VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov

Obec Zborov so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov v zmysle § 9a ods. 1 písm.
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce:

 

nebytové priestory, určené na prevádzku pohostinstva, vo výlučnom vlastníctve obce Zborov nachádzajúce sa v objekte Telovýchovnej jednoty Magura Zborov, zapísanom Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym odborom na LV č. 1, nachádzajúcom sa na parcele C KN 294/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 412, na adrese Lesná 7, 086 33 Zborov, o výmere 164,1 m2.

 

Podklady sú dostupné na ÚRADNEJ TABULI OBCE ZBOROV.

 

Bližšie informácie: 054 / 479 83 06