Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Marek a zajtra Jaroslava
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov

pdfOznám o schválení zámeru obce na predaj pozemku CKN 641/3 /zverejnené dňa 26.3.2018

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve obce Zborov

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov

pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018

pdfZámer obce na zámenu pozemkov/zverejnený dňa 30.11.2017

pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte

pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6

pdfOznámenie o schválení zámeru predaja pozemku CKN 334/3

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov - predaj CKN 784-50/zverejnené 09.05.2017

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce Zborov - predaj CKN 784-51/zverejnené 09.05.2017

pdfZámer na predaj pozemku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže/zverejnený dňa 05.05.2017

pdfZámer na predaj pozemku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže/zverejnený dňa 05.05.2017

pdfZámer prenájmu časti nehnuteľnosti nachadzajúcej sa na ul. Lesná 412 vopred určenému zaujemcovi/zverejnený dňa 05.05.2017

pdfZámer prenájmu časti nehnuteľnosti na ul. Obrancov mieru 454 vopred určenému záujemcovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa/zverejnený dňa 15.12.2016

pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016

pdfVyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove domu na ul. Osloboditeľov 164/zverejnené dňa 7.11.2016

pdfZámer obce na prenájom nebytových priestorovv budove domu na ul.Osloboditeľov 164/1 /zverejnený 21.10.2016

pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022

pdfZámer o prenájom časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Lesná 10 vopred určenému záujemcovi/zverejnený dňa 21.09.2016

pdfElektronické podania

pdfEvidencia štandardov kvality za vodu - odpadová

pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfZámer obce na zámenu pozemku obce Zborov/zverejnený dňa 22.04.2016

pdfZámer na odpredaj nehnuteľnosti - pozemku CKN 935/1/zverejnený dňa 9.2.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfOznámenie o prerokovaní Návrhu " Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Zborov " - vyhláška

pdfUpovedomenie a pozvánka na prerokovanie návrhu " Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zborov "

pdfOznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Zborov

pdfZmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Zborov - návrh k prerokovaniu

pdfZmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Zborov - návrh k prerokovaniu - vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 1

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 2

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 3

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 4

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 5

pdfZmeny a doplnky č. 1 - mapa 6

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf8. 2. 2012 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta - VZOR

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť