísiel za rok 1978.

Na obvode č. 1 bolo ošetrených 12 876 pacientov, v návštevnej službe lekárom 679 a sestrou 241.

V obvode č. 2 bolo vyšetrených 7 919 pacientov. V návštevnej službe lekárom 117 a sestrou 148.

Na detskom oddelení bolo ošetrených 16 709 pacientov (prevencia a liečba).

Na zubných oddeleniach bolo ošetrených 3 367 pacientov.

Z toho vyplýva, že za rok 1978 bolo na OZS v Zborove ošetrených 40 871 pacientov.

Veľká pozornosť bola venovaná aj bezplatným darcom krvi, ktorých bolo získaných 25.

Výdaj liekov na účet štátu za rok 1978 bol 625 746 Kčs. Tieto lieky boli vydané na 20 977 receptov. Za hotové si nakúpili občania lieky za 89 693 Kčs.“

Minimálne tak ako na rok 1978 budeme v súvislosti so zdravotným strediskom spomínať aj na rok 2020. Pevne veríme, že sa lekárom bude v týchto vynovených priestoroch dobre pracovať.

Text a foto: obecné kroniky a V. Bodíková