Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015 - záverečné stanovisko

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove vypracoval podľa § 14 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len " zákon" /  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015 "

 

Obec Zborov podľa § 14 ods.5 zákona, ako dotknutá obec, zverejňuje obvyklým spôsobom, t.j. na webe obce a na informačnej tabuli obce, toto záverečné stanovisko.

pdfProgram odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015 - záverečné stanovisko