VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v Dome služieb

30. september 2019
Prečítané: 321x

erb

Obec Zborov so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce:

nebytové priestory vo výlučnom vlastníctve obce Zborov nachádzajúce sa v objekte Domu služieb, zapísanom Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym odborom na LV č. 2 007, nachádzajúcom sa na parcele C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 454, na adrese Obrancov mieru 454/10, 086 33 Zborov, o výmere 29,8 m2.

Minimálna cenová ponuka za prenájom: 15 EUR/m2/rok.

Lehota na podávanie návrhov: 22.10.2019, 12:00.

Podrobnosti sú dostupné na týchto odkazoch: ÚRADNÁ TABUĽA OBCE ZBOROV.

Bližšie informácie: 054 / 479 83 06