Oznam o výberovom konaní

erb

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Zborov vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na:

    1. jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
    2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
    3. jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.10.2019 o 9:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Zborov v zasadačke na 1. poschodí.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov. Záujemcovia označia obálku „NP KC.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.10. 2019 do konca pracovnej doby.

Suma základnej zložky mzdy pre pozíciu:

a) odborný garant KC je 894,02 EUR,

b) odborný pracovník KC je 779,- EUR,

c)  pracovník KC je 604,- EUR.

Miestom výkonu práce je Komunitné centrum Zborov, Školská 713/19, 086 33 Zborov. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.11.2019.

Viac informáci po kliknutí na odkaz: pdfOznam o výberovom konaní